Kortversjon av barnekonvensjonen

Alle barn har krav på de samme rettighetene – uansett hvor de bor i verden. Disse rettighetene er skrevet ned i FNs barnekonvensjon.

Her er en forkortet versjon av barnekonvensjonen:

1. Barnealderen

FNs barnekonvensjon gjelder for alle under 18 år.

2. Ingen diskriminering

Rettighetene i Barnekonvensjonen gjelder alle barn, uten unntak. Staten skal passe på at ingen blir diskriminert.

3. Til barnets beste

Voksne skal gjøre det som er best for barna og staten skal ha regler som beskytter barn.

4. Statens ansvar

Det er staten sitt ansvar å sørge for at det som står i barnekonvensjonen blir praktisert slik at alle barn får rettighetene sine oppfylt.

5. Foreldreveiledning

Foreldre skal gi barna sine de rådene, som de mener barna trenger for å ha det bra.

6. Liv og framtid

Alle barn har rett til å vokse opp, utvikle seg og å ha en fremtid. Staten skal hjelpe barnet til å få et godt liv.

7. Navn og nasjonalitet

Fra de blir født har alle rett til å ha et navn og å høre til et land. Barn har også rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem, så langt det er mulig.

8. Identitet

Alle barn har rett til å få være akkurat den de er og å ha sin egen identitet.

9. Bo med foreldrene

Alle barn har rett til å bo sammen med foreldrene sine hvis de har det godt der. Hvis det ikke er bra for et barn å bo sammen med foreldrene sine, skal staten hjelpe barnet med å finne et annet hjem.

10. Gjenforening av familien

Alle barn, som ikke bor i samme land som foreldrene sine, har rett til å ha kontakt med foreldrene sine og søke om å få bo sammen med dem.

11. Bortføring til utlandet

Det er ikke lov til å kidnappe barn, for eksempel å ta barn ulovlig ut av landet de bor.

12. Å si sin mening og bli hørt

Alle barn har rett til å ha sine egne meninger, og disse meningene skal respekteres.

13. Ytringsfrihet

Alle barn har rett til å lære å gi uttrykk for sine meninger.

14. Tanke- og religionsfrihet

Alle barn har rett til å tenke og tro på det de selv ønsker og å bli respektert for det.

15. Organisasjonsfrihet

Alle barn har rett til å delta i organisasjoner og å opprette foreninger, så lenge det ikke bryter med andres rettigheter.

16. Privatliv

Alle barn har rett til privatliv.

17. Informasjon og media

Alle barn har rett til å få informasjon som er tilpasset barn om hva som skjer i verden. Barn skal beskyttes mot skadelig innhold.

18. Foreldreansvar

Alle barn har rett til å bli oppdratt av begge foreldrene sine, hvis dette er mulig og det som er det beste for barnet.

19. Beskyttelse

Staten skal beskytte barn mot mishandling og fysiske eller psykiske skader.

20. Barn som ikke bor med familien

Alle barn som ikke kan bo med foreldrene sine har rett til å få hjelp og beskyttelse av staten.

21. Adopsjon

Barn skal bare bli adoptert når det er det beste for barnet.

22. Flyktingbarn

Alle flyktningbarn har rett til å få den beskyttelsen og hjelpen de trenger.

23. Barn med funksjonsnedsettelser

Barn som har fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, har samme rett til omsorg, skole og utdanning som andre barn.

24. Helse

Alle barn har rett til et godt helsetilbud og skal få legehjelp når det er nødvendig.

25. Barn i fosterhjem eller på institusjon

Staten skal passe på at barn som ikke bor sammen med foreldrene sine blir fulgt opp og får en trygg oppvekst.

26. Økonomisk hjelp

Alle barn har rett til å få økonomisk hjelp hvis foreldrene deres ikke har nok penger til å gi dem en god og trygg oppvekst.

27. Levestandard

Alle barn har rett til å ha gode levevilkår. Hvis foreldrene ikke kan sørge for det, skal staten hjelpe.

28. Skole

Alle barn har rett til å gå på skole og ta utdanning. Grunnutdanningen skal være gratis.

29. God skole

Alle barn har rett til å gå på en god skole, der de får nødvendig kunnskap og får utvikle seg til å bli et aktivt menneske. Staten skal sørge for at utdanningen fremmer holdninger om fred, toleranse, respekt for menneskerettighetene, natur og ulike kulturer.

30. Urfolk og minoriteter

Barn som tilhører en minoritet eller et urfolk, har rett til å bruke sitt eget språk, ha sin egen kultur og praktisere sin egen tro.

31. Lek og fritid

Alle barn har rett til hvile, fritid, tid til å leke og til å delta i kunst- og kulturliv.

32. Arbeid

Alle barn skal beskyttes mot hardt og farlig arbeid. Arbeidet skal ikke gå utover helse eller skolegang.

33. Narkotika

Alle barn skal beskyttes mot narkotika.

34. Seksuell utnyttelse

Alle barn skal beskyttes mot seksuell utnyttelse eller misbruk.

35. Bortføring

Bortføring og salg av barn er ulovlig.

36. Beskyttelse mot utnyttelse

Alle barn skal beskyttes mot utnyttelse som er skadelig for barnets utvikling.

37. Fengsel, straff og tortur

Ingen barn som har brutt loven skal straffes på en skadelig måte. Fengselsstraff skal kun brukes som siste utvei. Ingen barn skal utsettes for tortur eller behandles på en annen nedverdigende, eller umenneskelig måte.

38. Barn i krig og konflikt

Alle barn har rett til å bli beskyttet mot krig og konflikt. Barn skal aldri være soldater.

39. Hjelp

Alle barn som har opplevd noe skadelig eller vanskelig har rett til å få hjelp fra staten.

40. Lovbrudd

Alle barn som har brutt loven har rett til å bli behandlet med respekt og til å få rettferdig behandling.

41. Når andre lover er bedre

Hvis andre lover er bedre for barn, skal disse følges i stedet for barnekonvensjonen.

42. Kunnskap

Staten skal sørge for at barns rettigheter er kjent for alle voksne og barn. Staten skal også sørge for at rettighetene blir overholdt og respektert. Alle barn har rett til å kjenne til rettighetene sine og barnekonvensjonen.