Plan tar safeguarding på alvor

Ingen barn eller unge mennesker Plan jobber med skal komme til skade eller havne i en farlig situasjon. Derfor tar Plan ivaretakelse og beskyttelse av barn på alvor, og vi har et regelverk for å sikre at dette følges i alle ledd.

Se våre globale retningslinjer for barns beskyttelse

Vi er ansvarlige for å ivareta barn

Plan har tydelige retningslinjer for å sikre at ingen barn og unge som vi jobber med kommer til skade eller havner i en farlig situasjon. Disse retningslinjene gjelder alle våre ansatte, men også partnere og andre som representerer oss. Vi er forpliktet til å rapportere dersom vi har grunn til å tro at barn og unge ikke behandles med respekt og verdighet, eller at de er i fare som følge av vårt arbeid. Slike varsler tas på alvor og følges opp på en forsvarlig måte. Gjennom hele prosessen fokuserer vi på å ivareta de barna og unge som har blitt rammet.

Vi jobber for å beskytte barn  

Plan har programmer rundt om i verden som skal bidra til å beskytte barn mot vold i ulike former, og særlig kjønnsbasert vold. Når vi deler barns historier og bilder har vi alltid godkjennelse til å bruke materialet. Vi vil alltid gjøre vårt beste for å fortelle historiene til de vi jobber med på en respektfull måte. Barnas historie er deres historie. Ønsker de å fortelle den, fortjener de å få sin stemme hørt. Gjennom et langt fadderskap har vi mange anledninger til å fortelle hvordan det går med barna, hvilke utfordringer de møter og hva de oppnår.

Vi tolererer ikke diskriminering, rasisme eller utestenging i noen som helst grad  

Vi arbeider kontinuerlig for at alle ansatte og alle vi jobber med forstår og støtter våre retningslinjer for å ivareta og beskytte barn og unge. Vi inkluderer også barn og unge i arbeidet vi gjør, sørger for at de får sagt sin mening og at det foregår på deres premisser og at deres meninger blir hørt.

  • Alle som jobber med og er engasjert i Plan har kompetanse om hvordan man kan beskytte barn, særlig i sårbare situasjoner.
  • Vi har rutiner og prosedyrer for å forhindre at barn blir satt i fare, og for å håndtere situasjoner hvis dette skulle skje. Plan sørger for at alt materiale vi produserer er i henhold til Plans regelverk om barns beskyttelse.
  • Barna vi jobber med kjenner til våre forpliktelser, og er opplært til å si ifra om de opplever at de selv eller andre settes i fare.
  • Når vi bruker bilder av barn, innhenter vi alltid tillatelse fra foresatte. Vi opplyser aldri om akkurat hvor fadderbarna bor og vi oppgir ikke fullt navn. Barnet er klar over at vi skal bruke bildet, og godkjenner dette.