Landskap med bakker i horisonten i Kina

Kina

Plan har vært til stede i Kina siden 1995. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Kina – glimt fra året som har gått

SRHR_ikon

17 800

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Se bilde av fadderbarnet

14 500

barn under seks år har blitt nådd gjennom prosjekter for bedre helse og omsorg for de minste barna

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

16 500

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap

Det siste året har Plan i Kina fortsatt samarbeidet med rurale skoler for å forbedre læringsmiljøet for elevene der, særlig for jentene. Vi har prosjekter som fremmer likestilling i skolen, og som får flere jenter til å studere vitenskap og teknologiske fag. Siden mange elever bor på internatskoler har vi også fokus på god ernæring og omsorg, særlig for de yngste barna. I tillegg støtter vi sårbare unge kvinner med jobbtrening og karriereveiledning, slik at de står bedre rustet til å kunne skaffe seg relevant og lønnet arbeid. 1. januar 2023 ble loven om kvinners rettigheter styrket, noe som gjør at kvinner nå skal være mer beskyttet og likestilt, også i arbeidslivet.

Ungdomsteater

Unge i arbeid

For mange unge voksne fra landsbygda i Kina som er på vei inn i arbeidslivet, er det vanskelig å finne seg en jobb. Jenter og kvinner har dessuten mindre sannsynlighet for å ha yrkesopplæring eller formell utdanning, noe som begrenser mulighetene deres enda mer. Siden juli 2022 har vi samarbeidet med 35 lærere ved 15 partnerskoler i Shaanxi for å gi jenter og unge kvinner troen på at de – akkurat som sine mannlige jevnaldrende – kan sette seg mål i livet og få til hva de vil.

– Gjennom Plans opplæring i livsmestring og yrkesopplæring lærte jeg om videoredigering, kommunikasjon og økonomistyring. Jeg har også fått mange venner.

Ying (19) fra Shaanxi

Å vokse opp i Kina

Selv om Kina har gjort framskritt i å redusere ulikheter mellom kvinner og menn, har landet fremdeles en lang vei å gå når det kommer til kvinnelig deltakelse både i politiske, økonomiske og sosiale rom. Tradisjonelle kjønnsstereotypier råder fremdeles, og det blir født langt flere gutter enn jenter i Kina.

Mange barn som vokser opp på landsbygda i Kina blir forlatt av sine foreldre i mange måneder og år av gangen, fordi foreldrene er tvunget til å jobbe i en helt annen del av landet, for eksempel som sesongarbeidere i jordbruket. Feilernæring er utbredt, og mange av de enslige barna bor på internatskoler fra ung alder.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Kina


Inkluderende utdanning

I Kina jobber Plan jobber på barne- og ungdomsskoler for at alle barn skal få den utdanningen og beskyttelsen de har rett på. Gjennom samarbeid med myndighetene og en rekke lokale organisasjoner bidrar vi til at klasserommet blir et trygt sted både for jenter og gutter og andre. Vi støtter tiltak i skolene som på innovative måter fremmer likestilling og skaper jentevennlige læringsmiljøer på skolene, inkludert IKT-undervisning med fokus på jenter, lesetrening og andre aktiviteter for å utvikle tekniske og sosiale ferdigheter.

Alternativ til vold

Plan arbeider for å få fysisk og psykisk avstraffelse ut av klasserommet, og lærer opp lærere til å møte vanskelig oppførsel med rådgivning i stedet for vold. Vi driver også sommerleirer og klubber hvor vi hjelper barn med å finne ut hvordan de kan beskytte seg selv, snakke om misbruk, og lære dem om barns rettigheter. Vi arbeider også med opplysningsarbeid blant foreldre om alternativer til fysisk avstraffelse for å disiplinere barna.

Unge i arbeid

Ungdomsledighet er særlig et problem på landsbygda. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning. Mange har heller ikke fullført videregående skole. I Kina støtter Plan unge mellom 16 og 24 år med livsmestring og opplæring i entreprenørskap og yrkestrening.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Kina er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – dersomfordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Kina

Hovedstaden i Kina er Beijing. Det bor 1,45 milliarder mennesker i landet, og det offisielle språket er mandarin. Valutaen i Kina er yuan. De største religionene er folkereligioner og buddhisme.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Kina har 7,60 tonn CO2-utslipp per innbygger. Kina:
7,60 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Kina har % barneekteskap ved 15 års alder.
%
Barneekteskap ved 18 års alder:
Kina har % barneekteskap ved 18 års alder.
%
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Kina er på 79. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
79 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Kina har en alfabetisme på 97%.
97 %

Vi har ingen data vedrørende barneekteskap i Kina.

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.