Undervisningsopplegg om vold mot barn og unge

I dette undervisningsopplegget finner du:

I tillegg til å lære om vold mot barn og unge, kan dere samle inn penger til forskjellige prosjekter. Dere kan også sjekke Plans tilbud til skoler.

Om opplegget

 • For: 8.-10. trinn og vgs
 • Tema: Vold mot barn, barns rettigheter og diskriminering av jenter
 • Varighet: Avhengig av antall oppgaver
 • Relevante fag: Samfunnsfag, engelsk, KRLE, Religion og etikk, politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap, tverrfaglig tema utdanning for bærekraftig utvikling
 • Nødvendige ressurser: PC, internett, lerret og høyttaler for filmfremvisning. Utstyr til ulike oppgaver er spesifisert nedenfor.
 • Læringsmål: Elevene skal kunne forklare ulike former for vold og forstå hvordan seksuell, fysisk og psykisk vold har store konsekvenser for barn og unge i Norge og ute i verden, samt hvordan vold kan forebygges. Elevene skal kjenne til bærekraftsmål 16 og relevante rettigheter fra Barnekonvensjonen og kunne reflektere rundt egne holdninger til og opplevelser av vold.
 • Innhold: Vi har samlet 9 ulike oppgaver. Noen oppgaver passer godt å gjøre som en innledning, mens andre passer best etter at dere har sett filmklippene og jobbet med temaet. Oppgavene varierer i lengde og vanskelighetsgrad, slik at du kan plukke ut de som passer best for din elevgruppe og den tiden som er satt av til temaet.

Bakgrunn

Alle barn har rett til å bli beskyttet mot vold. Likevel blir halvparten av verdens barn utsatt for vold hvert eneste år.

Vold og overgrep mot barn har konsekvenser for deres skolegang og helse, og bidrar til at barn føler skam, føler seg utelatt og ekskludert. Det er staten som har hovedansvar for at barn er beskyttet, og hvis et barn utsettes for vold, skal overgriperen straffes. Dette forutsetter et velfungerende system hvor alle ledd snakker sammen. Dette er dessverre ikke tilfelle i de fleste landene hvor Plan jobber.

Barn utsettes for vold og overgrep også her hjemme, og er et svært underkommunisert samfunnsproblem i Norge. Titusenvis av norske barn opplever seksuell, fysisk og psykisk vold i løpet av oppveksten - hjemme, på skolen eller andre steder. 

I dag vet vi blant annet at:

 • på verdensbasis blir 3 av 4 barn utsatt for vold som en del av oppdragelsen av sine foresatte
 • i løpet av et år blir hver femte jente over 15 år utsatt for vold eller overgrep av partneren sin
 • hvert andre seksuelle overgrep blir begått mot jenter under 16 år
 • i verden i dag opplever nærmere 130 millioner barn mellom 13 og 15 år mobbing på skolen
 • hvert femte minutt dør et barn som følge av vold

Mange steder blir likevel vold mot barn og unge sett på som såpass dagligdags at det ikke anses som et brudd på barns rettigheter. Mange steder er også vold mot jenter og unge kvinner akseptert som en sosial norm.

FNs bærekraftsmål 16 sier blant annet at vi innen 2030 skal bekjempe alle typer vold mot barn, og anerkjenner dette målet som en nøkkelkomponent i å oppnå bærekraftig utvikling. Et viktig skritt på veien mot å nå dette målet er å bryte tabuet ved å snakke om vold og overgrep.

Tatt i betraktning det sensitive temaet og potensielle reaksjoner eller utfall, bør læreren alltid oppsummere diskusjonene og konkludere i plenum, særlig når tematikken tas hjem til Norge. Det bør også åpnes for at elever som ønsker det kan få snakke med lærer, helsesøster eller andre voksenpersoner de stoler på i skolen dersom det skulle være behov for det etter timen. Opplys gjerne også om Røde Kors-telefonen for barn og unge (800 333 21). Røde Kors har også en nettside som heter Kors på halsen der du kan sende inn meldinger eller spørsmål. Ellers henviser vi til skolens egne rutiner for håndtering av mobbing og uønsket atferd. 

Oppgave 1: Hva er vold?

