Fokusområder

Plan International Norge har fire fokusområder: Beskytte barn mot vold og overgrep, forhindre barneekteskap, få unge i arbeid og sikre tenåringsjenter i kriser og katastrofer.

Denne satsingen finansieres av Norad, Utenriksdepartementet og bedrifter, og forsterker det langsiktige arbeidet som fadderne bidrar til. 

Her kan du lese mer om fokusområdene til Plan International Norge:

Beskytte barn mot vold og overgrep

Alle barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep. Men mange barn og unge utsettes for vold, overgrep, barneekteskap, omskjæring og menneskehandel. Vold mot barn skjer hjemme, i lokalsamfunnet og på skolen. I krise og konflikt øker vold mot barn.

Vold rammer jenter og gutter ulikt, og jenter er særlig utsatt for seksuell vold. 120 millioner jenter rundt om i verden har blitt utsatt for seksuell vold. Vold mot jenter og kvinner er et globalt problem som går på tvers av religion, land og tilhørighet.

Årsakene til vold mot barn er komplekse og sammensatte, og inkluderer blant annet fattigdom, skadelige tradisjoner og holdninger, mangel på kunnskap og svakt lovverk. 

Plan jobber for at alle barn skal vokse opp i trygge lokalsamfunn som beskytter dem mot vold og overgrep. Vi jobber for å endre normer, tradisjoner og holdninger som bidrar til å opprettholde vold mot barn, inkludert skadelige skikker som barneekteskap og kjønnslemlestelse. Vi jobber for å endre lovverk og politikk slik at de beskytter barn, vi styrker og etablere lokale komiteer for barns beskyttelse, og vi jobber for at politi og rettsvesen tar problemet på alvor. Vi gjør det lettere for barn å melde fra om vold, enten det er til komiteen for barns beskyttelse, på skolen eller i lokalsamfunnet. I krisesituasjoner etablerer vi trygge områder for barn, og tilbyr blant annet psykosial støtte.  

Fram til 2022 styrker Plan International Norge arbeidet for beskyttelse av barn i lokalsamfunnene, med særlig fokus på barneekteskap og kjønnsbasert vold. I denne perioden skal vi jobbe med lokale beskyttelsesmekanismer, tradisjonelle ledere, barn og unge, foreldre og lærer og lokale myndigheter. Dette gjør vi i Niger, Malawi, Uganda, Tanzania, Nepal og Bangladesh.  

Slik jobber vi: 

 • Plan jobber for å endre holdninger hos foreldre, lærere, barn, tradisjonelle ledere og politi, og gi dem informasjon og kunnskap om hvilke konsekvenser vold har for barns utvikling. Dette gjør vi blant annet gjennom kampanjer, teateroppstillinger, radioprogram, avisinnlegg, skolearrangement. Arbeidet gjør vi i samarbeid med partnere, og frivillige i lokalsamfunnet er ofte viktige i arbeidet. I nesten alle lokalsamfunn hvor Plan jobber, er det store grupper frivillige voksne og ungdommer som går fra dør til dør for å opplyse og lære opp lokalsamfunnet om barns rettigheter og informere om farene ved vold.
   
 • En viktig del av arbeidet med å beskytte barn mot vold og overgrep, er å styrke barns rettssikkerhet og rettsvern. Politi og domstoler (både tradisjonelle og offentlige) må ta saker som omfatter vold mot barn alvorlig. Holdninger og mangel på kunnskap står ofte i veien. Derfor jobber Plan sammen med politiet, slik at de får tilstrekkelig kunnskap om barns rettigheter. I tillegg er det viktig å sikre at barns identitet beskyttes under rettssaker. Mange steder har Plan fått på plass «barnevennlige rettsaler». Vi styrker systemene for barns beskyttelse, gjør det lettere for barn å melde fra om vold, og gir opplæring til politi og rettsvesen, slik at de i større grad tar saker som handler om vold mot barn på alvor.
 • I mange land hvor Plan jobber, dekker ikke lovverket alle former for vold, hverken i de nasjonale eller i de tradisjonelle lovene. Noen former for overgrep som gjøres med argument i tradisjoner eller kultur, er ofte ikke dekket av de nasjonale lovene. Derfor jobber Plan med tradisjonelle ledere. I mange land er det de som sitter med den reelle makten, og det er ofte de som følger opp saker som omfatter brudd på barns rettigheter. Tradisjonelle ledere har mange steder mulighet til å annullere barneekteskap, straffe de som har giftet seg med barn og få flere tidligere barnebruder tilbake på skolen.  
   
