barnekonvensjonen

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale, som beskytter barns menneskerettigheter. Barnekonvensjonen er selve ryggraden i arbeidet vårt for barns rettigheter.

FNs barnekonvensjon kalles også barnas egen grunnlov. I denne loven står alle barns menneskerettigheter nedskrevet. Barnekonvensjonen gir alle barn under 18 år rett til å ha en trygg og god oppvekst – uansett hvem de er og hvor de bor.

Hovedprinsippene i barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er delt inn i fire hovedrettigheter som handler om at barn har rett til:

  1. Liv og helse.
  2. Skolegang og utvikling.
  3. Omsorg og beskyttelse.
  4. Deltakelse og innflytelse.

Les barnekonvensjonen

For deg som vil ha en enklere oversikt over rettighetene.
Til kortversjonen

For deg som vil lese hele barnekonvensjonen.
Til regjeringen.no

Image
Ikon: Pil.
Hvorfor ble barnekonvensjonen laget?

Barnekonvensjonen ble laget for å beskytte barns rettigheter. Barn er en spesielt sårbar gruppe og har krav på å ha et særlig vern og beskyttelse. I barnekonvensjonen er alle bestemmelser som gjelder vern av barn samlet på ett sted. Konvensjonen ble vedtatt av FN den 20. november 1989 og ble ratifisert av Norge i 1991.

Jenter fra Sudan.

Hvilke land har skrevet under på barnekonvensjonen? 

Alle land i verden med unntak av USA har skrevet under på at de skal følge barnekonvensjonen. Alle land og stater som har signert barnekonvensjonen må følge det som står i den. 

Hva er en rettighet og hva er barns rettigheter?

En rettighet er noe man har krav på og som er bestemt i en forskrift eller lov, for eksempel stemmerett. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter, som alle mennesker har. Disse rettighetene gjelder uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, livssyn, nasjonalitet eller bosted.

Barn har sine helt egne rettigheter, som er nedskrevet i barnekonvensjonen. Disse rettighetene er i tillegg til menneskerettighetene, som også gjelder for barn.
 

Image
Ikon: pil.

Slik jobber vi med barnekonvensjonen

Plans arbeid er forankret i barnekonvensjonen, som er den normative rammen for alt arbeidet vårt. Vi jobber med å fremme barns rettigheter. Barn skal være beskyttet og ha rett på utdanning med kvalitet.

Likevel opplever jenter mange former for ulikhet og utenforskap. Diskriminering baset på kjønn, kjønnsstereotypier og skjev maktfordeling mellom kvinner og menn, jenter og gutter og andre kjønn finnes overalt hvor vi jobber. Dette må det gjøres noe med. Jenter har lik rett til utdanning uansett hvor de bor. Om de ikke går på skolen, må vi sørge for at de får et skoletilbud.