Barneekteskap

Hvert år blir 12 millioner jenter gift som barn. Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang og likestilling for jenter, og for utvikling i fattige land.

Barnebrud? Et øye titter frem bak sjal.

11 år gamle Amal: – Mamma vil at jeg skal gifte meg fordi hun ikke har penger. Jeg vet ingenting om denne mannen og har sagt at jeg ikke vil. Jeg er for ung. Jeg vil gå på skolen. 

Barneekteskap er et grovt brudd på barns rettigheter og et globalt problem som går på tvers land, kulturer, religioner og etnisk tilhørighet.

Hvis vi ikke gjør mer for å stoppe barneekteskap, kan antallet barnebruder vokse. Kampen mot barneekteskap er blitt en av vår tids viktigste kvinnesaker og er en viktig bremsekloss mot utdanning, likestilling og økonomisk vekst i verden.

Jente med skøyeraktig smil

Syv år gamle Bhumika vokser opp i et område der ni av ti jenter blir gift før de fyller 18 år. Nå har Plan tatt opp kampen mot barneekteskap i distriktet.

Fakta om barneekteskap

 • 650 millioner av kvinnene som lever i dag, ble gift som barn.
 • 12 millioner jenter under 18 blir gift hvert år.
 • Graviditet og fødselskomplikasjoner er blant de vanligste årsakene til dødsfall blant jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland. 
 • Når en mor er under 20 år, er det 50 prosent høyere sannsynlighet for at barnet blir dødfødt eller dør i løpet av en uke.
 • 90 prosent av tenåringsgraviditeter i utviklingsland skjer innenfor ekteskap.

Kilde: Girls not brides, 2020

Mange årsaker til barneekteskap

Årsakene til barneekteskap varierer fra land til land. Men i stor grad er barneekteskap en konsekvens av fattigdom, kultur,  tradisjon og svakt lovverk. Et barneekteskap blir ofte løsningen på et fattigdomsproblem eller noe samfunnet ser på som en nødvendighet. For mange familier er det et spørsmål om hva de har råd til. Gifter de bort jenta si, har de én munn mindre å mette. For millioner av døtre er det å bli kone og mor det eneste valget de har for fremtiden.

Barneekteskap rammer flest jenter i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara, men det finnes barnebruder i alle regioner i verden.

Slik jobber Plan mot barneekteskap

1. Styrke jentene

Jentene som har kunnskap om rettighetene sine, er viktige pådrivere for å få slutt på barneekteskap. Derfor gir Plan opplæring i rettigheter. Vi støtter ungdomsgrupper som blant annet jobber med å  fange opp jenter i faresonen, konfrontere foreldre som vil gifte bort døtrene sine og rapportere om tilfeller av barneekteskap til lokale myndigheter.

Plan etablerer trygge ungdomsgrupper hvor både gutter og jenter lærer om barneekteskap og hva de kan gjøre for å bekjempe denne praksisen. Samtidig er slike grupper et sted hvor de kan dele erfaringer og tanker om sin egen situasjon. Ved å drive opplæring og legge til rette for dialog mellom ungdommer og lokale ledere styrker Plan ungdommers evne til å bli endringsagenter i egne lokalsamfunn. Ungdommer er fremtidens ledere, og ved å engasjere og lære opp dem, endrer vi også holdningene til fremtidens voksne.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Mer om fadderskapet

2. Mobilisere familier og lokalsamfunn

Barneekteskap er ofte en praksis med dype røtter i kulturen. Derfor jobber Plan med å endre holdninger. Vi går i dialog med fedre, brødre og ektefeller, og får menn til å reflektere over kvinners posisjon i sitt lokalsamfunn og se fordelene ved et samfunn som respekterer og støtter kvinners og jenters rettigheter.

– Jeg gråt ikke. Dette skulle jo være en god nyhet, og jeg ville ikke skuffe foreldrene mine.
Ranya (10) ble lovet bort til en mann på 35

Religiøse og tradisjonelle ledere spiller en nøkkelrolle for å få slutt på barneekteskap. I mange lokalsamfunn har tradisjonelle ledere stor innflytelse på normer og regler, og ofte er det lokale skikker og regler som er gjeldende, ikke nasjonale lover. Plan arbeider for at religiøse og tradisjonelle ledere blir talspersoner mot barneekteskap. Dette vet vi har stor effekt i resten av lokalsamfunnet.

Plan utvikler og implementerer handlingsplaner mot barneekteskap der praksisen er utbredt. Vi jobber også med holdningskampanjer for å nå ut til «folk flest», og gir kurs om barneekteskap til journalister.

