Barn fra Nepal som har fått tilgang til lesesentere på grunn av støtte fra Plan.

Takk for støtten til barna i Nepal

Med din gave til Plans juleprosjekt, har du vært med på å styrke leseopplæringen for barn i sårbare situasjoner, slik at flere har muligheten til å klare seg på skolen.

På de nye lesesentrene som du har bidratt til, kan barna lese og låne bøker som er egnet for sin aldersgruppe, og delta i høytlesningstunder med engasjerte voksne. Lesesenterne er åpne utenom skoletiden, og skal stimulere barnas interesse og kjærlighet for bøker og historiefortelling. Lesesentrene ligger i nærmiljøet til barna og i områder hvor det bor mange daliter*.

Dette er du med på:

  • Åpne 36 lesesentre i de lokalsamfunnene hvor behovet er størst.
  • Hjelpe 753 barn i 1.-3. klasse ved 12 skoler i Kalikotdistriktet vest i Nepal. 
  • Gi barna tilgang på bøker og lesestoff tilpasset sin aldersgruppe.
  • Arrangere høytlesing for barna for å gi økt motivasjon og leselyst.
  • Motarbeide fordommer og diskriminering av jenter og daliter.
  • Samarbeid mellom foreldre, skoler og lokalsamfunn slik at barna får hjelp og støtte i leseopplæringen.
  • Samarbeid med lokale skoler om å lage lesekroker for barna.

Et sted der leseglede kan spire og gro

Alle lesesentrene er nå godt i gang med aktiviteter som skal bidra til å motivere og støtte barna når de skal lære seg å lese selv. Over halvparten av barna som bruker sentrene er jenter. Fordi jenter er utsatt for å droppe ut av skolen og bli giftet bort i ung alder, er det ekstra viktig å legge til rette for at de kan fortsette skolegangen sin.

 Anju (7) går fast på det lokale lesesenteret sitt.

– Jeg går dit for å lese. Madam (en lokal frivillig) lærer oss sanger og leker også, det er skikkelig gøy, sier hun.

Skolebarn i Nepal som har fått styrket sin leseopplæring takket være Plans juleprosjekt.

Lokale frivillige er gode rollemodeller

Frivillige fra barnas lokalsamfunn jobber på lesesentrene og tar imot barna med åpne armer etter skoletid. De frivillige har gått på kurs og lært metoder for å styrke læringen til de yngste skolebarna. De har også fått mer kunnskap om hvordan de kan legge til rette for god sosial inkludering av alle barn, særlig barn med ekstra utfordringer.

Vi i Plan er glade for at det er mange kvinner blant de frivillige. Det gir økt mangfold og gode rollemodeller som er med på å motiverer både jentene selv og familiene deres til at jentene fortsetter på skolen.

– Jeg elsker å være på lesesenteret. Jeg går dit fast fordi jeg synes det er lettere å lære og morsomt. Jeg leser lekser og historiebøker, og jeg lærer å lese og skrive der.

Biraj (9)

Allerede gode resultater

Fra hver av skolene er lærere med som ressurspersoner i prosjektet. De har fått opplæring i hvordan de kan bidra til større inkludering og til et bedre læringsmiljø for de yngste skolebarna. På skolene har de laget egne lesekroker til barna med bøker som er tilpasset barnas alder. Det gjør det både lettere og morsommere å lese helt selv. 

Flere av barna har fortalt oss at de synes det er mye morsommere å lese nå enn det var før, og lærere forteller om gode resultater. Mange av barna har allerede blitt gode på å lese selv, og flere barn kommer oftere på skolen nå enn tidligere.

 «Bok-poser» til barna

Mange av familiene i området lever i stor fattigdom og det har vært et behov for å sette sammen egne «bok-poser» til barn som mangler skoleutstyr. I en fin tøypose får barna en lesebok, en øvingsbok og tegne- og skrivesaker. Vi ser at dette gir flere barn muligheten til å delta både på skolen og på lesesentrene.

Gutt fra Nepal som leser på ett av lesesenterne som er støttet av Plans juleprosjekt.

Støtte og oppmuntring hjemme

Foreldrene er viktige for barnas læring. Derfor jobber vi med å inkluderer omsorgspersonene til barna i arbeidet med å styrke lese- og skriveopplæringen.

– Dette er nytt for skolen vår, men nå forstår jeg hvor nyttig det er at foreldre og lærere samarbeider om barnas læring. Det skal vi fortsette med framover, sier en av skolelederne som er med i prosjektet. 

Mange av foreldrene har selv aldri fått muligheten til å gå på skole eller lære seg å lese. Gjennom prosjektet har mange blitt trygge på at de likevel kan hjelpe barna sine ved å gi rom for lesing hjemme, eller ved å fortelle historier og lytte til barna når de øver seg på å lese høyt.

– Jeg var ikke klar over hvilken viktig rolle foreldre har i barnas utdannelse. Etter å ha deltatt i programmet forstår jeg at jeg har ansvar for barnas utdannelse og har laget en lesekrok til barna mine hjemme.

Santi (22).

Lokale historier som viser muligheter

For at det skal bli lettere for barna å lære seg å lese, er det viktig at de kan kjenne seg igjen i historiene. Derfor jobber vi med å løfte fram lokale historier og fortellertradisjoner sammen med barna, foreldrene og de frivillige fra nærmiljøet. Sammen finner vi fortellinger som er med på å motarbeide fordommer mot jenter og daliter, og som bidrar til å vise barna hvilke muligheter de kan ha, uavhengig av kjønn og bakgrunn.

Harry Hole-stiftelsen

I tillegg til generøse bidrag fra Planfaddere og private givere er prosjektet støttet av Jo Nesbø sin Harry Hole-stiftelse. Stiftelsen deler årlig ut økonomisk støtte til formål som jobber for å øke lese- og skriveferdigheter for barn i utviklingsland.

Tusen takk for at du er med på å gjøre dette mulig!

Bakgrunn for prosjektet

Barn som lærer seg å lese og skrive har større sjanser for å henge med på skolen. Uten skolegang øker faren for barneekteskap og barna mister muligheten til å komme seg ut av fattigdom.

I Nepal vokser mange barn opp med foreldre som hverken kan lese eller skrive. For disse barna er det lett å miste motet og mange dropper ut av skolen tidlig.

Ved å støtte barna i de første skoleårene øker vi sannsynligheten for at de forblir i skolen, noe som gjør at de får flere fremtidsmuligheter.

Diskriminering og negative holdninger i samfunnet er også med på å holde jenter og dalitbarn tilbake, fordi utdanningen deres blir sett på som mindre verdifull. Dalitbarn fullfører ofte ikke skolegangen og mange blir i tillegg giftet bort i ung alder.

*Hva betyr dalit? Daliter er mennesker som i det hinduistiske kastesystemet blir ansett som «urene» eller «kasteløse». I Nepal blir de utsatt for omfattende diskriminering og mange lever i dyp fattigdom. Bare halvparten av alle daliter i Nepal kan lese og skrive, noe som er langt under landsgjennomsnittet.