Politikk og påvirkning

Plan jobber med å påvirke politikere og myndigheter for at alle barn skal få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter. Vi mener at de som bestemmer skal ta beslutninger som er til det beste for barn og ungdom.

Internasjonalt arbeid

Plan bygger det politiske arbeidet på FNs barnekonvensjon og andre relevante menneskerettighetskonvensjoner. Arbeidet vårt foregår på ulike måter og på flere nivåer både i Norge og i internasjonale fora som FN, og både nasjonalt og lokalt i prosjektlandene.

Vi jobber for å påvirke politiske beslutninger slik at de utformes med utgangspunkt i barn og unges rettigheter og prioriteringer, spesielt rettet mot tenåringsjenter. I dette ligger blant annet at alle jenter og gutter skal beskyttes mot vold og overgrep, få tilgang til relevant utdanning av god kvalitet, og anstendig arbeid når de vokser opp. Vi retter også søkelyset mot at unge kvinner skal ha muligheten til å bli økonomisk selvstendige.

Vi arbeider for at norske myndighetene skal føre en inkluderende utviklingspolitikk som ikke diskriminerer noen barn, uansett kjønn, alder eller funksjonsnedsettelse. Vi har et særlig fokus på jenter og tenåringsjenters rettigheter.

Lover og holdninger må endres

I mange land er det nasjonale lovverket en stor barriere for at barn og unge skal få oppfylt sine rettigheter. Derfor er lovendring en viktig del av det nasjonale påvirkningsarbeidet Plan gjør. Vi jobber for å endre lover som hindrer likebehandling av jenter og gutter, og vi jobber med å endre holdninger slik at både barn og unge inkluderes i sine samfunn og får sine rettigheter innfridd.

Barn og unge er viktige endringsaktører i sine samfunn. Derfor jobber vi for å involvere dem og få frem deres meninger, slik at stemmen deres blir hørt av beslutningstakerne. Vi støtter lokale organisasjoner av barn og unge slik at de skal bli i stand til å snakke om sine rettigheter i lokalsamfunnet, og holde egne myndigheter ansvarlig for å overholde internasjonale avtaler og lover som beskytter barn og unge.

Et eksempel på slikt arbeid er kampen mot barneekteskap i Malawi. I Malawi var barneekteskap tillatt inntil nylig, til tross for at myndighetene har ratifisert barnekonvensjonen. Dette ønsket blant annet en ungdomsgruppe støttet av Plan å gjøre noe med. I mars 2015 startet de en kampanje for å endre loven slik at det var 18 årsgrense for ekteskap. I dag er det forbudt med barneekteskap i Malawi, blant annet takket være engasjementet og pågangsmotet hos ungdommene i landet.