Illustrasjonsfoto av jenter i krise.
Illustrasjonsfoto av jenter i krise.

Jenter i kriser

Alle barn er sårbare i kriser, men jenter er særlig utsatt. Tenåringsjenter opplever økt risiko for fysisk og seksuell vold, barneekteskap og tapt skolegang.

Krig, konflikt, terror, klimaendringer og naturkatastrofer er blant årsakene til at mange unge jenter opplever grove rettighetsbrudd. Fattigdom, konflikt, isolasjon og dårlig helsevesen øker risikoen for vold, seksuell vold og for at jenter giftes bort som barn. Flere kommer bort fra eller mister foreldrene sine, og jenter blir nødt til å slutte på skolen for å ta seg av huslige oppgaver.

Diskriminering av jenter og kvinner forsterkes i humanitære kriser, særlig i samfunn som allerede har liten grad av likestilling.

Slik rammes jenter av kriser og konflikt

I krig og katastrofe svekkes strukturene og systemene som vanligvis beskytter barna. Barn i alle aldre, spesielt de som er skilt fra foreldrene sine, står i fare for å bli utnyttet og misbrukt. Tenåringsjenter er særlig utsatt for tvangsarbeid, barneekteskap og seksuell vold. For å overleve og ta vare på familiene sine, kan tenåringsjenter bli tvunget ut i prostitusjon eller bli ofre for menneskehandel. Det er ofte vanskelig for unge jenter å få tilgang på seksuell og reproduktive helsetjenester som beskytter dem mot tidlig, uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer.

Koronakrisen har satt arbeidet for jenters rettigheter kraftig tilbake. Kombinasjonen av stengte skoler og høy fattigdom øker risikoen for barneekteskap. Allerede før krisen ble 12 millioner jenter giftet bort hvert år. Nå estimeres det at ytterligere 10 millioner jenter giftes bort innen 2030, som en direkte konsekvens av koronakrisen.

I dag står 50 millioner mennesker i verden i fare for å dø av sult. 70 prosent av de som sulter er jenter og kvinner, da det ofte er de som spiser sist og minst. Konflikt, klima, pandemi og dårlig økonomi er noen av grunnene til at millioner lider under matmangel. Dette gjelder særlig i Sahel-regionen, Jemen, Bangladesh og på Afrikas Horn. Når det er lite mat opplever jenter økt risiko for å bli giftet bort, seksuell utnyttelse og tidlig graviditet.

Bevegelsesfriheten er sterkt begrenset i humanitære kriser. Det hindrer unge i å gå på skole. Tilgang til utdanning er helt avgjørende for jenters umiddelbare beskyttelse og for å sikre fremtiden deres. I krig blir skoler ofte ødelagt eller utrygge. Går man på skole i områder med pågående væpnede konflikter, blir man ofte møtt med alvorlige fysiske og psykiske trusler på vei til, fra og på skolen.

Sanitærforholdene på skoler i krigsrammede eller kriserammede områder er ofte så dårlige at unge verken har separate toaletter eller privatliv. Skolen kan bli angrepet, ødelagt eller den kan bli brukt til å huse soldater eller rekruttere barnesoldater.

Jenters stemme blir ofte ikke hørt i krise og konflikt. De blir sjeldent konsultert av humanitære aktører og ofte ekskludert fra beslutningsprosesser. Dette til tross for at de ønsker å bidra til løsninger som påvirker deres liv og lokalsamfunn.

– Det var voldtekt, ikke kjærlighet

Grace var bare 15 år gammel da hun ble voldtatt – og gravid. Altfor ung ble hun mor, og alene med ansvaret for en liten gutt. Grace og sønnen bor i Bidi Bidi, en bosetting for flyktninger nord i Uganda. Her er det vanlig å finne andre nybakte unge mødre i lignende situasjoner.

