Indonesia

Plan har vært til stede i Indonesia siden 1969 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre barn for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Indonesia bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Indonesia

Hovedstad: Jakarta
Befolkning: 280 millioner
Offisielt språk: Bahasa Indonesia
Valuta: Indonesisk ruphia
Religion: Islam er den største religioner, med kristne minoriteter


Å vokse opp i Indonesia

Mange jenter og gutter og andre i Indonesias fattige områder får en vanskelig start på livet. På grunn av for lite eller næringsfattig mat de første leveårene, lider mange barn av under- eller feilernæring. Det vil si at både den fysiske og kognitive utviklingen blir hemmet.

Selv om likestillingen i landet har gått i riktig retning på noen områder, er diskriminering fortsatt et stort problem. Jenter og unge kvinner er overrepresentert når det kommer til arbeidsledighet. Mange har også liten mulighet til å delta i beslutninger som angår deres liv, og de får liten eller ingen informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Indonesia


Bestemme over egen kropp

Mange ungdommer har ikke tilstrekkelig tilgang til verken informasjon eller prevensjon og helsetjenester. Plan jobber både på nasjonalt og lokalt nivå for å gi unge jenter mer kunnskap om seksualitet og deres rettigheter som jenter. Jenter skal selv kunne ta selvstendige og informerte valg om egen kropp og egen fremtid, som for eksempel når de skal gifte seg og hvem de skal gifte seg med. Derfor involverer vi jenter, gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger som diskriminerer og undertrykker jenter.

Utdanning og arbeid for unge

Plan støtter og motiverer ungdom til å fullføre skolegangen sin. Vi bidrar med yrkesrettede kurs, skolering og kontakt med mulige arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Vi støtter spesielt unge kvinner fra fattige lokalsamfunn og unge med funksjonsnedsettelser. Målet er at de unge skal kunne jobbe seg ut av fattigdommen, og at unge kvinner gjennom økonomisk selvstendighet også får mer frihet, styrke og medbestemmelse på andre områder i livet.

Beskyttelse av barn

Vi er hele tiden opptatt av at barn skal være trygge både under naturkatastrofer, konflikter og i hverdagen generelt. Lokalt jobber vi tett med lærere, foreldre og lokale ledere for å bevisstgjøre, endre holdninger og bygge opp mekanismer som beskytter barn mot vold, overgrep og utnytting. Småbarnsforeldre får informasjon om god helse og omsorg for de minste barna. På nasjonalt nivå jobber vi for å påvirke myndighetene til å styrke lovverk og håndheving av lover som skal beskytte barn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Indonesia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Indonesia – glimt fra året som har gått

Image
19 635

barn og unge fikk opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Image
3 754

familier har fått tilgang til gode vann- og sanitæranlegg.

Image
2 600

familier har fått opplæring i katastrofehåndtering.

Det siste året har Plan i Indonesia fortsatt arbeidet for å fremme likestilling og bekjempe barneekteskap og tenåringsgraviditeter. Vi jobber tett med ungdomsgrupper og deres nærmiljø, men også med lokale myndigheter for å bedre det offentlige helsetilbudet. Klimaendringene har ført til kortere og mer uforutsigbar regntid, og mange steder på landsbygda mangler folk tilgang til rent vann. I tillegg til å bistå med vannstasjoner gir også Plan opplæring i jordbruksmetoder som er tilpasset klimaet.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.