Kvinne bærer mat på hodet med landskap i bakgrunnen i Benin

Benin

Plan International har vært til stede i Benin siden 1994 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Benin bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Benin

Hovedstad: Porto Novo
Befolkning: 12,8 millioner
Offisielt språk: Fransk
Valuta: Vestafrikansk CFA-franc
Religion: Islam og kristendom er de vanligste religionene i Benin, men andre religioner forekommer.


Å vokse opp i Benin

Benin har ratifisert og inkorporert de fleste internasjonale konvensjoner for beskyttelse av barn, jenters rettigheter og likestilling i nasjonale lover. Men på grunn av fattigdom får mange barn i Benin likevel ikke oppfylt sine rettigheter til helse, utdanning og beskyttelse.

Det er store forskjeller mellom jenter og gutter i Benin. Gamle tradisjoner og skadelig sosiokulturell praksis gjør også at barn – spesielt jenter – altfor ofte blir utsatt for grov urett. Kjønnslemlestelse, barneekteskap, seksuell vold og tenåringsgraviditeter er vanlig.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Benin


Barns beskyttelse

Barns beskyttelse er et viktig fokus for Plan i Benin. Vi jobber både på grasrota og på nasjonalt nivå for å mobilisere mot vold og skadelige tradisjoner som truer barns rettigheter. Vi samarbeider med lokale ledere, organisasjoner, myndigheter og med barne- og ungdomsgrupper – for å påvirke, spre bevissthet, endre holdninger, samt å bidra til å bygge opp systemer som beskytter barn bedre. Vi er spesielt opptatt av at de unge, deres familier og lokalsamfunnene skal være i førersetet når det gjelder å skape positive endringer i eget liv og i samfunnet de lever.

Småbarnshelse

Barne- og mødredødeligheten i landet er høy. Derfor jobber Plan i Benin for å bidra til et styrket helsevesen og bedre tilgang til helsetjenester for mødre og små barn. Vi jobber for bedre tilgang på rent vann, og for å spre kunnskap om hygiene, ernæring og amming blant unge mødre.

Utdanning er nøkkelen

Bedre kvalitet og en mer inkluderende utdanning er en nøkkel for å kunne komme seg ut av fattigdom. Derfor jobber vi for at alle barn – både gutter, jenter, barn med funksjonsnedsettelser og andre – skal få muligheten til utdanning helt fra starten av, gjennom førskole, grunnskole, og etterhvert høyere skole eller yrkesutdanning som gir de unge jobbmuligheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Benin er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Benin – glimt fra året som har gått

Image
900

voksne og ungdommer har hatt dialog om skadelige praksiser som vold og barneekteskap.

Image
8 332

jenter og gutter og andre har fått tilgang til bedre og mer inkluderende skoler.

Image
500

ungdommer har deltatt i opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Det siste året har Plan i Benin hatt fokus på å styrke tidlig innsats for de minste barna og beskyttelse av sårbare og marginaliserte barn, spesielt jenter. En utfordring i Benin er mangel på likestilling, og at jenter og kvinner ikke har kjennskap til sine rettigheter. Det leder til at skadelige skikker og sosiale normer er svært utbredt. Derfor har Plan det seneste året bidratt til bedre tilgang til seksuelle og reproduktive og helsetjenester. Vi har også hatt fokus på å fremme trygg og inkludere utdanning for alle barn, og for å skape jobbmuligheter for unge kvinner.


Bli fadder

Du blir fadder til ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.