 • I tillegg jobber vi med å endre nasjonal politikk. I samarbeid med våre partnere driver vi påvirkningsarbeid mot myndighetene, for å sikre at de nasjonale lovene beskytter barn mot vold og overgrep. Blant annet i Tanzania og Malawi har Plan lykkes godt med dette. 

 

Få unge i arbeid

73 millioner unge står helt uten betalt arbeid i verden i dag. I tillegg jobber mange i uformell sektor, med dårlige arbeidsvilkår og svært lave lønninger.

Årsakene til stor arbeidsledighet blant ungdom i utviklingsland er blant annet dårlig samsvar mellom behovene i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning. Det er også mangel på formelle jobber, og mange må skape sin egen jobb. Manglende likestilling gjør at det er ekstra vanskelig for unge kvinner å komme i lønnet arbeid 

Plan jobber for at unge skal komme i arbeid, gjennom yrkesopplæring og entreprenørskap. Som Planfadder bidrar du til dette arbeidet. 

Fram til 2022 har vi som ambisjon å bidra til at marginaliserte unge (15-25) har nødvendig utdanning og kompetanse og tilgang til anstendig arbeid. Vi har et spesielt fokus på å inkludere unge kvinner, og samarbeid med privat næringsliv. Dette gjør vi i Malawi, Tanzania, Uganda, Niger, Bangladesh og Nepal. 

Slik jobber vi: 

Plan arbeider i mer enn 50 land, og tilpasser arbeidet vårt til behovet i det enkelte område. Dette er eksempler på hvordan vi arbeider:

 • Unge får hjelp til å komme ut i jobb, ved at de får tilgang til blant annet karriereveiledning, mentorordninger, coaching, relevant yrkesopplæring og praksisplasser i bedrifter. 
 • Plan samarbeider med lokalt næringsliv for å skape nye arbeidsplasser for unge. 
 • Unge får opplæring i hvordan de kan starte sin egen bedrift. Tilgang til kapital er viktig, derfor jobber vi også med mikrofinans og spare- og lånegrupper. 
 • Plan jobber med å bygge strategiske samarbeid mellom myndigheter, lokalt næringsliv og sivilsamfunnet
   

Forhindre barneekteskap

Hver dag blir 33 000 jenter gift som barn. Det blir 12 millioner jenter i løpet av et år. Barneekteskap er et brudd på barns rettigheter, og har ofte svært alvorlige konsekvenser.  

Når en jente gifter seg, må hun ofte slutte på skolen, og mister dermed en mulig vei ut av fattigdom. I tillegg er det stor sjanse for at hun blir gravid før kroppen er moden for det, noe som kan føre til alvorlige komplikasjoner og skader for mor og barn, og i noen tilfeller også død. Graviditet og fødsel er den ledende dødsårsaken til jenter mellom 15-19 i utviklingsland. Barnebruder opplever oftere vold og overgrep i hjemmet, og mange opplever at de blir fratatt barndommen sin. 

Barneekteskap rammer ikke bare hver enkelt jente, det hindrer også utvikling og likestilling i verden, og det bidrar til å opprettholde fattigdom. 

Årsakene til barneekteskap varierer fra land til land og er sammensatte, men er ofte en konsekvens av fattigdom, manglende likestilling, skadelig sosiale normer og svakt lovverk. I mange land er tenåringsgraviditet en viktig driver til at jenter blir giftet bort som barn. For å bekjempe barneekteskap er man avhengig av å se på de underliggende driverne og adressere de.

Plan jobber mot barneekteskap på flere nivåer. Vi styrker jentene slik at de i større grad skal greie å si nei til barneekteskap. Vi jobber for at foreldre og jentene selv skal bli økonomisk selvstendige, slik at familiene ikke er økonomisk avhengig av å gifte bort døtrene sine, og at jenter selv ikke «er nødt» til å gifte seg. Vi jobber med gutter og menn for å endre skadelige kjønnsnormer, vi jobber for å øke jenter og gutters kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og deres tilgang til tjenester.  Vi jobber med tradisjonelle og religiøse ledere for å endre diskriminerende praksis og sedvanerett i lokalsamfunnene. Og vi arbeider for at nasjonalt lovverk og politikk skal beskytte jenter mot skadelige og diskriminerende normer og praksiser. 

Fram til 2022 styrker Plan International Norge arbeidet for å bekjempe barneekteskap i Niger, Uganda, Tanzania, Malawi, Nepal og Bangladesh. Dette skal vi gjøre i samarbeid med lokale organisasjoner, ungdom, foreldre, lærere, tradisjonelle og religiøse lærere og lokale myndigheter. 