 • Tid: 10 minutter
 • Utstyr: Hver elev trenger PC og internett

Gå til ung.no sine sider om vold, og les om hvor og hvorfor vold mot barn og unge skjer, samt om ulike typer vold. Oppsummer i plenum:

 • Hva er vold? 
 • Hvilke ulike typer vold er det?
 • Var det noen av typene for vold dere ikke hadde tenkt over?

Oppgave 2: Vold i et større perspektiv - bærekraftsmål 16

 • Tid: 20 minutter
 • Utstyr: PC og internett. Lerret og høyttaler til filmvisning. 

Bærekraftsmål 16 sier at verden må eliminere alle former for vold mot barn innen 2030. Se først filmen «The girl effect: The Clock is ticking». Diskuter så i plenum eller i grupper:

 • Hva har vold med bærekraft å gjøre?
 • Hvorfor det er viktig å nå bærekraftsmål 16 for å kunne oppnå bærekraftig utvikling basert på filmen de nettopp så?

Oppgave 3: Brytes rettighetene

 • Tid: 30 minutter
 • Utstyr: PC og internett. Lerret og høyttaler til filmvisning. 

Denne oppgaven kan gjøres i plenum eller i grupper. Start med å lese gjennom barnekonvensjonen, og legg spesielt merke til det som går ut på: beskyttelse, vold og overgrep, skole, helse. Se episode 4 i serien «STUCK» fra Aftenposten (sesong 2) om holdninger jenter møter etter å ha opplevd overgrep på Haiti.

Diskuter i plenum eller i grupper:

 • Hvilke rettigheter brytes?
 • Hvordan kunne man motvirket brudd på disse rettighetene?
 • Finner man lignende holdninger som i filmen her hjemme i Norge? 

Oppgave 4: Prezi og Kahoot

 • Tid: 25 minutter
 • Utstyr: PC, internett, prosjektor, høyttaler, elevenes mobiltelefoner. Eventuelt en premie til vinneren. 
 • Bruk: Oppgaven kan brukes som introduksjon eller oppsummering. 

Bruk denne Prezi-presentasjonen til å gi en kort innføring i temaet barns beskyttelse, og hvorfor vold og overgrep mot barn og unge skjer, hvilke konsekvenser det har og hvordan man kan forebygge vold.

Avslutt med Kahoot for å teste hva elevene har fått med seg. Både Prezi og Kahoot finner du sammen med denne lærerguiden under undervisningsopplegg på (link til nye nettsider).

Oppgave 5: Diskusjonskafé

 • Tid: 30-45 minutter
 • Utstyr: A3-ark, penner og én påstand til hvert kafébord

Del klasserommet inn i diskusjonskafeer, og del elevene inn i tilsvarende antall grupper, med 4-5 på hver gruppe. Hver diskusjonskafe får en påstand, samt et A3 ark og penner/tusjer. Last ned forslag til påstander (pdf)

På hver diskusjonskafe skal elevene diskutere påstanden og notere argumentene sine på A3 arket. Etter ca. 5 minutter roterer de mellom kafeene. Når gruppen da kommer til en ny diskusjonskafe leser de først gjennom diskusjonen til den forrige gruppen, for så å fortsette diskusjonen muntlig og ved å skrive ned på det samme A3-arket. På denne måten vokser det frem et tankekart på hver diskusjonskafe.

Slik fortsetter de til alle gruppene har vært innom alle diskusjonskafeene, og alle gruppene har bidratt til tankekartene på A3-arkene.

Avslutt med en kort refleksjon enten innad i gruppene, eller i plenum.

Oppgave 6: Caseanalyse

 • Tid: 30 minutter
 • Utstyr: Historien om Nuh, PC og internett. 

Start aktiviteten med idémyldring i plenum. Be elevene komme med forslag til ulike konsekvenser vold kan ha. Eksempler på konsekvenser kan være: konsentrasjonsvansker og/eller slutte på skolen, helseproblemer og skam. Poengter gjerne at det aldri er barnet som opplever vold sin skyld, men at barn dessverre ofte føler det. La elevene først lese historien om Nuh fra Vietnam som opplevde seksuell trakassering på skolen.

Elevene kan så diskutere i grupper:

 • Hva slags vold opplever Nuh?
 • Hvilke konsekvenser fikk det for Nuh?
 • Skjer lignende ting i Norge?

