Få unge i arbeid

Halvparten av verdens unge står uten jobb, og unge kvinner i lavinntektsland stiller svakest. De mangler ofte nødvendige ferdigheter og mulighet til å jobbe, tjene penger og bli økonomisk uavhengige.

Å sikre arbeid til unge er nødvendig for en bærekraftig utvikling. Likevel er 64 millioner unge arbeidsledige globalt og 145 millioner unge arbeidere lever i fattigdom, ifølge ILO. Det er mangel på formelle jobber, hard konkurranse om de jobbene som er og mange får dårlig betalt.

Ungdomsledighet er særlig et problem i utviklingsland, som ofte har en ung befolkning. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning.

Ifølge Verdensbanken vil det være behov for 600 millioner nye arbeidsplasser for unge de neste ti årene.

Tre av fire unge som ikke er under utdanning eller sysselsatt, er kvinner. Unge kvinner er overrepresentert i lavtlønte yrker og i uformell sektor, uten noen form for sosiale beskyttelse eller håp om å arbeide seg ut av fattigdomsfella. Med dagens tempo vil det ta 257 år å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Prioritering av unge kvinner lønner seg

Når unge står uten jobb har det flere negative konsekvenser. Uten arbeid og inntekt er det vanskelig å forsørge seg selv og komme seg ut av fattigdom. Det har også ringvirkninger for familiene deres og samfunnet som helhet, som følge av tapt produktivitet og sosiale kostnader.

For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden, må alle ha jobber, ifølge FN. Vi må skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, og inkluderer de unge og kvinner. Derfor jobber Plan med utdanning, yrkesopplæring og jobbskaping for unge.

Vi jobber for å styrke unge kvinners muligheter for lønnet arbeid, fordi å prioritere unge kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet vil gi positive effekter. Hvis like mange kvinner som menn fikk jobbe, er det beregnet at verdens BNP vil øke med 28 billioner USD.

Fattigdom er en av årsakene til at mange familier gifter bort jentene sine. Å gi jenter økonomiske muligheter er derfor også et viktig verktøy for å forebygge barneekteskap.

– Endelig kan jeg drive egen frisørsalong, sier Nabiryo Sulaina (24) stolt. Med litt økonomisk startkapital og frisøropplæring har hun oppfylt drømmen om å drive egen bedrift.
 

Slik arbeider Plan med å få flere unge i arbeid

Plan bidrar til at unge kan sikre seg en god og relevant jobb. Vi tilbyr ungdom, og særlig unge kvinner, karriereveiledning, yrkesopplæring og kurs i entreprenørskap. Plan jobber sammen med utdanningsinstitusjoner og privat sektor for å utvikle kurs og læreplaner som er relevante for dagens arbeidsmarked. I tillegg sørger vi for opplæring i grunnleggende jobbferdigheter, inkludert lesing og regning, digitale ferdigheter og sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Plan arbeider også for å øke bevisstheten i familier og lokalsamfunn om viktigheten av jenters utdanning og unge kvinners deltakelse i yrkeslivet. Vi knytter jentene til mentorer og kvinnelige rollemodeller og jobber sammen med lokale bedrifter for å skaffe praksisplasser til jenter.

Ungdom som deltar på kurs i entreprenørskap, får støtte til videre utvikling av sine forretningsideer. Plan gir de unge entreprenørene veiledning og kobler dem til markedet. Vi organiserer unge i låne- og sparegrupper slik at de kan investere i egen bedrift.

Fordi de fleste arbeidsplassene i utviklingsland skapes i privat sektor er det avgjørende å inngå samarbeid med lokalt næringsliv. Det private næringslivet i Norge er også med i dette arbeidet.

Plans A Working Future-program i Uganda og Tanzania er et godt eksempel på et slikt strategisk partnerskap. 25 000 unge har fått muligheten til å skaffe seg en jobb og en inntekt gjennom programmet, som støttes av både lokalt og internasjonalt næringsliv. Det langsiktige målet for programmet er å skape 100 000 nye arbeidsplasser for unge innen 2030.

A Working Future-deltakelse endrer liv

Før Brenda (24) deltok i A Working Future-programmet hadde hun ingen inntekt til å fullføre skole og støtte familien. Nå dyrker hun chili, er økonomisk uavhengig og har råd til å støtte familien. 

Se film om Brenda og hennes deltakelse i A Working Future: 

Remote video URL