Inkluderende utdanning

Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom, og alle barn har rett til utdanning. Likevel mangler 263 millioner barn og ungdom et skoletilbud, av disse er 129 millioner jenter. Plan jobber for å sikre barn og unge gratis utdanning av god kvalitet.

Det er flere grunner til at barn ikke får utdanning. I mange tilfeller har ikke familien råd til å sende barna på skole. De må isteden hjelpe til hjemme eller finne seg lønnet arbeid. Krig og konflikter har kanskje ført til at skolen er ødelagt eller at det ikke er trygt der. Jenter er særlig utsatt; en av fem jenter får ikke gå på skole.

Les mer: 129 millioner jenter får ikke gå på skole.

For de som går på skolen er kvaliteten i undervisningen ofte for dårlig, blant annet fordi mange lærere ikke har utdanning. Verden mangler 69 millioner utdannede lærere. 130 millioner, en fjerdedel av alle skolebarn, lærer ikke å lese og skrive i løpet av fire år på skolen.

Forskning viser tydelig at utdanning og økonomisk vekst har en sammenheng. Et land som skal utvikle seg og vokse økonomisk, trenger tilgang til utdannet arbeidskraft. Med kunnskap og ferdigheter har barn og unge større mulighet til å bryte ut av fattigdomsspiralen, og få bestemme over sine egne liv.

Inkluderende utdanning betyr at alle barn og unge skal få gå på skolen, uansett etnisk tilhørighet, kjønn, religion og funksjonsnedsettelse.

Slik arbeider Plan

Plan jobber for å sikre at barn og unge får utdanningen de har rett til. Det omfatter alt fra lekegrupper og grunnskole til yrkesopplæring, og trening i å hevde sin sak i forsamlinger. Vi arbeider for trygge, inkluderende og barnevennlige læringsmiljøer der barn blir lyttet til, og der pensum er relevant og passende for både gutter og jenter. Vi jobber også med å fjerne hindringer som gjør det vanskelig for mange barn å få utdanning.

Plan International Norge jobber særlig med at jenter skal få et godt utdanningstilbud og at funksjonshemmede skal inkluderes i skolen på lik linje med andre. Utdanning i kriser er også et viktig satsingsområde for oss.

Illustrasjon: Inkluderende utdanning.

Slik rekker Sheshig skolen

Tidligere måtte 13-åringen gå tre timer hver dag for å hente vann til familien. Det gjorde at hun nesten alltid kom for sent til timene – hvis hun i det hele tatt rakk dem. Plan har sørget for vannpumper i landsbyen, dermed slipper hun og nabojentene å bruke flere timer hver dag på å hente vann, slik mange må i Etiopia.

Sikrer jenters rett til utdanning

Jenter har samme rett som gutter til å få utdanning av god kvalitet. Dessverre faller jenter oftere ut av skolen enn gutter. Samtidig vet vi at jenter som får gå på skole, har bedre forutsetninger for å kunne klare seg selv og skaffe seg egen inntekt. Jenter som har fått utdanning, gifter seg og får barn senere og har dermed større sjanse for å overleve graviditet og fødsel. Jenter som har gått på skolen, engasjerer seg i større grad i samfunnsdebatt og politiske prosesser som angår jenter og kvinner.

Plan jobber for å fjerne barrierene som hindrer jenter i å gå på skolen. Dette omfatter praktiske løsninger som toaletter og rent vann, trygge skoleområder for jenter og stipend til jenter som har få ressurser. Samtidig jobber vi strategisk med skoleledelse, familie og lokalsamfunn for å fjerne de sosiale barrierene som hindrer jenter å fullføre utdannelsen sin slik som tidlige ekteskap, risiko for overgrep og vold og endre lovverk som diskriminerer jenter.

Inkludering av barn med funksjonsnedsettelse

Barn med funksjonsnedsettelser har de samme rettighetene til utdanning som andre barn. Likevel har de en mye lavere skoledeltakelse enn andre barn, FN anslår at om lag 40 prosent av barna som ikke går på skolen har en funksjonsnedsettelse. Noen barn holdes borte fra skolen på grunn av skam og fordommer, men ofte er også skolen dårlig tilrettelagt for at funksjonshemmede barn skal kunne delta og lære noe. Plan jobber for at skolene skal gjøres tilgjengelige for funksjonshemmede, at de skal kunne få tilpasset undervisningsmateriell, fysisk tilrettelegging av skolebygningen og at skolen skal akseptere at funksjonshemmede barn får delta i undervisningen.

Utdanning i humanitære kriser

Kriger og naturkatastrofer hindrer barn i å gå på skole. Men nettopp i slike krisesituasjoner er utdanning ekstra viktig. Det kan gi barna en form for normalitet, psykososial støtte og beskyttelse, noe som kan være med på å redde liv.

Krisesituasjoner skaper en rekke alvorlige hinder for utdanning. Barn som går på skole i områder med pågående væpnede konflikten blir ofte daglig møtt med alvorlige fysiske og psykiske trusler på vei til og i skolen. Sanitærforholdene kan være så dårlige at de unge ikke har separate toaletter og derfor kan bli utsatt for seksuelle overgrep. Skolen kan være bombet, eller den kan bli brukt til å huse soldater eller rekruttere barnesoldater.

Plan jobber for at barn i samfunn som er rammet av en krise skal kunne gå på skolen sin, være trygge og lære - uavhengig av hvem de er, hvor de bor eller hva som skjer rundt dem.

Sammen med lokalsamfunnet setter vi i gang tiltak for å gi barna:

  • Beskyttelse mot utnytting og overgrep, gjennom trygge skoler og kompetente lærere.
  • Vaksinasjon og generell helseoppfølging.
  • Mat på skolen.
  • Rent vann og separate toaletter for jenter og gutter.

Lokalsamfunn som prioriterer utdanning i en krisesituasjon, oppnår ofte også en langsiktig forbedring av tilgangen til utdanning og kvaliteten på den.