Man spaserer over dyrket mark i India

India

Plan har vært til stede i India siden 1979. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i India – glimt fra året som har gått

198 237

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

327 129

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

18 606

barn under fem år har blitt nådd gjennom prosjekter for bedre helse og omsorg for de minste barna

India har gjort store framskritt i å bekjempe fattigdom de siste tiårene. Særlig blant de minste barna har dødelighet og feilernæring blitt drastisk redusert. Til tross for mange imponerende framskritt har jenter og kvinner fremdeles lav status i det indiske samfunnet. Vi fortsetter den viktige kampen for likestilling og arbeidet mot barneekteskap i India. Vi jobber integrert med helse, utdanning og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. I fjor nådde vi blant annet ut til 77 200 barn og 33 600 voksne med prosjekter for å gi bedre beskyttelse mot ulike former for vold og overgrep. Vi har også hjulpet barn som har droppet ut av skolen tilbake på skolebenken, og hatt opplæring i likestilling for lærere.

Ungdommer fra India

Kunnskap om helse og rettigheter

– Jeg er så glad for å være en del av helseforumet Umang Manch. Her har jeg og vennene mine lært om ungdommers helse og rettigheter. Nå har vi som er unge i landsbyen fått en større bevissthet om temaer som helse, ernæring, hygiene og sosiale rettigheter. Jeg deltar regelmessig på møter og andre aktiviteter som markering av jentedagen, kvinnedagen, ernæringsuken og mensendagen. 

Chanda, 15 år

Å vokse opp i India

Den positive utviklingen i India de siste to tiårene har bidratt til betraktelig reduksjon av ekstrem fattigdom, barnedødelighet og barneekteskap. Men fattigdomsproblemet eksisterer fremdeles i høy grad, særlig i urbane slumområder og på landsbygda. Dårlig hygiene og sanitære forhold gjør barna her sårbare for sykdommer og kroniske helseproblemer. Dessuten har utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien ført til at store deler av Indias overflatevann er forurenset.

Det hinduistiske kastesystemet står fortsatt sterkt, spesielt på landsbygda. Lavest på den sosiale rangstigen er barn av dalit-folket og etniske minoritetsbarn. Er du i tillegg jente, er sjansen enda mindre for at du får gå på skole, har tilgang på helsetjenester og får oppfylt dine rettigheter som barn.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i India


Jenters rettigheter

Plan gir jenter opplæring i deres rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. Samtidig jobber vi for at jenter skal få utdanning med sikte på at de skal bli økonomisk selvstendige. Vi arbeider for å endre lovverk om barneekteskap, og for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap.

Inkluderende utdanning

Vi jobber for at jenter og gutter og andre, fra førskole til videregående, skal få tilgang til god og inkluderende utdanning. Vi arbeider for trygge, inkluderende og barnevennlige læringsmiljøer der barn blir lyttet til, og der pensum er relevant og passende for både gutter og jenter og andre. Vi jobber med barn og unge, foreldre, lærere og lokale myndigheter. Vi har også egne programmer for barna som har droppet ut av skolen for å hjelpe de tilbake på skolebenken igjen.

Unge i arbeid

Arbeidsledighet blant unge er høy i India, som har den nest største arbeidsstyrken i verden. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning. Mange har heller ikke fullført videregående skole. I India støtter Plan unge mellom 16 og 24 år med livsmestring og opplæring i entreprenørskap og yrkestrening.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I India er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om India

Hovedstaden i India er New Dehli, og det bor 1,4 milliarder mennesker i landet. De offisielle språkene er hindi, bengali, merathi, telugu, tamil og flere andre. Valutaen er rupi. Den vanligste religionen er hinduismen, Islam er den nest vanligste.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
India har 1,78 tonn CO2-utslipp per innbygger. India:
1,78 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
India har 7% barneekteskap ved 15 års alder.
7 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
India har 27% barneekteskap ved 18 års alder.
27 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
India er på 132. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
132 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
India har en alfabetisme på 75%.
75 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.