Plan jobber særlig med jenters rettigheter og likestilling

Alle barn har rett til å vokse opp med god helse og utdanning i et trygt miljø der deres rettigheter og behov er oppfylt. Plan jobber for å ivareta de mest sårbare barna og har et særlig fokus på likestilling og jenters rettigheter. Alt arbeidet vårt bygger på FNs barnekonvensjon og FNs kvinnekonvensjon. 

På verdensbasis er det mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet simpelthen fordi de er jenter. Jenter utsettes ofte for flere former for diskriminering samtidig, blant annet på grunn av alder, religion, etnisk tilhørighet eller sosial klasse.

Mange jenter slutter på skolen. I følge UNESCO er det rundt 130 millioner jenter i verden mellom 6 og 17 år som ikke går på skolen.Mange begynner på skolen, men faller fra under veis. Frafallet er særlig stort når jentene kommer i puberteten. Ofte fordi jentenes arbeidskraft trengs hjemme eller fordi familien ikke har råd til å sende barna på skolen. Hvis bare noen av barna får fullføre utdanningen, er det ofte guttene som prioriteres. 

Barneekteskap og tidlig graviditeter er viktige årsaker til frafallet i skolen. Unge jenter som gifter seg, må ofte slutte på skolen på grunn av graviditet, og mange utsettes for alvorlige eller livstruende helsekomplikasjoner knyttet til tidlig graviditet eller fødsel. 

Les om barns rettigheter i FNs barnekonvensjon.

Fire ungdommer, en gutt og tre jenter, smiler til kameraet.

Fritidsaktivitet: Stoppe barnebryllup

Denne gjengen bruker fritiden sin på å bekjempe barneekteskap i sitt nærområdet. 

Det hele startet med at de ble med i en av Plans ungdomsgrupper, hvor de blant annet lærte om barns rettigheter, og at barneekteskap er forbudt i Bangladesh. Barn og unge som får vite mer om sine rettigheter, blir de ofte viktige endringsagenter i nærmiljøet sitt. 
 

Slik stopper de barneekteskap

200 millioner jenter og kvinner som lever i dag, har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, og andelen ser ut til å øke (UNICEF). Barneekteskap og kjønnslemlestelse er eksempler på kjønnsdiskriminerende praksiser som bidrar til å hindre jenters utvikling.

På arbeidsmarkedet er jenter overrepresentert i lavtlønte yrker, ofte i uformell sektor som jordbruk, uten noen form for sosial beskyttelse eller håp om å arbeide seg ut av fattigdomsfella.

Fremgangen for å sikre likestilling går sakte på mange områder. Dersom verden skal nå FNs bærekraftsmål om likestilling og målet om avskaffelse av barneekteskap innen 2030, er man avhengig av en åttedobling av dagens tempo. 

Dette gjør Plan

Målet med arbeidet er at jenter skal få mulighet til å gå på skole og fullføre videregående utdanning. De skal slippe å gifte seg og få barn før kroppen er fysisk moden for det – eller de selv ønsker det. Vi jobber også for at jenter skal føle seg trygge på skolen, i hjemmet og på arbeidsplassen sin.  

Slik jobber vi:

  • Vi gir barn og unge kunnskap om sine rettigheter. Barn og unge er viktig endringsaktører i sine lokalsamfunn. Vi jobber sammen med barn og unge for å skape endring ved at de selv får delta og påvirke beslutninger som handler om deres liv. 
  • Holdningsendringer er viktig for å avskaffe skadelige praksiser og diskriminerende holdninger.  Dette gjør vi i samarbeid med barn og unge selv, foreldre og lokalsamfunn, lokale ledere og myndigheter.
  • Vi driver påvirkningsarbeid lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt nivå, for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og understøtter målet om likestilling. 

Plan legger barn og unges behov til grunn for vårt arbeid, og arbeidet vårt bygger på FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon for å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner. Vi arbeider aktivt for å bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og oppnå likestilling mellom kjønn innen 2030. 
 

Unge brasilianske gutter holder om hverandres skuldre og smiler

Fra fotball til likestilling

Gjennom fotball - den mest populære sporten i Brasil - jobber Plan for å fremme likestilling og stoppe vold mot kvinner. Gutter og jenter får delta i sportsgrupper, samtidig som de er med på aktiviteter som øker forståelsen for likeverd mellom kjønnene. 

Taniel og Luciano helt til høyre i bildet er frivillige ledere. – Kvinner og jenter fortjener ikke å bli slått. Sammen kan vi slåss for deres rettigheter, sier Taniel. – Dette er en utrolig viktig bevegelse å være en del av, sier Luciano.