Alle barn har rett til å bli beskyttet mot alle former for vold og overgrep. Men mange blir rammet av vold i hjemmet, på skolen, i lokalsamfunnet og i institusjoner. De er utsatt for barneekteskap, omskjæring, menneskehandel og seksuell vold. Derfor er beskyttelse av barn fundamentet for alt Plan gjør.

Mellom 500 millioner og 1,5 milliarder barn opplever vold hvert eneste år, i følge FNs spesialrepresentant for vold mot barn. Dette inkluderer fysisk, psykisk og seksuell vold, samt skadelig praksis som for eksempel barneekteskap. Mange overgrep blir ofte ikke blir straffet, selv i land hvor det er et tydelig lovforbud. 

Seksuell vold rammer 150 millioner jenter og 73 millioner gutter hvert år. 1,8 millioner barn er involvert i kommersiell seksuell utnyttelse og overgrep, og 1,2 millioner er ofre for menneskehandel. Når det oppstår krisesituasjoner og væpnede konflikter er barn ekstra sårbare.

Dette gjør Plan

Vårt mål er å sikre at det finnes god nok kunnskap og gode systemer lokalt og nasjonalt som beskytter barn mot alle former for vold. Dette gjør vi i samarbeid med landets myndigheter og andre organisasjoner. 

Plan driver opplysningsarbeid om barns rett til beskyttelse og konsekvensene av vold og overgrep; særlig blant foreldre, ungdom, lærere, lokale myndigheter og lokale ledere. 

Vi jobber for at barn har trygge områder å gå til i kriser og konflikter, og for at de skal kunne fullføre skolegang uten å være redde for fysisk avstraffelse eller andre former for overgrep på eller rundt skolen.

Vi arbeider med tiltak for å hindre barneekteskap, handel med barn og kjønnslemlestelse. Vi jobber også med forebygging av vold, støtter voldsofre og gir barn mulighet til å si fra om vold.

På lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå arbeider vi for å påvirke politikk og sørge for at det finnes et solid lovverk som beskytter barn. Vi jobber også for at politi og rettsvesen håndhever lovene og tar saker om vold mot barn alvorlig, og for å øke kunnskapen deres om barns rettigheter og hvordan slike saker skal håndteres.

For Plan International Norge er det særlig barneekteskap, kjønnsbasert vold og det vi kaller for styrking av formelle og uformelle barnevernssystem som er våre prioriteringer. Vi jobber med barns beskyttelse i åtte land gjennom vår rammeavtale med Norad.

17-åring leker med liten gutt, Niger

17-åringen Luwum gjør hverdagen til barn i Niger tryggere. Han har fått opplæring hos Plan International, og arbeider nå på dugnad med såkalte «child friendly spaces».  

Boko Haram har gjennomført voldelige angrep i området, derfor er mange barn engstelige. I Plans trygge lekeområder for barn, kan de senke skuldrene. Samtidig har Luwum fått opplæring i å identifisere tegn på sykdom og angst hos barna, slik at disse kan få oppfølging. 

Barn med t-trøyer hvor det står "Call 116 for helt" feirer åpning av childline-senter i Zimbabwe

"Ring 116 for hjelp"

Her markerer barn i Zimbabwe åpningen av et nytt støttesenter for barn som er utsatt for vold og overgrep. Plan har satt opp støttesenteret i samarbeid med organisasjonen Childline. Vi støtter også en nødtelefon hvor barn kan rapportere vold og overgrep, eller for å spørre om råd og hjelp fra en voksen. 

Alle henvendelser fra barna blir loggført, og statistikken gir verdifull informasjon om hvordan barn og unge i Zimbabwe har det. Samtidig gir det oss i Plan en indikasjon på hvordan våre programmer best mulig kan forebygge årsakene til at barn og unge utsettes for vold. Dette er noen av våre tiltak i Zimbabwe: På den ene siden må barn kjenne til rettighetene sine, samtidig er det avgjørende å få på plass et lovverk som beskytter barn mot overgrep. Ute i lokalsamfunnene jobber Plan blant annet med kvinner og menn som bor og jobber lokalt med juridisk rådgivning. Ved å søke kunnskapen til både elever, lærer, foreldre og lokale ledere vil vi sammen gjøre hverdagen tryggere for barna som bor her.


Innen alle våre seks hovedområder har vi et spesielt fokus på jenters rettigheter.