Dette gjør Plan for jenter i kriser

  • Plan jobber for at skoler skal være trygge og for at familier skal se verdien av at jenter går på skolen.
  • Vi gir informasjon om hvilke farer tenåringsjenter er utsatt for og hvordan lokalsamfunnet kan beskytte jenter.
  • Vi tilbyr barn hjelp til å melde ifra om vold og overgrep. 
  • Vi gir informasjon om jenters rettigheter og opplæring i seksuell og reproduktiv helse.
  • Vi tilbyr psykososial støtte eller spesialisert helsehjelp til tenåringsjenter som har vært utsatt for traumatiske hendelser.
  • Vi er en aktiv forkjemper for at jenters stemme blir hørt ,og jobber opp mot myndigheter for at jenter skal bli inkludert i beslutninger som angår dem.
  • Vi samarbeider med Verdens matvareprogram (WFP) og har økt innsatsen vår for matsikkerhet i land som er rammet av sult. 

Gravide på flukt

– Da slåssingen startet, hadde jeg nesten termin, sier Godada (18). Hun måtte reise 180 kilometer vekk fra hjemmet sitt i Etiopia for å føde i trygghet i en flyktningleir.

Sikrer utdanning

Humanitære kriser hindrer ofte unge i å gå på skole, men det er nettopp i slike krisesituasjoner at utdanning er ekstra viktig. Det kan gi unge en form for normalitet, psykososial støtte og beskyttelse, noe som kan være med på å redde liv. Plan jobber for at alle barn skal få gå på skolen – uavhengig av hvem de er, hvor de bor eller hva som skjer rundt dem.

Vi hjelper jenter å melde fra om overgrep, kurser lærere i forebygging av vold og tilbyr psykososial støtte til barn som har opplevd traumer. Vi oppfordrer myndighetene til å jobbe med skoler og lokalsamfunn for å sikre metoder for undervisning og læring utenom skolen, som ikke krever mye teknologi. Det er særlig viktig å få jenter inn i disse programmene.

Vi sørger for at skolene har mulighet til å følge opp barn med psykososial støtte der det skulle være behov.

Lokalsamfunn som prioriterer utdanning i krisesituasjon, oppnår ofte også en langsiktig forbedring av tilgangen til utdanning og kvaliteten på den.

Setter opp trygge områder for barn og unge

Child friendly spaces (CFS), Youth Friendly Spaces (YFS) og Female Friendly Spaces (FFS) er multifunksjonelle sentre drevet blant annet av Plan. I en krisesituasjon er familier ofte tvunget på flukt og de lever i midlertidige bosetninger eller leire. Mange barn og unge mangler et trygt sted å være og er ofte derfor mer utsatt for vold og overgrep. Plans trygge områder har mange funksjoner, og brukes blant annet til barnepass, barnehage, helsestasjon, senter for yrkesrettede aktiviteter og undervisningsaktiviteter.

Beskytter mot vold og overgrep

Plan tilbyr psykososial støtte til tenåringsjenter som har vært utsatt for traumatiske hendelser og vi henviser til spesialister dersom jentene har behov for det. Dette kan være både psykologer og medisinske spesialister. Vi gir opplæring om kropp, seksualitet og beskyttelse samt hjelper til med å melde ifra om vold og overgrep. I tillegg følger vi opp overgrepssaker dersom det er nødvendig.

Løfter jenters stemme

Vi jobber med å styrke selvtilliten hos tenåringsjenter sånn at de kan føle seg trygge, kjenne til- og stå opp for rettighetene sine. Vi er opptatt av at jenter må lyttes til og tas med i bestemmelser. Det er viktig at jenter selv får kommunisere egne behov og forslag til løsninger.

Matsikkerhet

I 20 av verdens fattigste land deler vi ut mat og rent vann til familier. Vi gir barn skolemat på skoler. I de lokalsamfunnene hvor skolene er stengt, arbeider vi for å utvide skolemåltid-programmene slik at vi kan tilby barn skolemat hjemme

Vi gir ernæringsråd og deler ut såfrø til lokale bønder, så de kan oppskalere matproduksjonen. Vi sikrer beskyttelse av barn. Særlig jenter, som har økt risiko for å bli utsatt for vold, overgrep og trakassering på vei til, og under mat- og vannutdeling.