Plans utfasing fra Sri Lanka

Etter 38 år på Sri Lanka stengte Plan International kontoret i landet i 2019. I utfasingsprosessen ble det dessverre gjort en rekke feil. Plan Norge beklager og tar saken på dypeste alvor.

– Vi er fast bestemt på å ta lærdom av denne situasjonen og vil jobbe målrettet for at ikke noe lignende skal skje igjen, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan Norge.

Det har blitt publisert en rekke kritiske artikler i media om Plan Internationals utfasing fra Sri Lanka. Plan International blir kritisert for å fase ut for raskt, for høye administrasjonskostnader og for utydelig kommunikasjon om begrunnelsen for uttrekningen. Utfasingen fra Sri Lanka ble rett og slett ikke godt nok håndtert fra Plan Internationals hovedkontors side. Dette beklager vi på det sterkeste. Plan Norge tar saken på dypeste alvor og har fulgt opp og fortsetter å følge opp med vårt hovedkontor slik at en lignende situasjon ikke skal skje igjen. Plan International har nå betydelig forbedrede rutiner for utfasing fra land.  

- How we are learning from the mistakes we made when closing our Sri Lanka operations in 2019

Da Plan International avsluttet arbeidet på Sri Lanka ble det igjen et lite team for å avslutte prosjekter. Dette ble det brukt ett år på, og noen av prosjektene ble overført til andre aktører. Utfasing fra et land bør imidlertid foretas over en lengre tidshorisont for å sikre at barna vi jobber for blir godt ivaretatt og at vi kan kommunisere godt med Planfaddere og andre støttespillere.  

38 års arbeid for barns rettigheter  

Plan International besluttet i 2019 å fase ut av Sri Lanka etter 38 års arbeid. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av Plan Sri Lanka sin manglende evne til å levere kostnadseffektive prosjekter i tråd med Plans strategi, interne konflikter på kontoret og landets plassering på FNs Human Development Index. Eskalerende interne konflikter var den utløsende årsaken til at utfasingen skjedde raskt. Den raske utfasingen gjorde at flere av prosjektene ikke ble avsluttet på en god nok måte. Barn står i sentrum for alt vi gjør, derfor har Plan Norge vært spesielt opptatt av at vi må ta læring av denne situasjonen slik at vi ved fremtidige utfasinger kan være helt sikre på at barna ivaretas godt. I dette tilfellet, mener Plan Norge at barna burde vært fulgt opp bedre.  

Selv om kontoret på Sri Lanka hadde en del utfordringer, har Plan International i løpet av 38 års arbeid på Sri Lanka nådd ut til over 500 000 barn og familiene deres i fem provinser og flere hundre landsbyer med prosjekter som styrker utdanning, bekjemper vold mot barn og fremmer likestilling. Plans arbeid baserer seg på hjelp til selvhjelp-prinsippet. Vi håper at arbeidet skal bære frukter for barna i lang tid fremover, også etter at Plans arbeid er avsluttet. 

Administrasjonskostnader

I media refereres det til en rapport som legger frem tall som tyder på altfor høye administrasjonsutgifter på Plan Sri Lankas kontor. Administrasjonsutgiftene var ikke like høye som rapporten tilsier, men det stemmer at utgiftene på Sri Lanka var høyere enn det vi kan akseptere de siste årene vi var i landet. Dette var medvirkende årsak til at kontoret ble stengt. Plan Norge har bedt vårt hovedkontor gå gjennom nøkkeltalene i rapporten slik at vi kan komme til bunns i alle sider av denne saken.

Her finner du oversikt over hvordan innsamlede midler fordeles og siste godkjente regnskap for Plan International Norge.

Betydelig skjerpede rutiner for utfasing fra land 

Det er aldri enkelt å fase ut av et land og vi har lært mye av denne prosessen. Det har blitt gjennomført en intern evaluering av hvordan arbeidet på Sri Lanka ble avsluttet. Her pekes det på flere læringspunkter. Plan International har nå betydelig skjerpede rutiner for hvordan fremtidige avviklinger skal gjennomføres og kommuniseres. Ved en utfasing skal vi sørge for at flere ledd i Plan involveres tidlig i beslutningen, vi skal kommunisere klart og tydelig hvorfor vi velger å avslutte arbeid i et land og vi skal sørge for at det brukes god tid på å fase ut ordentlig. Ved fremtidige utfasinger må vi være sikre på at barna vi jobber for blir godt ivaretatt og kunne kommunisere åpent og i tide med våre faddere og støttespillere. 

Vi er fast bestemt på å ta lærdom av denne situasjonen og vil gjøre alt vi kan for at noe lignende ikke skal skje igjen. Som organisasjon er vi avhengig av tillit til arbeidet vårt, og vi i Plan Norge skal gjøre vårt ytterste for å fortsette å forbedre oss. 

Om Plan International

  • Plan driver utviklingsarbeid i mer enn 50 land.  
  • I 2019 nådde vi 50 millioner barn med vårt arbeid.  
  • Plan jobber blandt annet med å beskytte barn mot vold og overgrep, vi jobber for å bekjempe barneekteskap, få unge i arbeid og hjelper tenåringsjenter i humanitære kriser. 
  • Gjennom fadderordningen har Plan direkte kontakt med 1,2 millioner fadderbarn og deres familier.