Illustrasjonsbilde av mor og datter i Afghanistan Illustrasjonsbilde av mor og datter i Afghanistan

Beskytt jenter – bli fastgiver

De fleste tenker at verden går i riktig retning, men mange steder går utviklingen feil vei – spesielt for jenter.

Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Image

Det er kort vei til færre rettigheter

Jenter verden over blir fortsatt utsatt for diskriminering, vold og overgrep – kun fordi de er jenter. Dessverre er det slik at der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Derfor setter Plan jenter først.

Vi banker på dører for å høre hvorfor datteren har sluttet å gå på skolen. Vi sørger for at helsestasjoner vet hvordan de skal ta imot voldtektsofre, og at informasjon om rettigheter og prevensjon er på plass. Vi jobber med familier og lokale ledere for å endre synet på jenters verdi, og motvirke kjønnslemlestelse og barneekteskap. Vi påvirker politikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å sikre at det finnes et solid lovverk som beskytter barn. Ved å bygge kunnskap og øke bevisstheten rundt diskrimineringen jentene står overfor, bidrar vi til å endre hele lokalsamfunn. 

Remote video URL

Image

Vi jobber for at jenter skal få bestemme over egen kropp, å beskytte barn mot vold, sørge for at alle barn får en trygg og god utdanning og bidra til at unge kvinner kan bli økonomisk selvstendige. Det gjør vi blant annet gjennom opplysningsarbeid, holdningsendringer og påvirkningsarbeid. Det vil si at vi gir kunnskap til jenter, familier og myndigheter om barns rettigheter og likestilling. Vi jobber også for å sikre lover som beskytter barn og motvirker diskriminering.

Kart over landene vi jobber i.

Vårt viktigste oppdrag er å styrke jenters rettigheter. Det gjør vi både langsiktig og gjennom nødhjelp. I over 80 land og 67 300 lokalsamfunn.

Image

Barn skal få være barn, ikke brud

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort mens hun fortsatt er barn. Det betyr at 12 millioner jenter blir frarøvet barndommen sin hvert år. I mange fattige land har barneekteskap vært en overlevelsesstrategi i generasjoner. Er det dårlige tider, som det er for mange nå, må døtrene giftes bort. Klimaendringer skaper flom og tørke, millioner av mennesker er på flukt fra krig og konflikt og etter koronapandemien regner man med at det vil gjennomføres over 10 millioner flere barneekteskap i verden.  

Barneekteskap er ofte en konsekvens av fattigdom, at jenter ikke har lik verdi som gutter, tradisjon og et svakt lovverk som ikke beskytter jenter. Det handler ikke om at foreldre ikke vil barna sine vel. Det handler ofte om noe så grunnleggende som å overleve.

FNs barnekonvensjon slår fast at barneekteskap er forbudt. Likevel er det fremdeles tillatt i 117 land.

Les mer om barneekteskap

Image

Retten til å bestemme over egen kropp

Millioner av jenter verden over mangler livsviktig informasjon om hvilke rettigheter de har. Det fratar dem muligheten til å bestemme over sin egen kropp og sine egne liv. Mange av disse jentene blir utsatt for vold og overgrep, tidlig og uønsket graviditet, blir giftet bort og mangler valgfrihet og grunnleggende helsehjelp.  

I 2022 innførte Polen totalforbud mot abort. Jenter og kvinner som vil avslutte svangerskapet må oppsøke farlige undergrunnsklinikker, smugle inn abortpiller, eller reise utenlands. Retten til å bestemme over egen kropp er under press i flere land i verden. Faktisk viser rapporter at ukrainske kvinner på flukt i Polen, har valgt å reise tilbake inn i krigen for å få gjennomført en trygg abort.  

Polen er ikke det eneste landet der abort i praksis er ulovlig. 753 millioner kvinner lever i land med restriktiv abortpolitikk. Selv om vi globalt sett går i retning av liberalisering av retten til abort, kan vi ikke lette på trykket. Det er kort vei til strengere abortlover.

– Jeg er redd

Vold og overgrep mot jenter er vanlig der Priya (8) bor. For å beskytte døtrene sine velger mange foreldre å holde dem hjemme.

Image

Alle barn har rett til å gå på skole – også jenter

Utdanning er et av de viktigste verktøyene vi har for å bekjempe fattigdom, og alle barn har rett til utdanning. Likevel mangler 244 millioner barn og unge et skoletilbud. Fattigdom, krig og konflikt gjør at mange må hjelpe til hjemme eller finne seg lønnet arbeid, eller leve på flukt uten et skoletilbud. Barn som går på skole blir mindre utsatt for barnearbeid, rekruttering til væpnede grupper, seksuelle overgrep og barneekteskap. Uten utdanning mister jenter trygghet og muligheter.  

