Barneekteskap

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det betyr at i løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin.

Bhumika

Barneekteskap er ethvert ekteskap (formelt eller uformelt) hvor en eller begge ektefellene er under 18 år. Denne definisjonen legger til grunn at barn, i kraft av å være barn, ikke kan gi et gyldig samtykke.

Årsakene til at dette skjer varierer fra land til land, men er ofte en konsekvens av fattigdom, at jenter ikke tillegges lik verdi som gutter, tradisjon og svakt lovverk som ikke beskytter jenter. Barneekteskap rammer flest jenter i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara, men det skjer også mange andre steder i verden.

Barneekteskap handler ikke om at foreldre ikke vil barna sine vel. Det handler ofte om noe så grunnleggende som å overleve. For gifter de bort datteren sin, har de én munn mindre å mette og hun er forventet å bli tatt vare på.

FNs barnekonvensjon slår fast at barneekteskap er forbudt. Likevel er barneekteskap fremdeles tillatt i 117 land. I Norge var barneekteskap lovlig frem til 2018.

Tanzila fra Bangladesh gikk på ungdomsskolen da bestemoren en dag fortalte at hun hadde funnet en ektemann til henne. Grunnen var at barnebarnet ble utsatt for sjikane på skoleveien.

– Moren min visste ikke at jeg skulle gifte meg. Ikke jeg heller!

Konsekvenser av barneekteskap

Følgene av barneekteskap er ofte brutale for jenter som blir giftet bort. De fleste må slutte på skolen og mister muligheten til å få seg en jobb med stabil inntekt, og risikerer derfor å ende opp i fattigdom.

Graviditet og fødselskomplikasjoner er blant de vanligste årsakene til dødsfall blant jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland. Når en mor er under 20 år, er det 50 prosent høyere sannsynlighet for at barnet blir dødfødt eller dør i løpet av en uke. 90 prosent av tenåringsgraviditeter i utviklingsland skjer innenfor ekteskap. Jenter som gifter seg før de er 15 år har 50 prosent større risiko for å bli utsatt for fysisk eller seksuell vold fra partner.

Les mer: Retten til å bestemme over egen kropp

Etter barneekteskap blir jenter ofte også tvunget til å flytte vekk fra landsbyen og familien sin. Den nye hverdagen og mangelen på frihet til å leve som de gjorde før, påvirker jenters mentale og fysiske helse, og depresjon og selvmordstanker er vanlig.

Å bryte ut

Av de jentene som klarer å bryte ut av ekteskapet, ender mange opp i en svært sårbar situasjon med høy risiko for utnyttelse og menneskehandel. Får jenter selv barn i en sånn presset situasjon, er det en risiko for at barneekteskap fortsetter å praktiseres. Det er en ond sirkel.  

I kriser, som kronakrisen øker forekomsten av barneekteskap og generelle brudd på jenters rettigheter fordi familiers økonomi ofte blir usikker og jenter må slutte på skolen. Ringvirkningene av krisen vi står i kan gjøre at 10 millioner flere jenter enn antatt blir giftet bort innen 2030. Kampen mot barneekteskap er derfor viktigere enn noen gang.

Konsekvensene av barneekteskap er ikke bare skadelig for jenters liv og helse. De hindrer også global utvikling, likestilling og fattigdomsbekjempelse.

Slik arbeider Plan International mot barneekteskap

Vi styrker jenters selvtillit for at de skal være trygge på egen verdi og ta kontroll over egne liv.

Dette gjør vi ved å gi opplæring i jenters rettigheter og støtte til Plans ungdomsgrupper som jobber med å fange opp jenter i faresonen, konfrontere foreldre som vil gifte bort døtrene sine og rapportere om tilfeller av barneekteskap til lokale myndigheter. Både jenter og gutter er med i ungdomsgruppene. Sammen bidrar de til å bryte ned de tradisjonelle kjønnsrollene og normene som hindrer likestilling og som fører til at jenter giftes bort som barn.

Vi beskytter jenter ved å jobbe for lovverk som skal ivareta jenters rettigheter og beskytte barn.

