Jente fra Vietnam løper i fint naturlandskap.

Jenters rettigheter

Alle barn, både gutter og jenter, skal ha like rettigheter og de samme mulighetene. Men slik er det ikke i dag. I landene vi jobber i har ofte jenter lavere status enn gutter, og opplever diskriminering – kun fordi de er jenter.

Hva slags diskriminering blir jenter utsatt for?

Type diskriminering varierer, men strekker seg fra nedlatende kommentarer og forskjellsbehandling til trakassering, vold, mangel på skolegang, overgrep og barneekteskap. Overalt møter jenter holdninger som holder dem tilbake, og som fører til at de ikke får bestemme over sine egne liv. Plan jobber for å endre dette.

 • Hvert år blir 12 millioner jenter gift mens de ennå er barn. Barneekteskap fører ofte til at de må slutte på skolen og blir gravide mot sin vilje. Graviditet og fødsel er en stor belastning for en ung kropp, og mange får alvorlige skader eller dør. Mange barnebruder opplever vold i hjemmet, og betraktes gjerne som mannens «eiendom».
 • Kjønnslemlestelse har blitt utført på 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag, og andelen ser ut til å øke (UNICEF).
 • På arbeidsmarkedet er jenter overrepresentert i lavtlønte yrker, ofte i uformell sektor, uten noen form for sosial beskyttelse eller håp om å arbeide seg ut av fattigdomsfella. Manglende likestilling fører til at det er enda mer krevende for unge kvinner å komme i lønnet arbeid.
 • Mange jenter må slutte på skolen, særlig når de kommer i puberteten er frafallet stort. Det skyldes for eksempel at jentenes arbeidskraft trengs hjemme, at de ikke kan gå på skolen når de har mensen, utrygg skolevei eller dårlig økonomi i familien. Hvis bare noen av barna får fullføre utdanningen, er det ofte guttene som prioriteres. Uten skolegang mister jentene muligheten til å bli økonomisk selvstendige. 130 millioner jenter mellom 6 og 17 går ikke på skolen (UNESCO).
 • I kriser og konflikt opplever tenåringsjenter økt risiko for seksuell vold og barneekteskap. Mange må slutte på skolen, og ofte blir livet til jentene begrenset til hjemmet.

Jenter utsettes ofte for flere former for diskriminering samtidig, blant annet på grunn av alder, religion, etnisk tilhørighet eller sosial klasse.

Fritidsaktivitet: Stoppe barnebryllup

Denne gjengen bruker fritiden sin på å bekjempe barneekteskap. Det startet med at de deltok i en av Plans ungdomsgrupper.

Dette gjør Plan for jenters rettigheter

Plan jobber for at barn skal få vokse opp i trygge lokalsamfunn hvor både jenter og gutter får beskyttelse mot vold og barneekteskap, utdanning av god kvalitet, helsetilbud. For at jenter og gutter skal få like gode muligheter, er det viktig å jobbe for å bedre jenters status i samfunnet, og vi må utfordre skadelige tradisjoner som holder jentene nede.

 • Vi jobber mot diskriminering av jenter gjennom holdningsarbeid og informasjon om deres rettigheter. Vi jobber også for å bedre lovverk som beskytter jenter og gutter.
   
 • Vi jobber for at alle barn skal få utdanning av god kvalitet, og er spesielt opptatt av å fjerne de hindringene som gjør at jenter slutter på skolen. Fullført utdanning øker muligheten for at jentene kan de bli økonomisk selvstendige.
   
 • Vi jobber mot barneekteskap ved å gi jenter opplæring i deres rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring og driver holdningsarbeid overfor gutter, foreldre og lokale ledere. Vi jobber for å endre lovverk om barneekteskap, og for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap.
   
 • Vi jobber for at både gutter og jenter skal få vokse opp i trygge lokalsamfunn som beskytter dem mot vold og overgrep. Derfor driver vi opplysningsarbeid, jobber for at lovverket skal beskytte barn og for at politi og rettsvesen tar problemet på alvor.
   
 • Plan samarbeider med næringslivet for å skape nye arbeidsplasser for unge. Samtidig gir vi yrkesopplæring og veiledning til unge som vil ut i jobb. Unge kvinner stiller ofte svakere i arbeidsmarkedet enn menn, derfor jobber vi spesielt for å styrke deres mulighet for lønnet arbeid.
   
 • I kriser og katastrofer er tenåringsjenter særlig utsatt, derfor jobber Plan for at jentene får trygge omgivelser og mulighet til å fullføre utdanningen. Vi gjør det lettere for jentene å melde fra om overgrep og gir psykososial støtte.

Plan legger barn og unges behov til grunn for vårt arbeid, og arbeidet vårt bygger på FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon for å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner. Vi arbeider aktivt for å bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og oppnå likestilling mellom kjønn innen 2030.