Hjelp barn i katastrofer

Barn på flukt mister ofte muligheten til beskyttelse, til helsehjelp og til utdanning. Plan jobber for å hjelpe disse barna, og du og din skole kan bidra!

En katastrofe kan ha enorme konsekvenser på et barns liv, enten det er en naturkatastrofe eller en krig. Barn på flukt opplever ofte mangel på mat, rent vann, medisinsk hjelp og skolegang. Det er flere jenter enn gutter som ikke går på skole. Jenter slutter ofte på skolen fordi de må gifte seg, fordi de blir gravide og må hjelpe til med matlaging, pass av yngre søsken og husarbeid. Barn, og særlig jenter, som ikke går på skole er ekstra utsatte for vold og overgrep.

Ved å samle inn penger til barn på flukt er dette noe av det du og skolen din kan bidra til:

Øyeblikkelig hjelp: Ved å støtte prosjektet kan du og din skole bidra til å dekke grunnleggende behov som mat og rent vann. Midlene vil også gå til gjenoppbyggingen så raskt som mulig, slik at hverdagen kan normalisere seg. Plan samarbeider tett med lokalsamfunn og myndigheter for å minske utfordringer og risiko som følge av katastrofer.

Skolegang uavhengig av livssituasjon: Ved å støtte prosjektet kan dere bidra til å gi barn på flukt muligheten til å gå på skole. Midlene går blant annet til å utdanne lærere og læremateriell for å sikre kvalitet i skolen. Lærerne vil også få trening i hvordan de kan beskytte barn mot vold og overgrep. Midlene vil også brukes til å sikre at skolebygninger alltid er trygge.

Styrke familiebånd og lokalsamfunn: Ved å støtte prosjektet bidrar du og din skole til å styrke nasjonale barnevernstjenester og sørge for at barn med beskyttelsesbehov blir ivaretatt. Midlene brukes blant annet til å skape trygge miljøer gjennom barne- og ungdomsvennlige soner hvor barn kan leke og være barn uten bekymringer. Midlene dere samler inn vil også bidra til foreldrekurs hvor omsorgspersoner kan lære hvordan de best mulig kan beskytte barna sine.

Redusere faren for at katastrofer inntreffer: I mange land hindrer katastrofer at barn får oppfylt rettighetene sine. Ved å støtte prosjektet kan du og din skole bidra til at barn får delta i forebyggende tiltak for å redusere risikoen i kriser. Midlene vil blant annet gå til tiltak som utvikler ferdigheter til å holde seg trygge og forbedre katastrofeberedskapen i lokalsamfunnene. Plan sørger også for at barns stemmer blir hørt av beslutningstakerne.

Midlene dere samler inn går blant annet til å bygge barnevennlige soner hvor barn kan leke fritt og få hjelp til å snakke ut om opplevelser de har vært igjennom.

Vil dere samle inn penger til barn i katastrofer?

Ta kontakt med oss på skole@plan-norge.no eller telefon 56 09 99 09.

Last ned plakat til innsamlingsaksjonen (pdf).

Plans undervisningsopplegg om barn på flukt

Ønsker dere å lære om barn på flukt? Se Plans undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Se video fra Plans arbeid i Tanzania

Plan er til stede i flyktningleirer og hjelper barn som har flyktet fra vold og utrygghet. I videoen under forteller noen av barna hva de barnevennlige sonene betyr for dem: