Sabita fra Nepal mistet begge hendene. Inkludering av barn med funksjonsnedsettelser.

Inkludering av barn med funksjonsnedsettelser

Alle barn skal ha like muligheter – uansett utgangspunkt. Likevel blir barn og unge med funksjonsnedsettelser ekskludert fra utdanning og utsatt for vold og overgrep.

I følge en ny rapport er det nesten 240 millioner barn som lever med nedsatt funksjonsevne i verden i dag. Det tilsvarer 1 av 10. Barn med funksjonsnedsettelser får ofte ikke mulighet til å delta fullt og helt i samfunnet. Og de opplever generelt mer fattigdom, diskriminering, utestengning og vold.

De grunnleggende årsakene til dette er at barn med nedsatt funksjonsevne blir tilskrevet lavere verdi og sett på som en byrde. Som følge av manglende kunnskap og forståelse råder det mange fordommer blant personene som barn og unge kommer i kontakt med.

Plan jobber for barns rettigheter og likestilling. Vi ønsker å bidra til å realisere bærekraftsmålenes visjon om at ingen skal utelates. Vi tar tak i de grunnleggende årsakene til diskriminering og ekskludering og sørger for at alle barn kan delta aktivt og på en meningsfylt måte i programmene våre og i samfunnet.

Barrierene er mange

I mange land blir barn og unge med funksjonsnedsettelser sosialt ekskludert og de hindres fra å delta i sosiale sammenhenger, lek og skolegang. De havner ofte sist i køen når det gjelder helsetjenester og møtes ofte av negative holdninger som kan føre til diskriminering.

De utestenges i tillegg fra fysiske og virtuelle møteplasser og har vanskeligheter med å få tilgang til bygg og tjenester fordi de ikke er tilrettelagt for dem.

Enkelte steder er det så mange som 90 prosent av barna med nedsatt funksjonsevne som ikke går på skolen. Grunnene til dette er blant annet manglende tilrettelegging av skolebygg og mangel på ansatte med god nok pedagogisk kompetanse om barnas læringsbehov. Kommunikasjon kan være utfordrende både for å motta informasjon, men også å formidle egne ideer og følelser.

Vi jobber derfor med å få barn med nedsatt funksjonsevne inn i skolen og for at de fullfører skoleløpet. Vi samarbeider med utdanningsmyndighetene og lærere for å øke kompetansen for inkluderende utdanning slik at barna får et læringsutbytte som de kan bygge videre på, for eksempel for å skaffe seg en jobb.

Jenter er ekstra sårbare

Jenter med funksjonsnedsettelser befinner seg i en spesielt sårbar situasjon. De diskrimineres på grunn av sitt kjønn, sin alder og sin funksjonsnedsettelse. I tillegg kan det komme andre diskrimineringsgrunnlag som gjør situasjonen verre, som for eksempel seksuell legning.

FN viser til at jenter med funksjonsnedsettelser har en ekstra stor risiko for å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep. Plan-rapporten Let me decide and thrive viser hvordan unge jenter med funksjonsnedsettelser diskrimineres. Mange av dem vet ikke hvilke rettigheter de har eller hvordan de skal beskytte seg mot misbruk, graviditet og sykdom. Vi gjør en innsats for at også barn med nedsatt funksjonsevne skal få tilgang til omfattende seksualitetsundervisning slik at de kan ta sine egne bevisste valg knyttet til seksuell og reproduktiv helse.

Skolen blåser liv i drømmene

Tort er født med bare én arm, hun er datter av fattige risbønder, og hun er jente. Tre utfordringer som kan gjøre livet vanskelig, men denne jenta har satt seg et mål.

Slik arbeider Plan for barn med funksjonsnedsettelser

Plan samarbeider med lokale organisasjoner for funksjonshemmede. Sammen med dem øker vi kunnskapen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, sørger for at det legges til rette for deltagelse og for å fjerne fordommer og endre negative holdninger som fører til at noen barn stenges ute.

En sentral del av arbeidet vårt er å snakke med barn med funksjonsnedsettelser. Det er viktig at deres stemmer blir hørt, da de best kan forklare sin situasjon og hvilke utfordringer de møter. Basert på denne informasjonen kan vi bedre utforme våre programmer, sånn at de tar hensyn til behovene de har. Vi jobber med eksisterende ungdomsgrupper, og med å opprette nye. I gruppene får unge kunnskap om likestilling, egne rettigheter og egen kropp. Barn og unge med funksjonsnedsettelser deltar også aktivt her, og dette er med på å bryte ned både stigma og fordommer rundt funksjonshemning.

Plan to Inclusivize (P2I) er et tiltak som bruker idrett for å bidra til positiv endring. Målet er å sørge for at barn med nedsatt funksjonsevne inkluderes i utdanning og i samfunnet i sin helhet gjennom kapasitetsbygging av lærere, miljøarbeidere, og trenere i inkluderende aktivitet og lek. Gjennom dette styrkes barn med nedsatt funksjonsevne som kan vise sine sportslige evner. Dette bidrar også til økt samhandling og reduksjon av fordommer og antagelser rundt barn med nedsatt funksjonsevne. Les mer om Plan to Inclusivize her (PDF).

Skal vi oppnå et likestilt samfunn og en god samfunnsutvikling har vi alle et ansvar for å redusere hindrene og fremme muligheter for inkludering og deltagelse.