3. Tilrettelegge for jenters utdanning, helse og sikkerhet

For å få slutt på barneekteskap tar Plan tak i de økonomiske og strukturelle årsakene til hvorfor jenter blir giftet bort tidlig. Jenter som ikke har tilgang til for eksempel utdanning og helsetjenester, står i større fare for å bli giftet bort. Plan jobber for at jentene skal bli værende på skolen, blant annet ved å gi skolestipend til utsatte jenter. Utdanning gir jentene kunnskap, åpner nye muligheter for dem og bidrar til å endre samfunnets holdning til jenter.

Plan arbeider for at jenter, både gifte og ugifte, får informasjon om helse og et tilstrekkelig helsetilbud. På den måten reduserer vi risikoen for tidlig graviditet.

- Jeg kjemper for å ha nok mat til barna mine. Hvis anledningen byr seg til å få én munn mindre å mette, kan en løsning være å gifte bort en datter.
Ramatou hadde planlagt å gifte bort datteren på 13. Plan bidro til å stanse bryllupet.

Fattigdom gjør at millioner av familier gifter bort døtrene sine. Plan finansierer tiltak som fører til økt inntekt for familiene. Vi gir også jenter som ikke lenger går på skolen, opplæring i entreprenørskap og økonomi for at de skal ha bedre muligheter til å skaffe seg en inntekt.

4. Styrke lovverk og politikk

Selv om mange land har lovverk som forbyr barneekteskap, håndheves ikke lovene. Derfor arbeider Plan for å styrke lovverk som beskytter alle barn mot å bli giftet bort.

For å slå ned på ulovlige barneekteskap må samfunnet vite hvor gamle jentene er. I mange land kan verken myndighetene, familiene eller jentene selv dokumentere alder. Plan arbeider blant annet for bedre registrering av fødsler og ekteskap. Det styrker jentenes rettigheter, gir dem beskyttelse mot å bli giftet bort som mindreårige og gjør det mulig å søke økonomisk og juridisk oppreisning.

Konsekvenser av barneekteskap

Barneekteskap har mange uheldige konsekvenser. Dette er noen av dem:

 • Et liv i fattigdom. Jentene har få muligheter til å arbeide utenfor hjemmet eller tjene egne penger. Dermed har de også dårligere mulighet til å ta vare på egne barn og beskytte dem mot barneekteskap. Barneekteskap er ikke bare en konsekvens av fattigdom, men også en praksis som opprettholder fattigdom.
 • Stor helserisiko. Unge mødre har økt dødelighet. De har også økt fare for alvorlige fødselsskader som fistula og større risiko for seksuelt overførbare sykdommer. Det er mer feilernæring og sykdom blant nyfødte og barn av unge mødre.
Barn som får barn: Alvorlig jente støtter hodet mot armen

Da hun var 10, ble Majila gift. Da hun var 12, ble hun gravid. Men når unge jenter føder barn, kan mye gå galt. Fødselen varte i fire dager, og det var så vidt hun overlevde. Majila fikk store skader etter fødselen, og har fått hjelp på et Planstøttet senter i Niger. (Illustrasjonsfoto)

 

 • Vold og overgrep. Svært mange blir tvunget inn i en seksuell relasjon og voksenrolle, og det er stor risiko for vold i hjemmet.
 • Avbrutt skolegang. Mange jenter må slutte på skolen, enten som følge av ekteskapet eller påfølgende graviditet. Skolegang er nøkkelen til å bryte ut av fattigdom.
 • Forskjellsbehandling. Barneekteskap er med på å opprettholde kjønnsforskjeller og stereotypier. Jentene fratas mulighetene som guttene har til å delta i samfunnet.
 • Sosial isolasjon og depresjon.  Når gifte jenter begynner samlivet med mannen på et nytt sted, med nye relasjoner og endret sosial status, lever jentene med et stort psykisk press. Separasjon fra familie og venner, og mangel på frihet til å delta i samfunnet slik de pleide, har store konsekvenser for jenters mentale og fysiske helse. Det kan føre til depresjon og selvmordstanker.
 • Sårbare jenter ved avbrutt ekteskap. Jenter som klarer å bryte ut av ekteskapet, ender ofte opp i en svært sårbar situasjon med høy risiko for utnyttelse og menneskehandel.
 • Hinder for utvikling, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fattige og sårbare samfunn går glipp av ressurser og bidrag fra unge jenter, som med utdanning kunne bidratt til demokratisk og økonomisk utvikling. Foreløpige funn fra internasjonal forskning viser at konsekvensene for land der barneekteskap er utbredt, er svært store. Forskningsprosjektet anslår at et land som Niger ville tjent 25 milliarder USD frem mot 2030, bare gjennom økt utdanning for jenter og redusert antall barnefødsler.

Verden har mål om å få helt slutt på barneekteskap innen 2030

FN har vedtatt 17 bærekraftsmål for 2030. Delmål fem handler om likestilling, og sier blant annet at verden skal "avskaffe skadelige praksiser som barneekteskap, tidlig ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlesting."

FNs barnekonvensjon slår også fast at barneekteskap er forbudt. 

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Mer om fadderskapet