Hvit strandlinje i Mosambik

Mosambik

Plan International har vært til stede i Mosambik siden 2006. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Mosambik – glimt fra året som har gått

Se bilde av fadderbarnet

45 222

barn har blitt nådd gjennom prosjekter for bedre helse og omsorg for de minste barna

Ikon for beskyttelseavbarn

126 415

barn, ungdommer og unge voksne har tatt del av prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

SRHR_ikon

27 992

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Mosambik er sterkt påvirket av klimaforandringer. Derfor har Plan i Mosambik det seneste året arbeidet med katastrofeberedskap og tilpasning til klimaendringer. Vi har også jobbet for å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter blant ungdommer, samt utdannet jenter og unge kvinner innen temaer som barneekteskap, kjønnsbasert vold og kvinnehelse. Ved å bygge lærerkapasitet har vi bidratt til tryggere og mer inkludere utdanning for alle barn, samt til økt skoledeltakelse. Plan i Mosambik har også jobbet for å mobilisere familier til å støtte likestilt og inkluderende utdanning og opplæring, i tillegg til å skape jobbmuligheter for ungdommer, spesielt unge kvinner.

Jente smiler mot kamera utendørs i Mosambik

Læring for de yngste barna

– Når jeg var liten fikk jeg mulighet til å gå i en barnehage som Plan opprettet. Lærerne våre brukte sang og lek for å få oss til å lære å lese og regne. Da jeg begynte på barneskolen, gjorde jeg og de andra barna fra barnehagen det bedre i timene enn de andre elevene og vi hjalp hverandre med leksene. Jeg håper at Plan kan opprette flere barnehager slik at enda flere barn får samme mulighet som jeg.

Joana, 14 år

Å vokse opp i Mosambik


Allerede fra barna er små, behandles jenter og gutter ulikt i Mosambik, spesielt de som er født på landsbygda. Selv om de aller fleste barna i landet begynner på skolen, er det svært få jenter som fullfører grunnskolen. Veldig få begynner på videregående.

Frafallet er særlig stort når jentene kommer i puberteten, ofte fordi jentenes arbeidskraft trengs hjemme, eller fordi familien ikke har råd til å sende barna på skolen. Hvis det bare er penger til at noen av barna får fullføre utdanningen, er det vanligvis guttene som prioriteres. Uten utdanning stiller jenter svakere når de skal ut på arbeidsmarkedet, og det blir langt vanskeligere å arbeide seg ut av fattigdomsspiralen.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Mosambik


Kampen mot barneekteskap

Barneekteskap og tidlig graviditet er blant de viktigste årsakene til at jenter slutter på skolen. Mosambik er et av de landene i verden hvor flest jenter gifter seg før fylte 18 år, og derfor jobber Plan for å gi barn og unge i landet kunnskap om hvilke rettigheter de har. Vi jobber med holdningsendring i lokalsamfunnene og påvirkningsarbeid på både lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt nivå for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og understøtter målet om likestilling.

Jobbmuligheter for unge

På tross av den økonomiske veksten i Mosambik har det ikke blitt skapt nok nye arbeidsplasser for unge mennesker i landet, og store deler av den unge arbeidsstyrken mangler kvalifikasjoner. Plan vet at det å hjelpe ungdom ut av arbeidsledighet og inn i lønnet arbeid, er svært viktig for å redusere fattigdom – både for ungdommen selv og familien. Derfor jobber vi med blant annet med karriereveiledning, mentorordninger, coaching, relevant yrkesopplæring og praksisplasser i bedrifter. Vi bidrar til at unge får opplæring i hvordan de skal starte sin egen bedrift, og vi jobber med mikrofinans og spare- og lånegrupper.

Ut av fattigdomsspiralen

Det er mange barrierer som står i veien for at ungdom i Mosambik, og spesielt jenter, skal kunne bryte ut av fattigdomsspiralen. Årsakene kan være økonomiske, sosiale, kulturelle og religiøse. Med et særlig fokus på jentene, arbeider Plan for å bryte ned disse barrierene, slik at barn og unge skal kunne være trygge og ha kapasitet til å ta selvstendige og informerte beslutninger om egne liv – inkludert om, når og med hvem de vil gifte seg med.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Mosambik er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Mosambik

Hovedstaden i Mosambik er Maputo. Det bor 33,1 millioner mennesker i landet og det offisielle språket er portugisisk. Valutaen er mosambikisk metical. Den vanligste religionen er kristendom og islam er den nest vanligste. Andre lokale religioner forekommer også.
 

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Mosambik har 0,25 tonn CO2-utslipp per innbygger. Mosambik:
0,25 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Mosambik har 17% barneekteskap ved 15 års alder.
17 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Mosambik har 53% barneekteskap ved 18 års alder.
53 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Mosambik er på 185. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
185 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Mosambik har en alfabetisme på 63%.
63 %

Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.