Slik arbeider vi: 

 • Tenåringer, tradisjonelle ledere og foreldre får opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter ved hjelp av en Plan-metode kalt Champions of Change. 
 • Vi sikrer at jenter og gutter får tilgang til ungdomsvennlige helsetjenester hvor de får informasjon om, og tilgang til, prevensjon
 • Skoler gjøres inkluderende og trygge for å unngå at jenter dropper ut. Dette gjør vi ved blant annet å kurse lærere i etiske retningslinjer for å forhindre vold i skolen, sikre at det er trygge og separate toaletter på skolen, og at jenter får opplæring i menstruell helse og hygiene.
 • Vi oppretter spare- og lånegrupper, og kurser ungdom og foreldre i markedsrelevant kunnskap.
 • Det er viktig at ungdom får diskutere barneekteskap og dets konsekvenser med voksne i lokalsamfunnet. Derfor oppretter vi dialogmøter mellom tradisjonelle ledere og ungdom.
 • Vi styrker lokalt sivilsamfunn, slik at de er i stand til å holde myndighetene ansvarlig for deres forpliktelser.
 • Vi styrke og etablere komiteer for barns beskyttelse hvor medlemmene får opplæring i hvordan de skal rapportere barneekteskap.
 • Gjennom nasjonale nettverk for styrking av lovverk og politikk, driver vi påvirkningsarbeid.  
   

Sikre tenåringsjenter i kriser og katastrofer

I kriser og konflikt opplever tenåringsjenter økt risiko for seksuell vold og barneekteskap. Mange må slutte på skolen, og ofte blir livet til jentene begrenset til å holde seg hjemme.

Når katastrofen rammer et samfunn med lav grad av likestilling, forsterkes ofte diskrimineringen av tenåringsjenter. Jentene kan bli avskåret fra familie, venner og andre som vanligvis beskytter dem, og de kan oppleve å stille bakerst i køen når det blir knapphet på ressurser. 

Plan jobber for at tenåringsjenter i kriser får gå på skolen i trygge omgivelser, og vi øker bevisstheten om hvor viktig det er at jenter får utdanning. Vi gjør det lettere for jentene å melde fra om overgrep, gir psykososial støtte og oppretter trygge områder for tenåringsjenter hvor de kan oppleve fellesskap med andre.

Fram til 2022 styrker Plan International Norge innsatsen mot jenter i krise- og konfliktsituasjoner i Niger, Burkina Faso, Mali og Tanzania.

Slik jobber vi: 

Niger, Burkina Faso og Mali har lenge vært ganske stabile land, og Plan har vært til stede i mange år. Dessverre ser vi at regionen stadig trues av opprør og et stadig mer krevende klima. Mennesker blir tvunget til å flykte i eget land eller over grenser. Plan er til stede i lokalsamfunnene og bistår både vertssamfunnene og de som flykter.

Skoler blir stengt og jenter og unge mister utdanning. Flere jenter giftes bort for tidlig grunnet den vanskelige situasjonen. Plan jobber for å sikre skolegang, at skoler ikke blir brukt i konflikt, og vi jobber med psykososial veiledning til, og bevisstgjøring av, jentene. Vi driver holdningsskapende arbeid om betydningen av utdanning og den økte faren for barneekteskap. Dette gjør vi både overfor familier og lokalsamfunn.

I Tanzania jobber vi for flyktninger fra Burundi, og bistår med blant annet utdanning slik at de kan vende hjem når situasjonen tillater det, uten å ha mistet for mye av skolegangen.

Generelt jobber vi slik for å bistå tenåringsjenter i kriser og katastrofer:

 • Plan jobber for å sikre tenåringsjenter tilgang til trygg utdanning. 
 • Vi øker bevisstheten om hvorfor utdanning for jenter er viktig, og hvilke farer tenåringsjenter er utsatt for og hvordan lokalsamfunnet kan beskytte barn generelt og jenter spesielt.
 • Vi oppretter trygge områder for tenåringsjenter.  
 • Plan informerer om hvordan man kan melde fra om vold og overgrep, og vi følger opp tilfeller av vold. 
 • Vi tilbyr psykososial støtte til tenåringsjenter som har vært utsatt for tramuatiske hendelser. 
 • Plan bidrar til å styrke selvtilliten hos tenåringsjenter, slik at de lettere kan stå opp for egne rettigheter, og vi gir opplæring om kropp, seksualitet og beskyttelse.