Barneekteskap i Mali

I Mali blir over halvparten av jentene i landet giftet bort før de fyller 18 år.

Mange barn i Mali lever under tøffe kår, preget av ekstrem fattigdom, matmangel og uroligheter. Landet har den femte høyeste forekomsten av barneekteskap globalt, hvor 54 prosent av jentene gifter seg før fylte 18 år og 16 prosent før fylte 15 år. Malisk lov tillater ekteskap for jenter fra 16 år og 18 år for menn.

Barneekteskap i Mali

Stereotypier omkring kjønnsroller og jenters plass i samfunnet  fører til negative holdninger om at jenter ikke trenger å gå på skole fordi de skal gifte seg og bli forsørget for.  Det er også mange foreldre som tror at de beskytter barna sine ved å gifte de bort.

Mali har vært preget av politisk uro og væpnet konflikt siden 2012. Dette har ført til stengte skoler og migrasjon. Barneekteskap har økt på grunn av den humanitære krisen og det er høy forekomst av seksualisert vold og overgrep mot jenter og kvinner. Fattigdom, sykdom og lange avstander til skoler, hindrer utdanning. Skolene som er i drift har dårlig utstyr, små klasserom og lite læremateriell.

Selv om landet har ratifisert FNs barnerettskonvensjon har den ikke blitt fulgt opp, og det er svak implementering av lovverk og handlingsplaner som skal hindre barneekteskap. Menneskehandel med barn, barnearbeid, barnesoldater, barneekteskap og andre grove overgrep mot barn er utbredt – spesielt i rurale områder. Av jenter og kvinner i alderen 15 til 49 er ni av ti omskåret.

Plan jobber for at flere barn skal få skolegang og at jenter ikke skal bli utsatt for barneekteskap og kjønnslemlestelse. Gjennom Plans arbeid lærer lokale ungdomsgrupper mer om sine rettigheter, slik at de kan beskytte seg mot overgrep og skadelige skikker.

Les mer om hvordan Plan jobber for å bekjempe barneekteskap.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

  • Gi stipend eller støtte til jenter slik at de får mulighet til å fullføre skolen.
  • Helsestasjoner og sosialarbeidere skal få opplæring i traumebehandling, psykososial støtte og behandling av seksuelle overgrep.
  • Opprette «varslingskomiteer» som skal følge med og varsle dersom barn mangler beskyttelse, står i fare for å giftes bort, kjønnslemlestes eller faller ut av skolen.
  • Arbeide med gutter og menn for å bekjempe kjønnsstereotypier.

Les mer om TV-aksjonen.