Fjell og dal i åpent landskap i Bolivia

Bolivia

Plan International har vært til stede i Bolivia siden 1969 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Bolivia er du med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Bolivia

Offisielt navn: Den flernasjonale stat Bolivia
Hovedstad: Sucre (hovedstad) og La Paz (regjeringssete)
Befolkning: 11,4 millioner
Offisielle språk: Spansk, quechua, aymara og 34 andre urfolksspråk
Valuta: Boliviansk boliviano
Religion: Kristendommen er den vanligste religionen i Bolivia, med romersk-katolisisme som det største kirkesamfunnet.


Å vokse opp i Bolivia

I løpet av det siste tiåret har Bolivia gjort fremskritt på flere områder som fattigdomsbekjempelse, grunnleggende tjenestetilbud, leseferdigheter, antall år med skolegang og kvinners deltagelse i samfunnet – og ikke minst har landets urbefolkning styrket sine rettigheter.

Mange kvinners økonomiske selvstendighet er fortsatt svært begrenset. Mangel på kunnskap om seksuell helse og rettigheter fører til mange tidlige graviditeter og mange kvinner og barn utsettes for vold i hjemmet – spesielt på landsbygda.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Bolivia
 

Tidlig læring og ernæring

I Bolivia jobber Plan tett med lokale myndigheter for å gi innbyggerne bedre helsetilbud, spesielt når det gjelder gravide, mødre, nyfødte og små barn. Sammen med våre lokale samarbeidspartnere jobber vi med å gi mødre og fedre mer kunnskap og bevissthet rundt hygiene og ernæring. Vi jobber også med foreldre og foresatte for å skape trygge hjem uten bruk av fysisk vold.

Bestemme over egen kropp

Kjønnsbasert vold er utbredt i Bolivia. Det er derfor viktig å jobbe med holdninger, kjønnsstereotypier og beskyttelse mot vold. Vi gir jenter, gutter og andre alderstilpasset opplæring om likestilling og retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Målet er at tenåringsjenter skal ta kontroll over egen kropp og egen fremtid ved hjelp av god kunnskap.

Unge i arbeid

Å sikre arbeid til unge er nødvendig for en bærekraftig utvikling, men mange mangler lønnet arbeid. En av fire unge står uten jobb i Bolivia. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning. Plan jobber derfor med yrkesrettet utdanning og opplæring for at unge kan sikre seg en egen inntekt. Økt økonomisk sikkerhet for unge kvinner er viktig i kampen for likestilling.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Bolivia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Bolivia – glimt fra året som har gått

Image
588

lærere har deltatt på opplæring for å skape trygge og gode læringsmiljø for elevene.

Image
3 022

gravide fikk hjemmebesøk av helsepersonell for oppfølging av graviditeten og gode samtaler.

Image
1 055

ungdommer har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

I løpet av det siste året har vi etablert flere studentparlament for å fremme elevenes stemme i saker som gjelder faglig kvalitet, tilrettelegging og godt læringsmiljø. Vi har jobbet med likestilling og kjønnsroller gjennom fotballprosjektene våre, og flere unge kvinner har nå større økonomisk sikkerhet etter at de har deltatt på arbeidstrening. Vi støtter også radioprogrammer rettet mot unge bolivianere der ungdommene snakker om temaer som opptar dem, som tidlig graviditet og ekteskap og om retten til å bestemme over egen kropp. Radioprogrammet når ut til 15 000 i Altiplano-regionen, og fremmer ungdommenes rett til å bli hørt i saker som angår dem.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.