Barnekonvensjonen oppsummert

Barn skal ha de samme grunnleggende rettighetene, uansett hvor de bor i verden. Rettighetene er fastsatt i FNs barnekonvensjon, og er selve ryggraden i Plans arbeid for barn og likestilling.

Barn er en spesielt sårbar gruppe og har derfor deres rettigheter spesifisert i en egen konvensjon, i tillegg til Menneskerettighetskonvensjonen.

Barnekonvensjonen gjelder for alle barn, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur. Hovedprinsippet er at barnets beste skal komme først, i alle situasjoner, overalt. 

Hovedprinsipper i barnekonvensjonen

 • Ikke-diskriminering
 • Hensynet til barnets beste
 • Retten til overlevelse og utvikling
 • Barnets rett til å uttale seg og bli hørt

Barns rettigheter i barnekonvensjonen

 1. Et barn er et menneske som er under 18 år.
 2. Rettighetene i Barnekonvensjonen gjelder alle barn, uten unntak. Staten skal passe på at ingen blir diskriminert.
 3. I saker som bestemmes skal det tas hensyn til barnas interesser. Staten skal ha regler som beskytter barn.
 4. Staten skal overholde artiklene i denne konvensjonen.
 5. Foreldre har hovedansvaret for å oppdra barnet, men hvis det beste for barnet er at andre har hovedansvaret for barnet, skal staten også respektere det.
 6. Alle har rett til å leve, og staten skal hjelpe barnet til et godt liv.
 7. Barnet skal ha et navn og en nasjonalitet, helt fra det er født.
 8. Staten skal respektere at barnet har et navn, land, familie osv.
 9. Barnet skal leve sammen med sine foreldre, hvis det har det godt der. Ellers skal staten hjelpe barnet med å finne et annet hjem.
 10. Barnet har rett til å bli gjenforent med foreldre, uansett hvilke land de bor i.
   
  Jente på skolen
 11. Staten skal hindre kidnapping av barn.
 12. Alle barn har rett til å ha sine egne meninger, og de skal respekteres.
 13. Alle barn har rett til å lære å gi uttrykk for sine meninger.
 14. Alle barn har rett til tanke- og religionsfrihet.
 15. Alle barn har rett til å være med i en organisasjon. De kan opprette foreninger, hvis det ikke går utover andres rettigheter.
 16. Alle barn har rett til privatliv.
 17. Alle barn har rett til å vite hva som skjer i verden (tv, radio, avis, bøker).
 18. Staten skal hjelpe til slik at begge foreldre har ansvar for barnets oppvekst. Barnets beste skal ligge til grunn for oppdragelsen.
 19. Staten skal beskytte barnet mot mishandling.
 20. Staten skal hjelpe foreldreløse barn, fordi alle barn har rett til beskyttelse og omsorg, ved for eksempel adopsjon.
   
  To jenter smiler og leker
 21. Adopsjon skal bare finne sted i samsvar med loven og når det er til barnets beste.
 22. Staten skal sørge for at flyktningbarn får det godt. Barn skal blant annet bli hjulpet til gjenforening med foreldrene eller andre familiemedlemmer.
 23. Et funksjonshemmet barn har rett til hjelp til et godt liv.
 24. Alle barn skal leve godt/sunt og få legehjelp når det er nødvendig. Staten skal redusere barnedødeligheten.
 25. Staten skal passe på at barn på institusjon, som barnehjem og sykehus, har det godt der.
 26. Alle barn skal ha det godt og få den hjelpen og økonomiske støtten de har krav på etter landets lover.
 27. Barnet har rett til gode levevilkår. Hvis foreldrene ikke kan sørge for det skal staten hjelpe.
 28. Alle barn har rett til å gå på skole og få utdanning. Grunnutdanningen skal være gratis.
 29. Staten skal sikre at utdanningen utvikler barnet til et aktivt menneske, og fremmer holdninger om fred og toleranse og respekt for menneskerettighetene og naturen.
 30. Minoritetsbarn har rett til å ha sin egen kultur, religion og eget språk.
   
  Jente skriver
 31. Alle barn skal ha fritid, tid til å leke og delta i kulturlivet.
 32. Alle barn skal beskyttes mot hardt og farlig arbeid. Arbeidet skal ikke gå utover skolegangen.
 33. Alle barn skal beskyttes mot narkotika.
 34. Alle barn skal beskyttes mot seksuelt misbruk.
 35. Staten skal forhindre handel med barn.
 36. Alle barn skal beskyttes mot utnyttelse som er skadelig for barnets utvikling.
 37. Barn må ikke utsettes for tortur og skal behandles ordentlig hvis de må i fengsel.
 38. Alle barn skal beskyttes mot krig, og de skal ikke være soldater.
 39. Staten skal hjelpe barn som har vært utsatt for misbruk eller tortur.
 40. I stedet for å straffe unge lovbrytere skal staten hjelpe dem.
 41. Lover som er bedre enn denne skal brukes.
 42. Staten skal på forskjellige måter sørge for at alle barn og voksne får kjennskap til Konvensjonen om Barnets Rettigheter, og at rettighetene blir respektert og overholdt.
   

Vil du bli fadder?

Som Planfadder bidrar du til at flere barn får utdanning, helsetilbud og økonomisk sikkerhet. At flere beskyttes mot barneekteskap og vold. Og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter. Det er flere grunner til å bli Planfadder, og det kan du lese mer om her

Få tilsendt barnekonvensjonen i posten

Jobber du i barnehage eller på skolen? Da kan dere få tilsendt en plakat med barnekonvensjonen i posten.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet