Kina

Plan har vært til stede i Kina siden 1995 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Kina er du med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Kina

Hovedstad: Beijing
Befolkning: 1,45 milliarder
Offisielt språk: Mandarin
Valuta: Yuan
Religion: Folkereligioner og buddhisme er de største religionene


Å vokse opp i Kina

Selv om Kina har gjort framskritt i å redusere ulikheter mellom kvinner og menn, har landet fremdeles en lang vei å gå når det kommer til kvinnelig deltakelse både i politiske, økonomiske og sosiale rom. Tradisjonelle kjønnsstereotypier råder fremdeles, og det blir født langt flere gutter enn jenter i Kina.

Mange barn som vokser opp på landsbygda i Kina blir forlatt av sine foreldre i mange måneder og år av gangen, fordi foreldrene er tvunget til å jobbe i en helt annen del av landet, for eksempel som sesongarbeidere i jordbruket. Feilernæring er utbredt, og mange av de enslige barna bor på internatskoler fra ung alder.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Kina


Inkluderende utdanning

I Kina jobber Plan jobber på barne- og ungdomsskoler for at alle barn skal få den utdanningen og beskyttelsen de har rett på. Gjennom samarbeid med myndighetene og en rekke lokale organisasjoner bidrar vi til at klasserommet blir et trygt sted både for jenter og gutter og andre. Vi støtter tiltak i skolene som på innovative måter fremmer likestilling og skaper jentevennlige læringsmiljøer på skolene, inkludert IKT-undervisning med fokus på jenter, lesetrening og andre aktiviteter for å utvikle tekniske og sosiale ferdigheter.

Alternativ til vold

Plan arbeider for å få fysisk og psykisk avstraffelse ut av klasserommet, og lærer opp lærere til å møte vanskelig oppførsel med rådgivning i stedet for vold. Vi driver også sommerleirer og klubber hvor vi hjelper barn med å finne ut hvordan de kan beskytte seg selv, snakke om misbruk, og lære dem om barns rettigheter. Vi arbeider også med opplysningsarbeid blant foreldre om alternativer til fysisk avstraffelse for å disiplinere barna.

Unge i arbeid

Ungdomsledighet er særlig et problem på landsbygda. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning. Mange har heller ikke fullført videregående skole. I Kina støtter Plan unge mellom 16 og 24 år med livsmestring og opplæring i entreprenørskap og yrkestrening.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Kina er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Kina – glimt fra året som har gått

Image
12 930

barn fikk leker og deltok i aktiviteter på barnesenter.

Image
31 276

ungdommer deltok på opplæring i livsmestring og fikk karriereveiledning.

Image
10 086

elever deltok i en kampanje mot mobbing på skolen.

Det siste året har Plan i Kina fortsatt samarbeidet med rurale skoler for å forbedre læringsmiljøet for elevene der, og særlig for jentene. Vi har prosjekter som fremmer likestilling i skolen, og får flere jenter til å studere vitenskap og teknologiske fag. Siden mange elever bor på internatskoler har vi også fokus på god ernæring og omsorg, særlig for de yngste barna. Vi støtter også sårbare unge kvinner med jobbtrening og karriereveiledning. Koronapandemien preget fremdeles landet, og Plan fortsatte å støtte lokale myndigheter med smitteverntiltak ved å dele ut masker og håndsprit.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.