Dette gjør vi ved å samarbeide med myndigheter for å sikre at det finnes en lov som forbyr barneekteskap, at denne overholdes og at det er mekanismer på plass lokalt for å håndtere saker hvor barn giftes bort.

Selv om et land har lovverket på plass, er det ofte mange som ikke kjenner til loven og kun forholder seg til tradisjonelle lover og regler. Mange land har heller ikke et sterkt system for beskyttelse av barn. Derfor jobber Plan med å oversette lovtekstene, gjennomfører opplysningskampanjer og styrker kompetansen på barns rettigheter blant politi og rettsvesen. Vi jobber også med frivillige på landsbynivå. De går fra dør til dør og besøker skoler hvor de snakker om barns rettigheter og hva barn skal gjøre dersom de opplever vold eller overgrep.

En viktig og effektiv måte å sikre jenters rettigheter på er å tilrettelegge for at unges stemmer blir hørt. Plan inviterer derfor ungdom og deres nettverk til møter og løfter deres krav og prioriteringer inn i dialogen med lokale og nasjonale myndigheter.

Vi utdanner jenter, så de kan bli økonomisk selvstendige.

Foreldre som ikke har råd til å sende alle barna sine på skolen, prioriterer ofte guttene. Men hadde en jente fått mulighet til å gå et ekstra år på ungdomskolen, ville inntektene hennes senere i livet økt med 10-20 prosent, og det reduserer risikoen for å bli giftet bort med fem prosentpoeng eller mer. Så lenge jenter går på skole er det større sjanse for å få seg en jobb og mindre sjanse for å bli gravid. Skolegang for jenter er derfor nøkkelen ut av fattigdom og en helt sentral brikke i å få slutt på barneekteskap.

Likevel er penger familier får for å gifte bort døtrene sine, såkalt brudepris, i noen land en så viktig inntektskilde at familiene ser seg nødt å gjøre det. Derfor er det å tilby disse familiene et annet alternativ noe av det viktigste vi gjør.

Vi bidrar til å sikre familier en inntekt og gir skolestipend til jenter slik at de kan prioritere barnas skolegang. Plan tilbyr også yrkesopplæring og kursing i å drive egne foretak sånn at både familier og jenter kan få en egen inntekt. Vi har også startet spare- og lånegrupper for mødre så de kan få råd til nødvendigheter som en melkeku eller en sykkel.

For å sikre jenters rett til utdanning er det nødvendig at jenter selv får bestemme når eller om de skal få barn. De må ha kunnskap om mensen og tilgang til menstruasjonsprodukter for å ikke gå glipp av undervisning. Men seksualundervisningen i skolen er ofte mangelfull og tabubelagt og mange jenter vet ikke en gang hvordan de blir gravide. Derfor jobber Plan for at helsetjenester, som tilgang på prevensjon og informasjon om kropp og seksualitet, skal være tilgjengelig for ungdom.

Fakta knyttet til barneekteskap

  • 650 millioner av kvinnene som lever i dag, ble gift som barn.
  • Graviditet og fødselskomplikasjoner er blant de vanligste årsakene til dødsfall blant jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland.  
  • Når en mor er under 20 år, er det 50 prosent høyere sannsynlighet for at barnet blir dødfødt eller dør i løpet av en uke. 
  • 90 prosent av tenåringsgraviditeter i utviklingsland skjer innenfor ekteskap. 
  • Jenter som gifter seg før de er 15 år har 50 prosent større risiko for å bli utsatt for fysisk eller seksuell vold fra partner. 
  • For hvert ekstra år en jente får gå på ungdomskolen, øker inntektene hennes med 10-20 prosent senere i livet. 

Kilde: Girls not brides (2020), World Bank (2002).

TV-aksjonen 2021

NRK’s TV-aksjon gikk i 2021 til vårt arbeid for å bekjempe barneekteskap. Vi skal nå ut til tre millioner mennesker i fem av landene der problemet er størst: I Bangladesh, Nepal, Mali, Niger og Malawi

Les mer om TV-aksjonen her.

Les mer om våre andre satsningsområder: