En trygg og god utdanning

Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom, og alle barn har rett til utdanning. Likevel mangler 244 millioner barn og unge et skoletilbud. Plan jobber for å sikre barn og unge gratis utdanning av god kvalitet.

Det er flere grunner til at barn ikke får utdanning. I mange tilfeller har ikke familien råd til å sende barna på skole. De må istedenfor hjelpe til hjemme eller finne seg lønnet arbeid. Krig og konflikter har kanskje ført til at skolen er ødelagt eller at det ikke er trygt der. Jenter er særlig utsatt.

Les mer: 129 millioner jenter får ikke gå på skole.

For barn som går på skolen er kvaliteten i undervisningen ofte for dårlig, blant annet fordi mange lærere ikke har utdanning. Verden mangler 69 millioner kvalifiserte lærere. 130 millioner, en fjerdedel av alle skolebarn, lærer ikke å lese og skrive i løpet av fire år på skolen.

Det er en tydelig sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst. Et land som skal utvikle seg og vokse økonomisk, trenger tilgang til utdannet arbeidskraft. Med kunnskap og ferdigheter har barn og unge større mulighet til å komme seg ut av fattigdom og få bestemme over sine egne liv.

Inkluderende utdanning betyr at alle barn og unge skal få gå på skolen, uansett etnisk tilhørighet, kjønn, religion og funksjonsnedsettelse.

Slik jobber vi

Plan ønsker å sikre barn og unge gratis utdanning av god kvalitet. Det omfatter alt fra lekegrupper og grunnskole til yrkesopplæring. Vi arbeider for trygge, inkluderende og barnevennlige læringsmiljøer der barn blir lyttet til, og der pensum er tilpasset barnas alder og relevant for både gutter og jenter og andre.

Vi jobber særlig med at jenter skal få et godt utdanningstilbud og at barn med funksjonsnedsettelse skal inkluderes i skolen på lik linje med andre. Utdanning i krise og konflikt er også satsingsområde for oss.

Illustrasjon: Inkluderende utdanning.

Slik rekker Sheshig skolen

Tidligere måtte 13-åringen gå tre timer hver dag for å hente vann til familien. Det gjorde at hun nesten alltid kom for sent til timene – hvis hun i det hele tatt rakk dem. Plan har sørget for vannpumper i landsbyen, dermed slipper hun og nabojentene å bruke flere timer hver dag på å hente vann, slik mange må i Etiopia.

Jenter har rett til utdanning

Jenter har samme rett som gutter til å få utdanning av god kvalitet. Dessverre faller jenter oftere ut av skolen enn gutter. Samtidig vet vi at jenter som får gå på skole, har bedre forutsetninger for å kunne klare seg selv og skaffe seg egen inntekt. Jenter som har fått utdanning, gifter seg og får barn senere og har dermed større sjanse for å overleve graviditet og fødsel. Jenter som har gått på skolen, engasjerer seg i større grad i samfunnsdebatt og politiske prosesser som angår jenter og kvinner.

Vi jobber for å fjerne barrierene som hindrer jenter i å gå på skolen. Det er blant annet praktiske løsninger som toaletter og rent vann, trygge skoleområder for jenter og stipend til jenter fra fattige familier. Samtidig jobber vi strategisk med skoleledelse, familie og lokalsamfunn for å fjerne de sosiale barrierene som hindrer jenter å fullføre utdannelsen sin og endre lovverk som diskriminerer jenter.

Inkludering av barn med funksjonsnedsettelse

Barn med funksjonsnedsettelser har de samme rettighetene til utdanning som andre barn. Likevel har de en mye lavere skoledeltakelse. FN anslår at cirka 40 prosent av barna som ikke går på skolen, har en funksjonsnedsettelse. Noen barn holdes borte fra skolen på grunn av skam og fordommer. Samtidig er mange skoler ofte dårlig tilrettelagt for at barn med funksjonsnedsettelse skal kunne delta og lære. Plan vil at skolene skal gjøres tilgjengelige for alle barn, og at de som trenger det skal få tilpasset undervisning og fysisk tilrettelegging.

Utdanning i humanitære kriser

Kriger og naturkatastrofer hindrer barn i å gå på skole, men nettopp i slike krisesituasjoner er utdanning ekstra viktig. Det kan gi barna en form for normalitet, psykososial støtte og beskyttelse, noe som kan være med på å redde liv.

Krisesituasjoner skaper en rekke alvorlige hinder – også for utdanning. Barn som går på skole i områder med pågående væpnet konflikt, blir ofte møtt med alvorlige trusler på skoleveien. Sanitærforholdene kan være så dårlige at de unge ikke har separate toaletter og derfor kan bli utsatt for seksuelle overgrep. Skolen kan være bombet, eller den kan bli brukt til å huse soldater eller rekruttere barnesoldater.

Vi jobber for at barn i samfunn rammet av en krise, skal kunne gå på skolen sin, være trygge og lære – uavhengig av hvem de er, hvor de bor eller hva som skjer rundt dem.

Sammen med lokalsamfunnet setter vi i gang tiltak for å gi barna:

  • Beskyttelse mot utnyttelse og overgrep, gjennom trygge skoler og kompetente lærere.
  • Vaksinasjon og generell helsehjelp.
  • Mat på skolen.
  • Rent vann og separate toaletter for jenter og gutter.

Vi jobber også med:

Jenters rett til å bestemme over egen kropp

Beskytte barn mot vold

Økonomisk selvstendighet for unge kvinner