Plans utfasing fra Sri Lanka

Etter 38 år på Sri Lanka stengte Plan International kontoret i landet i 2019. I utfasingsprosessen ble det gjort en rekke feil. Plan Norge beklager feilene som ble gjort og er en pådriver for at noe lignende ikke skal gjenta seg. Plan har nå skjerpede rutiner for utfasing fra land og det jobbes videre med et avslutningsprosjekt for skolebarn i områdene vi tidligere hadde fadderbarn.

– Vi er fast bestemt på å ta lærdom av denne situasjonen og vil jobbe målrettet for at ikke noe lignende skal skje igjen, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan Norge.

Det har blitt publisert flere kritiske artikler i media om Plan Internationals utfasing fra Sri Lanka. Plan International blir kritisert for å fase ut for raskt, ha for høye administrasjonskostnader og utydelig kommunikasjon om hvorfor kontoret skulle stenge. Utfasingen fra Sri Lanka ble rett og slett ikke godt nok håndtert fra Plan Internationals hovedkontors side. Det beklager vi på det sterkeste. Plan Norge tar saken på dypeste alvor og følger opp saken med vårt hovedkontor slik at en lignende situasjon ikke skal skje igjen. Plan International har nå betydelig forbedrede rutiner for utfasing fra land.  

Plan International har ikke lenger tilstedeværelse på Sri Lanka, men ser allikevel på mulighetene for et avslutningsprosjekt for skolebarn i de områdene Plan tidligere hadde fadderprosjekter. Dette gjøres i tett dialog med NGO-sekretariatet på Sri Lanka og i tråd med behovene som er uttrykt. Landet har hatt strenge koronarestriksjoner frem til midten av oktober, og vi er opptatt av at barn skal komme trygt tilbake på skolen. Mange skoler mangler gode håndvaskmuligheter, som er helt nødvendig for å begrense spredning av smitte og for å sørge for god håndhygiene. Derfor planlegger vi, gjennom en lokal partner, å installere håndvaskstasjoner på 351 skoler i områdene hvor tidligere fadderbarn bor. Formålet er å bidra til en trygg retur til skolene som nå har vært stengt lenge. Det vil legges vekt på tilgjengelighet for barn med nedsatt funksjonsevne. En detaljert behovsvurdering vil bli utført i første fase av implementeringen, i tett samarbeid med de lokale utdanningsmyndighetene. Vi jobber nå med å få gjennomført prosjektet, på tross av utfordringene de strenge koronarestriksjonene har gitt på arbeidet.

38 års arbeid for barns rettigheter  

Plan International besluttet i 2019 å fase ut av Sri Lanka etter 38 års arbeid. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av Plan Sri Lanka sin manglende evne til å levere kostnadseffektive prosjekter i tråd med Plans strategi, interne konflikter på kontoret og generelt høyere levestandard.

Selv om kontoret på Sri Lanka hadde en del utfordringer, har Plan International i løpet av 38 års arbeid på Sri Lanka nådd ut til over 500.000 barn og familiene deres i fem provinser og flere hundre landsbyer med prosjekter som styrker utdanning, bekjemper vold mot barn og fremmer likestilling. Plans arbeid baserer seg på hjelp til selvhjelp-prinsippet. Arbeidet vil bære frukter for barna i lang tid fremover, også etter at Plans arbeid er avsluttet.  

Ved utfasing fra landet i 2019 ble det igjen et lite team for å avslutte prosjekter. Dette ble det brukt ett år på, og noen av prosjektene ble overført til andre aktører. Utfasing fra et land bør imidlertid foretas over en lengre tidsperiode enn ett år for å sikre at barna vi jobber for blir godt ivaretatt og at vi kan kommunisere godt med Planfaddere og andre støttespillere. Barn står i sentrum for alt vi gjør, derfor har Plan Norge vært spesielt opptatt av at vi må ta læring av denne situasjonen slik at vi ved fremtidige utfasinger kan være helt sikre på at barna ivaretas godt. I dette tilfellet, mener Plan Norge at barna burde vært fulgt opp bedre. 

Administrasjonskostnader

I media refereres det til en rapport som legger frem tall som tyder på altfor høye administrasjonsutgifter på Plan Sri Lankas kontor. Tallene i denne rapporten var ikke kvalitetssikret, og er derfor ikke korrekte. EY har gjort en selvstendig gjennomgang av de faktiske administrasjonskostnadene til Plan Sri Lanka for regnskapsårene 2017, 2018 og 2019, og kan bekrefte at administrasjonskostnadene var 20 prosent for 2017, 39 prosent i 2018 og 28 prosent i 2019.  

Her finner du oversikt over hvordan innsamlede midler fordeles og siste godkjente regnskap for Plan International Norge.

Betydelig skjerpede rutiner for utfasing fra land 

Det er aldri enkelt å fase ut av et land og vi har lært mye av denne prosessen. Det er gjennomført en uavhengig evaluering av hvordan arbeidet på Sri Lanka ble avsluttet. Her pekes det på flere læringspunkter. Mer informasjon om denne rapporten kan leses i uttalelsen fra Gunvor Kronman, leder av Plan Internationals internasjonale styre, her

Ved fremtidige utfasinger må vi være sikre på at barna vi jobber for blir godt ivaretatt og kunne kommunisere åpent og i tide med våre faddere og støttespillere. Ved en utfasing skal vi sørge for at flere ledd i Plan involveres tidlig i beslutningen, vi skal kommunisere klart og tydelig hvorfor vi velger å avslutte arbeid i et land og vi skal sørge for at det brukes god tid på å fase ut ordentlig.

Vi er fast bestemt på å ta læring av denne situasjonen og vil gjøre alt vi kan for at noe lignende ikke skal skje igjen. Som organisasjon er vi avhengig av tillit til arbeidet vårt, og vi i Plan Norge skal gjøre vårt ytterste for å fortsette å forbedre oss.  

Les kommentaren fra Gunvor Kronman, Chair, Plan International: - How we are learning from the mistakes we made when closing our Sri Lanka operations in 2019. 

Om Plan International

  • Plan driver utviklingsarbeid i mer enn 50 land.  
  • I 2019 nådde vi 50 millioner barn med vårt arbeid.  
  • Plan jobber blant annet med å beskytte barn mot vold og overgrep, vi jobber for å bekjempe barneekteskap, få unge i arbeid og hjelper tenåringsjenter i humanitære kriser. 
  • Gjennom fadderordningen har Plan direkte kontakt med 1,2 millioner fadderbarn og deres familier.