Grønn åker i fjell landskap i Praguay

Paraguay

Plan International har vært til stede i Paraguay siden 1994. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Paraguay – glimt fra året som har gått

Image
1 544

ungdommer deltok i Plan-prosjekter for å styrke sine holdninger til likestilling og kjønnsroller.

Image
7 732

unge jenter, gutter og andre har deltatt på opplæring om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Image
1 808

personer er nå aktive i arbeidet i sitt lokalmiljø for å forebygge og forhindre vold gjennom beskyttelseskomiteer.

I året som har gått har vi fortsatt kampen for å få bedre seksualitetsundervisning på skolene i Paraguay. Dessverre møter vi motstand fra konservative krefter som ikke ønsker at vi skal jobbe for viktige temaer som seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og jenters rett til å bestemme over egen kropp. De som rammes er det høye antallet tenåringsjenter som blir gravide uten å kunne ta kunnskapsbaserte valg om egen kropp. Vi har likevel jobbet med unge gutter, jenter og andre, for at de skal få den informasjonen de trenger om seksualitet og kropp. Vi har jobbet med fedregrupper for at de skal ta en større del av barnas oppvekst og unngå bruk av fysisk vold, og 1 684 unge har deltatt i våre jobbskaping- og yrkesutdanningsprogrammer.

 

Å vokse opp i Paraguay

Paraguay er det eneste landet i regionen hvor et urfolkspråk, guaraní, forstås av 95 prosent av befolkningen. Paraguay har opplevd sosial og økonomisk vekst de siste tiårene, men landets ressurser er svært ujevnt fordelt. Klimaendringer og avskoging har ført til at mange har mistet tilgang til rent drikkevann, og flom og jordskred har rammet mange innbyggere de senere årene. Samfunnet i stor grad preget av negative former for maskulinitet, og kjønnsbasert vold er utbredt.

Mange kvinner og jenter diskrimineres og antall kvinner i politikken er en av de laveste i Latin-Amerika. Mange ungdommer kjenner ikke sine seksuelle rettigheter og det fins få gode helsetilbud for ungdom. Det er også vanskelig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Paraguay
 

Bestemme over egen kropp

Kjønnsbasert vold mot jenter og kvinner er utbredt i Paraguay. Derfor er det viktig å jobbe med holdninger, kjønnsstereotypier og beskyttelse mot vold. Plan jobber for at unge skal kunne ta kunnskapsbaserte valg om egen kropp og seksualitet. Vi jobber mye med holdningsendring og tilgang til viktig kunnskap om hvordan unge kvinner selv kan ta best mulig vare på seg selv. Opplæring av helsepersonell for å kunne prate med unge gutter og jenter og andre på en god måte om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Unge i arbeid

Å styrke kvinners økonomiske rettigheter og muligheter er nødvendig for å oppnå likestilling og bærekraftig utvikling. Derfor jobber Plan med unge – særlig unge kvinner, for at de skal ha den kompetansen som kreves for å kunne få seg trygt og lønnet arbeid. Gjennom yrkesopplæring, entreprenørskapsprogrammer og samarbeid med flere bedrifter som tilbyr lærlingplasser, får deltakerne mulighet til å komme seg ut i arbeidslivet og sikre seg en økonomisk trygghet. Plan samarbeider med flere lokale organisasjoner for å tilrettelegge for at unge med funksjonsnedsettelser skal ha en reell adgang til arbeidsmarkedet og til stillinger de er kvalifisert for.

Likestilling

Plan International jobber helhetlig, både på grasrota og på nasjonalt nivå, for å spre kunnskap om jenters rettigheter, likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter. Vi prøver å få så mange som mulig med på laget i arbeidet for et bedre og mer likeverdig samfunn der jenter blir respektert og inkludert. Gjennom barne- og ungdomsgrupper, teater, sang, kunst, sport og elevråd skapes gode arenaer hvor barn kan ta opp temaer som engasjerer dem.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Paraguay er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Paraguay

Hovedstaden i Paraguay er Asunción, og det bor 7,3 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er guarani og spansk. Valutaen er paraguayansk guaraní, og den vanligste religionen er kristendom.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Paraguay har 1,26 tonn CO2-utslipp per innbygger. Paraguay:
1,26 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Paraguay har 4% barneekteskap ved 15 års alder.
4 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Paraguay har 22% barneekteskap ved 18 års alder.
22 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Paraguay er på 105. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
105 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Paraguay har en alfabetisme på 95%.
95 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.