Thailand

Plan har vært til stede i Thailand siden 1981 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Plan avviklet fadderordningen i landet i 2022, men er fremdeles til stede med prosjekter der vi fokuserer spesielt på barn av migranter og statsløse.


Fakta om Thailand

Hovedstad: Bangkok
Befolkning: 70 millioner
Offisielt språk: Thai
Valuta: Baht
Religion: Buddhisme er den største religionen, med muslimske og kristne minoriteter


Å vokse opp i Thailand

Thailand er et av de mest utviklede landene i Sørøst-Asia. Men den enorme framgangen som landet har sett de siste par tiårene har ikke kommet hele befolkningen til gode. Plan jobber med de sårbare gruppene i befolkningen som ofte ikke får del av den positive utviklingen.

I fjellområdene i nord, hvor Plan arbeider, bor etniske minoritetsgrupper som i stor grad er ekskludert fra samfunnet. Fattigdommen her er stor og mange er ikke fødselsregistrert og mangler statsborgerskap. Dette betyr at de heller ikke har rett til sosiale goder som helsetjenester og utdanning.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Thailand


Digitale ferdigheter til barn og unge

I samarbeid med Telenor skal Plan jobbe for å redusere digitale ulikheter. Digitale ferdigheter er nødvendig for å bruke internett for læring og mestring på en trygg måte. Adgang til digitale ferdigheter er nøkkelen for å redusere de digitale gapene mellom fattig og rik, jenter og gutter og andre. Med dette som utgangspunkt har Telenor og Plan International utviklet prosjekter som skal gi barn og unge, i blant annet Thailand, de digitale ferdighetene de trenger for å navigere nettet på en trygg måte, slik at de kan utnytte det store potensialet som tilgang til internett gir.

Fødselsregistrering

Blant etniske minoriteter og barn av migrantarbeidere mangler mange fødselsattest og bevis på hvem de er. Da blir de også ekskludert fra velferdstilbud og muligheter for å ta en utdanning. Vi jobber for at alle barn skal få fødselsbevis og statsborgerskap, slik at de får rettighetene de har krav på som innbyggere i Thailand.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Mange unge som lever med HIV og aids opplever diskriminering og utestenging. Det er skam og stigma knyttet til sykdommen, og det er dårlig offentlig helsetilbud. Det gjør at mange unngår å oppsøke, eller ikke vet hvor de kan få hjelp. Plan jobber derfor målrettet med denne gruppen og flere helsesentre for å bygge kapasitet blant helsepersonell, samt tilby opplæring og utdanningsmuligheter til de som har falt utenfor.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Thailand er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.
 

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.