Elevene kan deretter lese artikkelen fra NRK om Arnar som opplevde å bli mobbet som barn, og om mobbing i Norge.

Elevene kan så diskutere i grupper:

 • Hvorfor skjer mobbing?
 • Hvilke konsekvenser fikk det for Arnar?
 • Hvilke regler er det på skolen for mobbing, og hva skal man gjøre om man ser/vet at noen blir mobbet eller opplever seksuell trakassering?
 • Hvem er det som hadde ansvaret for det Nuh og Arnar opplevde? (Eks: de som utøvde vold, skolen, foreldre, staten, andre?)

Be noen av gruppene begrunne svarene sine i plenum.

Oppgave 7: Think, pair, share

 • Tid: 20 minutter
 • Utstyr: Ingen ting

Det finnes mange måter å forebygge vold mot barn på. Spredning av informasjon og kunnskap og holdningsendrende arbeid er noen tiltak. Andre er styrking av lovgivning, barns rettssikkerhet og samarbeid med politi og domstoler. 

Hva mener dere er det viktigste tiltaket? Kommer dere på andre enn de som er nevnt ovenfor? 

Denne oppgaven har tre trinn. Start med å stille spørsmålene ovenfor høyt, evt. skriv de opp på tavlen.

 1. Think – først skal elevene individuelt tenke over spørsmålene, og komme opp med ideer til tiltak. 
 2. Pair – etter et par minutter med individuell refleksjon, setter elevene seg sammen to og to og deler det de har kommet opp med. Sammen skal de så diskutere spørsmålene videre, og til slutt bli enige om det tiltaket de mener er viktigst.
 3. Share – Til slutt presenterer parene sine tiltak. Dette kan enten gjøres foran hele klassen eller i grupper.

Diskuter så hvorfor elevene valgte som de gjorde.

Oppgave 8: Fagartikkel

 • Tid: 90 minutter
 • Utstyr: PC og internett til hver elev

Denne oppgaven kan gjøres på skolen, eller som en hjemmelekse. Barn og unge utsettes for vold og overgrep over hele verden, også i Norge. Hensikten med denne oppgaven er å drøfte og forstå problematikken rundt temaet. Bruk Plan sine hjemmesider og andre relevante nettsider, samt det dere har lært om vold - både om vold mot barn i verden og i Norge.

Skriv en tekst om problematikken rundt temaet vold mot barn og unge på ca. 500 ord. (dette kan evt. tilpasses elevgruppen), og inkluder følgende fagbegrep:

 • Menneskerettigheter
 • Kjønnsbasert, fysisk, psykisk og/eller seksuell vold
 • Bærekraftsmålene
 • Holdningsendrende arbeid
 • Rettsikkerhet

Oppgave 9: I ringen

 • Tid: 10 minutter
 • Utstyr: Ingen ting

Dette er en enkel oppsummerings -og bevisstgjøringsoppgave. I tillegg forsterkes elevenes kunnskap ved å høre på hva andre sier.

Alle står i en stor ring i klasserommet, evt. kan oppgaven utføres i små grupper først om det passer elevgruppen bedre. En av gangen trer elevene inn i ringen for å si en ting man har lært eller en refleksjon man har gjort seg om temaet. Den som går inn, sier altså en setning og går deretter tilbake til den gamle plassen. Slik fortsetter de til alle har sagt noe.

Særskilt relevante kompetansemål: 

Samfunnsfag 10 trinn: 

 • Gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme.
 • Analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep.
 • Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre.

Samfunnsfag VG1/VG2

 • Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep.
 • Analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer.
 • Drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette.

KRLE:

 • Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur.

Religion og etikk:

 • Føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål.

Politikk og menneskerettigheter:

 • Diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet.
 • Gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene.

Sosialkunnskap

 • Gjøre rede for sentrale behov hos barn og unge og drøfte hvordan oppvekstmiljø kan påvirke tilfredsstillelse av behovene.
 • Analysere årsaker til mishandling av barn og unge og drøfte hvordan mishandling kan hindres.
 • Vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter.

Vil du og din skole gjøre en forskjell?

Dere kan samle inn penger for å få unge ut av arbeidsledighet, eller dere kan engasjere dere på andre måter. 

Se hvilke muligheter dere har