Pengene fra TV-aksjonen går til kampen mot barneekteskap

Penger fra TV-aksjonen går til kampen mot barneekteskap

Med midler fra NRKs TV-aksjon styrker, beskytter og utdanner vi jenter for å unngå at de blir gift som barn. Pengene er øremerket prosjekter i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Barneekteskap hindrer utvikling og opprettholder fattigdom. Når jenter giftes bort som barn slutter de ofte på skolen og risikoen for at de utsettes for vold og overgrep øker. Men dette kan vi gjøre noe med.

Inntektene fra TV-aksjonen 2021 når ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap. Sammen gir vi jenter muligheten til å velge sin egen fremtid og vie seg til livet. 

Les mer om årsaker, konsekvenser og hva Plan gjør for å bekjempe barneekteskap. 

10 ting Plan gjør for å hindre barneekteskap

1. Lærer jenter om hvilke rettigheter de har

2. Lærer gutter og menn om likeverd

3. Konfronterer foreldre som vil gifte bort døtrene sine

4. Rapporterer om tilfeller av barneekteskap til lokale myndigheter

5. Organiserer ungdomsgrupper som står sammen og sprer kunnskap

6. Samarbeider med myndigheter for å sikre lover som forbyr praksisen

7. Går fra dør til dør og snakker om barns rettigheter 

8. Besøker skoler for å snakke med barn om hva de skal gjøre dersom de opplever vold eller overgrep

9. Gir skolestipend til jenter sånn at familier kan prioritere skolegang

10. Tilbyr yrkesopplæring og kursing sånn at både familier og jenter kan få en egen inntekt

Slik forvaltes pengene 

Innsamlede midler fra TV-aksjonen er øremerket prosjekter som skal gå over fem år, som beskrevet i Plans søknad. Under påsyn fra NRKs innsamlingsråd, skal vi rapportere årlig på bruk av midlene og levere en sluttrapport etter fem år som grundig dokumenterer hvordan midlene er brukt. Denne rapporten gjennomgås og kvalitetssikres av NRKs innsamlingsråd. 

Prosjekter under TV-aksjonen tillater maksimalt 5 prosent administrasjonskostnader på TV-aksjonsmidlene i programlandene. Disse kostnadene inkluderer utgifter forbundet med planlegging og kvalitetssikring av prosjektimplementeringen, økonomirapportering og å sikre høy kvalitet på bistandsarbeidet.

Plans årsberetninger, årsregnskap og revisjonsberetning finner du her. 

Vi styrker, beskytter og utdanner jenter 

Plans metode handler om langsiktighet og at prosjekter skal gagne hele lokalsamfunnet. Vår støtte går ikke direkte til enkelte barn. Vi mener at det er slik vi best kan skape solid og varig endring for flest mulig barn og deres familier.  

Fordi vi er til stede over tid, med lokalt ansatte og er i tett samarbeid med lokale organisasjoner, har Plan stor tillit og aksept i lokalbefolkningen. Vi involverer alltid de som bor i områdene hvor vi jobber, og mobiliserer barn, unge, familier, lokalsamfunn og næringsliv.  

Nedenfor finner du en oversikt over hva pengene fra TV-aksjonen 2021 går til

Bangladesh

Halvparten av alle jenter i Bangladesh blir giftet bort før de har fylt 18, til tross for at det finnes lover som forbyr barneekteskap. Derfor:

 • Gir vi jenter relevant yrkesopplæring og opplæring i entreprenørskap.
 • Støtter vi ungdomsgrupper og lokale organisasjoner i deres kamp mot barneekteskap.
 • Gjennomfører vi opplæring og informasjonskampanjer mot barneekteskap.

Les mer om barneekteskap i Bangladesh her.

Nepal

I Nepal blir omlag 40 prosent av jentene giftet bort. I noen deler av landet og blant enkelte folkegrupper er tallet langt høyere. Derfor:

 • Bidrar vi til en trygg skolehverdag med egne toaletter for jenter.
 • Støtter vi ungdomsnettverk og lokale organisasjoner i sitt påvirkningsarbeid mot barneekteskap.
 • Gir vi jenter relevant yrkesopplæring og opplæring i entreprenørskap.

Les mer om barneekteskap i Nepal her.

Malawi

40 prosent av jentene i Malawi blir giftet bort, ofte med den følgen at de må slutte på skolen. Derfor:  

 • Driver vi opplysningskampanjer lokalt om at barneekteskap faktisk er forbudt.
 • Gir vi gutte- og jenteklubber kursing og opplæring i rettigheter for å bekjempe barneekteskap.
 • Gir vi opplæring i hvordan man kan anmelde overgrep og følge opp de som blir utsatt for det.

Les mer om barneekteskap i Malawi her.

Mali

I Mali blir over halvpartene av jentene i landet giftet bort før de fyller 18. Landet har vært preget av politisk uro og væpnet konflikt siden 2012. Dette har ført til mange stengte skoler og migrasjon. Vi:

 • Gir stipend eller støtte til jenter slik at de får mulighet til å fullføre sin skolegang.
 • Starter opp lokale ungdomsgrupper i kampen mot kjønnslemlestelse, barneekteskap og andre skadelige tradisjoner.
 • Arrangerer foreldrekurs i omsorg og ikke-voldelig oppdragelse.

Les mer om barneekteskap i Mali her.

Niger

I Niger blir nesten 80 prosent av jentene før de har fylt 18 år. Landet er blant de fattigste i verden, og rammes stadig av naturkatastrofer og interne konflikter. Derfor:  

 • Driver vi opplæring i grunnleggende rettigheter for barn og unge.  
 • Legger vi til rette for dialogmøter mellom ungdom og eldre, slik at flere lar være å gifte bort barna sine.  
 • Trener vi opp helsepersonell og lærere i seksuell og reproduktiv helse.  
 • Gir vi nødhjelp til konfliktfordrevne og lokalsamfunnet som tar imot dem.

Les mer om barneekteskap i Niger her.
 

Les mer om TV-aksjonen