Kvinne underviser i Malawi. Vi jobber for å skape økonomisk selvstendighet for unge kvinner

Økonomisk selvstendighet for unge kvinner

Halvparten av verdens unge har ikke jobb. Unge kvinner i lavinntektsland stiller svakest. Mange står uten sosialt sikkerhetsnett eller mulighet til å komme seg ut av fattigdom.

Å skape jobber er nødvendig for en bærekraftig utvikling. Globalt er det likevel 289 millioner unge som verken går på skole eller er i arbeid. Tre av fire av dem er kvinner. Kvinner er også overrepresentert i lavtlønnete yrker og uformell sektor. Med dagens tempo vil det ta 250 år å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn.

I utviklingsland der befolkningen er ung, er også ungdomsledigheten ofte høy. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og kompetansen ungdom får gjennom utdanningen sin. Det er mangel på formelle jobber, hard konkurranse om de jobbene som er, og mange får dårlig betalt.

Jenter først

Når unge kvinner står uten jobb, har det flere negative konsekvenser. Uten arbeid og inntekt er det vanskelig å forsørge seg selv og komme seg ut av fattigdom. Det gir ringvirkninger for familiene deres og samfunnet som helhet, som følge av tapt produktivitet og sosiale kostnader.

Fattigdom er en av årsakene til at mange familier gifter bort jentene sine. Å gi jenter økonomiske muligheter er derfor også et viktig verktøy for å forebygge og få slutt på barneekteskap.

For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden, må alle ha jobber – da må vi prioritere å få jenter i arbeid. Vi må skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Derfor jobber Plan med utdanning, yrkesopplæring og med å skape trygge arbeidsplasser for unge – med særlig fokus på jenter. Det å styrke unge kvinners muligheter for lønnet arbeid gir positive effekt, ikke bare for henne selv, men for hele samfunnet. Det er beregnet at verdens BNP vil øke med 28 billioner USD om like mange kvinner som menn hadde jobb.

Slik jobber vi

Plan jobber for at flere unge kan få trygge og relevante jobber, blant annet ved å tilby kvinner karriereveiledning, yrkesopplæring, kurs i entreprenørskap og utvikling av jordbruk som stabil inntektskilde.

I samarbeid med utdanningsinstitusjoner og privat sektor utvikler vi kurs og læreplaner som er relevante for dagens arbeidsmarked. I tillegg sørger vi for opplæring i grunnleggende jobbferdigheter, inkludert lesing og regning – men også digitale ferdigheter og arbeid med sosial trygghet og selvtillit.

Vi øker bevisstheten i familier og lokalsamfunn om viktigheten av jenters utdanning og unge kvinners deltakelse i yrkeslivet. Vi knytter jentene til mentorer og kvinnelige rollemodeller, og jobber sammen med lokale bedrifter for å skaffe praksisplasser til jenter.

Ungdom som deltar på kurs i entreprenørskap får støtte til videre utvikling av sine forretningsideer. Plan gir de unge entreprenørene veiledning og kobler dem til markedet. Vi organiserer unge i låne- og sparegrupper slik at de kan investere i egen bedrift.

  • Jordbruk er en sektor som kan skape jobber og trygg inntekt for kvinner. Vi ønsker å bidra til småbønders grønne ferdigheter og miljøvennlig produksjon, sikre tilgang til markeder, økonomiske midler og styrke lovverk slik at kvinner og menn kan ha pålitelige inntektskilder av jorden sin.
     
  • Fordi de fleste arbeidsplassene i utviklingsland skapes i privat sektor, er det avgjørende å inngå samarbeid med lokalt næringsliv. Det private næringslivet i Norge er også med i dette arbeidet for å skape trygge arbeidsplasser for unge.

– Endelig kan jeg drive egen frisørsalong, sier Nabiryo Sulaina (24) stolt. Med litt økonomisk startkapital og frisøropplæring har hun oppfylt drømmen om å drive egen bedrift.
 

Programmet A Working Future i Uganda og Tanzania er et godt eksempel på et slikt strategisk partnerskap. 25 000 unge har fått muligheten til å skaffe seg en jobb og en inntekt gjennom programmet, som støttes av både lokalt og internasjonalt næringsliv. Det langsiktige målet for programmet er å skape 100 000 nye arbeidsplasser for unge innen 2030.

Før Brenda (24) deltok i A Working Future-programmet hadde hun ingen inntekt til å fullføre skole og støtte familien. Nå dyrker hun chili, er økonomisk uavhengig og har råd til å støtte familien. 

Se film om Brenda og hennes deltakelse i A Working Future: 

Remote video URL

Vi jobber også med:

Jenters rett til å bestemme over egen kropp

Beskytte barn mot vold

En trygg og god utdanning