Unges medvirkning og lederskap

Alle barn har rett til å delta i beslutninger som handler om deres liv. Slik er det ikke alle steder. Plan kjemper for at barn og unge skal få delta og bli lyttet til i beslutningsprosesser som påvirker dem.

FNs barnekonvensjon sier at barn og unge har rett til å delta og bli hørt i saker som angår dem. I følge FN er det 1,8 milliarder ungdom i verden. De må involveres og engasjeres i globale spørsmål og utviklingspolitikk, og er helt sentrale i arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030. 

Å involvere ungdom i utviklingen av samfunnet gjør dem til dyktigere og mer selvstendige borgere. Dette fremmer demokrati, sosial og økonomisk utvikling. Men for å kunne bidra, trenger ungdommen kunnskap og ferdigheter.

Slik arbeider Plan

Plan hjelper millioner av barn og unge til å bli bevisst sine rettigheter, og gir dem kunnskap om hva de selv, deres foreldre, familier, lokalsamfunn og regjeringer må gjøre for å oppfylle dem. Vi bidrar til å styrke barns selvtillit og gir dem praktisk opplæring i hvordan de kan ta en aktiv rolle for å oppnå positive forandringer i sin hverdag. Vi gjør det også mulig for barne- og ungdomsorganisasjoner å engasjere seg, både i å overvåke barns rettigheter og holde myndigheter ansvarlig for å følge nasjonale og internasjonale lover og forpliktelser. 

Blant annet jobber vi med barne- og ungdomsgrupper for barn mellom 12 og 18 år. Der tar barn opp det de selv synes er viktig, og diskuterer hva de kan gjøre med relevante problemstillinger. De lærer om sine rettigheter, og om hva de kan gjøre når disse brytes.

For å styrke barn og unges deltakelse i lokal og nasjonal styring, jobber Plan med å styrke ungdoms deltakelse i alt fra skoleledelse til nasjonale budsjettrunder. Vi samarbeider med offentlige myndigheter og institusjoner slik at disse blir mer gjennomsiktige og mottakelige for unge menneskers perspektiv. Vi jobber også for at barn og unge har tilgang til barnevennlig offentlig informasjon slik at de enklere kan engasjere seg og delta som borgere i sine samfunn.

Et godt eksempel på hvordan barn og unge kan få en plass ved beslutningsbordet, er i Sierra Leone. Der samarbeider Plan med regjeringen, lokale frivillige organisasjoner og 35 ungdomsgrupper for å inkludere ungdom med funksjonshemninger og tenåringsmødre i lokalt styresett.

Kjempet frem 18-årsgrense i Norge

Mer enn 9 400 ungdommer over hele landet sendte protestbrev til landets fylkesmenn og krevde svar på hvorfor mindreårige kan få lov til å gifte seg i Norge: "Skal vi endre verden, må vi begynne med oss selv!" Nå foreslår Regjeringen totalforbud mot barneekteskap. Arbeidet har skjedd i samspill med Plan international Norge.

Engasjer norsk ungdom

Plan International Norge har en omfattende ungdomssatsing, for å gi norsk ungdom økt kunnskap om barn og unges situasjon globalt. Målet er å skape engasjement, og gi dem lyst til å bidra aktivt til en verden der barn og unge får oppfylt sine rettigheter og realisert sine muligheter. 

Dette gjør vi gjennom en rekke tilbud som dekker hele spekteret av engasjement – fra de som kun ønsker å bruke litt av fritiden sin til å følge med og lære mer om globale spørsmål, til de som aktivt vil bruke store deler av fritiden sin til organisasjonsarbeid. Vi jobber tett med våre 16 juniorrådgivere i ungdomsgruppa URO (Ungdommen Rettighetsorgan) og har etablert lavterskeltilbudet PlanUngdom for alle ungdommer mellom 13 og 19 år. Vi tilbyr materiell til grunnskolen og videregående skoler og samarbeider med en rekke skoler om egne innsamlingsaksjoner- og prosjekter. 

Vi ønsker å gjøre norsk ungdom til globale hverdagshelter for barn og unges rettigheter!