Før pandemien så det lysere ut. Aldri før hadde så mange barn gått på skolen. Nå peker pilene nedover igjen – spesielt for jentene.

Les mer om utdanning

Høsten 2021 tok Taliban igjen kontroll over Afghanistan – og kontroll over hvem som får gå på skole. Over natten mistet millioner afghanske jenter og kvinner retten til utdanning. I stedet for å skape sine egne muligheter, må de hjelpe til hjemme. Helt til de giftes bort. 

Image

Det er derfor vi i Plan snakker om jenter og utdanning. Hver eneste dag. Til foreldre som holder datteren hjemme fra undervisningen. Til lokale ledere og til myndigheter som må sette utdanning for alle barn på dagsorden. Til lærere og skoleledelsen for å få de til å tilrettelegge slik at jenter kan gå på skolen, også når de har mensen. For når jenter går på skolen lærer de ikke bare fag, men om rettigheter, prevensjon, om seksuell vold og om hva de ikke skal finne seg i og ikke. De får verktøyene som trengs for å bryte ut av fattigdom.  

Image

Jenter på flukt fra krig

Mer enn 8 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden krigen eskalerte, de fleste er jenter, kvinner og barn. I krig og i kriser svekkes strukturene og systemene som vanligvis beskytter barn, og som flyktning er man ekstremt utsatt. Ikke bare er disse menneskene på flukt, men en stor andel har måttet søke tilflukt i spesielt ressurssvake områder i Øst - og Sentral-Europa. Moldova, Polen og Romania er noen av de mest utsatte landene i Europa for rekruttering til menneskehandel og seksuell utnyttelse. Dette bidrar til at jenter, kvinner og barn er spesielt sårbare, også i denne konflikten. 

Les mer om krigen i Ukraina

Image

I krig og i kriser svekker strukturene og systemene som vanligvis beskytter barn, og som flyktning er man ekstremt utsatt.

– Jeg stoler på mamma


Mitu (14) har fått moren sin med på at hun ikke skal giftes bort før hun fyller 18 år. – Mamma sier nei til dem som prøver seg.

Image

Voldtekt som våpen

Barn og unge utsettes daglig for vold, overgrep, omsorgssvikt, barneekteskap og menneskehandel. Vold rammer jenter og gutter ulikt, og jenter er særlig utsatt for kjønnslemlestelse, tvangsarbeid og seksuell og kjønnsbasert vold, og risikoen for dette øker når de nærmer seg tenårene.

For bare noen år siden var det håp og fremtidstro i Etiopia, men de siste årene har uroen og konflikten eskalert igjen.Med det øker også bruken av voldtekt som våpen i krig. Den voldtatte jenta blir den som bærer byrden. Noen ganger blir hun utstøtt av familien, andre ganger blir hun tvunget til å gifte seg med voldtektsmannen. Og har hun blitt gravid? Da må hun som regel slutte på skolen og bli forsørger.

Les mer om situasjonen i Etiopia

Image

Jenter trues til taushet

Jenter som sier hva de mener høyt blir møtt med diskriminering, hver eneste dag. Lenge har vi imidlertid tenkt at det blir enklere for jenter, men det stemmer ikke alle steder. På bare åtte år har det blitt nesten umulig for filippinske jenter og kvinner å ytre seg offentlig eller i sosiale medier. De hetses, trues og forfølges til stillhet. Sånn var det ikke da foreldregenerasjonen vokste opp.  

I mange land preger tradisjonelle kjønnsstereotypier både private og offentlige arenaer i stor grad. Veldig mange jenter opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter, jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene. Ingen skal trues til taushet.  

Image

Plan jobber for å bedre lover som beskytter jenters rettigheter. Slik at de kjenner rettighetene sine og våger å oppsøke hjelp. Vi jobber med helsestasjoner, slik at de kan tilby oppfølging og hjelp om det trengs. Og vi snakker med lokale ledere for å endre synet på jenters verdi i samfunnet. Hjelp til å melde ifra om vold og overgrep, tilgang til trygge områder for tenåringsjenter, psykososial støtte til tenåringsjenter som har vært utsatt for traumatiske hendelser. 

Det holder ikke å bare snakke til jentene. Vi må få gutter, foreldre og myndigheter med oss. For det er kort vei til enda færre rettigheter når krigen utkjempes med voldtekt som våpen. 

Mor og datter står ved havet i Bangladesh Mor og datter står ved havet i Bangladesh

Det er kort vei til færre rettigheter!

De fleste tenker at verden i det store og hele går riktig vei, og at våre barn har flere muligheter enn det vi hadde. Men mange steder har utviklingen gått feil vei – spesielt for jenter.

Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp