Landskapsbilde med fjell og dyrket jord fra Sudan

Sudan

Plan International har vært til stede i Sudan siden 1977 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Sudan bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Sudan


Hovedstad: Khartoum
Befolkning: 46 millioner
Offisielle språk: Arabisk og engelsk
Valuta: Sudansk pund
Religion: Islam er den vanligste religionen i Sudan. Kristendom er den nest vanligste, og andre lokale religioner forekommer.


Å vokse opp i Sudan


De fleste barna i Sudan starter livet med svært begrensede muligheter. En av to mangler tilgang på rent vann og ordentlige toaletter. Fattigdom, mangel på ernæringsrik mat og dårlige sanitære forhold gjør at altfor mange barn er underernærte. Barnedødeligheten er også høy.

Landets økonomiske problemer har gått utover barnas utdanningsmuligheter, og jentene er de siste i køen til å få gå på skolen. Uten skolegang fratas jentene muligheten til å bli økonomisk selvstendige og muligheten til å leve frie liv. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Sudan


Kampen mot barneekteskap

Fattigdom og tradisjoner gjør at mange jenter går direkte fra barndom til voksenliv. Altfor mange jenter blir utsatt for barneekteskap, noen så unge som 9-10 år. Barneekteskap øker risikoen for tenåringsgraviditet, noe som igjen kan føre til andre helseskader. Plan jobber tett på lokalsamfunn der vi prøver å skape dialog, bevissthet og engasjement blant foreldre, lokale religiøse ledere, lokale organisasjoner og, ikke minst, de unge selv, for å forhindre barneekteskap. 

Nei til kjønnslemlestelse

Selv om innsatsen mot å forhindre kjønnslemlestelse er styrket, opplever en stor andel av jentene i Sudan å bli ødelagt for livet. En sterk pådriver av denne skadelige skikken er lokalmiljøet der hvor jentene bor. Etnisitet, sosioøkonomiske forhold og utdannelse er også faktorer som spiller inn. På et nasjonalt plan er Plan aktive pådrivere for at myndighetene i Sudan skal kriminalisere kjønnslemlestelse. Vi er også opptatt av å engasjere unge gutter til å bli endringsagenter – positive rollemodeller som bidrar til å endre kjønnsrollemønstre, holdninger og skadelige skikker.

Unge i arbeid

Flyktningkrisen i Sudan har gjort at mange barn må vokse opp i flyktningleir, blant nomadefolk og i noen av de aller fattigste lokalsamfunnene. Som følge av dette får mange av barna ikke gå på skolen. Plan i Sudan jobber for å få mødre til å engasjere seg i skolene, bygge opp kompetansen til lærerne, og å jobbe med skolenes ledelse for å skape inkluderende skoler som fremmer likestilling og skaper et trygt miljø for både gutter og jenter og andre. Sammen med våre lokale partnere arbeider vi for at unge jenter i Sudan ikke bare skal begynne på skolen, men at de skal fullføre skolegangen og få muligheten til å skaffe seg en jobb. Derfor bidrar også Plan med yrkesrettet opplæring og spare- og lånegrupper for unge kvinner i Sudan. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Sudan er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Sudan – glimt fra året som har gått

Image
61 663

barn har fått tilgang til mer inkluderende utdanning.

Image
8 637

barn og 8 572 voksne har fått kjennskap til barns rettigheter og trygge omgivelser.

Image
2 765

unge kvinner har fått nødvendig kompetanse for å søke jobb eller etablere egen virksomhet.

Plan i Sudan har det siste året hatt fokus på økt kjennskap til barns beskyttelse og barns rettigheter. Vi har jobbet for å øke bevisstheten hos barn, særlig blant jenter og unge kvinner, om rettigheter, kjønnsbasert vold og om skadelig praksis, slik at de er bedre rustet til å ta informerte valg. Vi har også bidratt til å bygge kapasitet hos samarbeidspartnere og skoler innen likestilling, inkludering og kjønnsroller. I tillegg har vi jobbet med helse og ernæring hos mødre og små barn.

Siden den 15. april 2023 har det vært harde kamper flere steder i Sudan. Plan er tilstede og hjelper rammede familier. Les mer om den konflikten, og om Plans respons her.


Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.