Undervisningsopplegg om arbeidsledighet blant unge

I undervisningsopplegget finner du:

I tillegg til å lære om arbeidsledighet blant unge, kan dere samle inn penger til Planprosjektet "Få unge ut av arbeidsledighet". Dere kan også sjekke Plans tilbud til skoler. 

Om undervisningsopplegget

 • Tema: Unge i arbeid, menneskerettigheter, barns rettigheter, likeverd.
 • Varighet: Avhenger av antall oppgaver.
 • Trinn: 8.-10. trinn og vgs.
 • Relevante fag: Samfunnsfag, KRLE, geografi, norsk og engelsk.
 • Nødvendige ressurser: PC, internett, projektor, høyttaler og mobiltelefon. Utstyr til de ulike oppgavene er spesifisert nedenfor.
 • Læringsmål: Elevene skal kunne forklare arbeidssituasjonen til unge i verden i dag, samt gi eksempler på og drøfte årsaker til arbeidsledighet blant unge i sør, konsekvensene av arbeidsledighet og mulige løsninger for å få unge ut i arbeidet. Elevene skal kunne kjenne til bærekraftsmål 8 og relevante rettigheter fra barnekonvensjonen. 
 • Innhold: Vi har samlet 8 ulike oppgaver. Noen oppgaver passer godt å gjøre som en innledning, mens andre passer best etter at dere har sett filmklippene og jobbet med temaet. Oppgavene varierer i lengde og vanskelighetsgrad, slik at du kan plukke ut de som passer best for din elevgruppe og den tiden som er satt av til temaet.

Bakgrunn

Arbeidsledighet er i dag en av de største hindringene for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst i fattige land. Ifølge ILO står 73 millioner ungdommer i verden uten arbeid. Problemet er særlig alvorlig i mange utviklingsland, som ofte har en svært ung befolkning.

Uten arbeid og inntekt er det vanskelig for ungdom å forsørge seg selv, og de vil ikke ha noen mulighet til å komme seg ut av fattigdommen. Når unge mennesker ikke deltar i arbeidslivet får det stor negativ effekt for deres evne til å delta økonomisk og sosialt i samfunnet. Dette har igjen negative ringvirkninger for familiene deres og samfunnet rundt dem som blir fanget i en fattigdomsspiral.  

I mange land har ungdom liten eller ingen utdanning, noe som gjør det vanskeligere å skaffe seg arbeid. Dette har igjen sammenheng med at foreldre ikke har råd til å sende barna sine på skolen. Mange ungdommer mangler også ferdigheter som er relevante og etterspurte i arbeidsmarkedet da kvaliteten på utdanningen de får ofte ikke er bra nok. I mange utviklingsland er det i tillegg svært få muligheter i formelle bedrifter. Skal målet om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 nås, vil det ifølge Verdensbanken være behov for 600 millioner nye arbeidsplasser for unge de neste ti årene.

Jenter står for en stor andel av dagens ungdomsledighet. Unge kvinner har ofte færre økonomiske muligheter enn menn, blant annet på grunn av diskriminerende lover, sosiale institusjoner og sosiale og kulturelle normer. I mange land kommer jentene i bakerste rekke, og jentenes utdanning oppfattes som mindre viktig. 12 millioner jenter blir også hvert år giftet bort som barn, en av de viktigste årsakene til at jenter ikke får mulighet til å skaffe seg utdanning og arbeid.  

Mange ungdommer har også dårlige arbeids- og lønnsvilkår. Én av fire har ikke jobber der de tjener mer enn 1, 25 dollar per dag. Dette er under fattigdomsgrensen og gjør at de vanskelig kan leve av lønnen sin. Unge kvinner tjener mindre enn menn, og de er overrepresentert blant de som har de mest usikre jobbene. 

FNs bærekraftsmål setter fokus på betydningen av økt sysselsetting som et av de viktigste redskapene for å redusere ekstrem fattigdom i verden innen 2030. Bærekraftsmål 8 sier at verden må jobbe for full sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

Oppgave 1: Hva er arbeidsledighet?

 • Tid: 20-30 minutter
 • Utstyr: Hver elev trenger PC og internett

Denne oppgaven kan løses i plenum. La elevene finne forskjellige definisjoner av arbeidsledighet og diskuter følgende:

 • Hva er arbeidsledighet?
 • Måles arbeidsledighet likt i eksempelvis Norge og Uganda? Hvorfor det/hvorfor ikke?  
 • Er det mange unge uten arbeid i Norge?
 • Hvilke arbeidsrettigheter har vi i Norge?
 • Er rettighetene i Norge annerledes enn rettighetene i andre land?

Oppgave 2: ILO – den internasjonale arbeidsorganisasjonen

 • Tid: 20-30 minutter
 • Utstyr: Hver elev trenger PC og internett

Del klassen inn i grupper. Gi dem historien om Sunita på 15 år, og diskuter følgende spørsmål:

 • Hvilke rettigheter har Sunita? 
 • Hvilke rettigheter brytes på arbeidsplassen til Sunita? 

Oppgave 3: Prezi-presentasjon og Kahoot

 • Tid: 25 minutter
 • Utstyr: PC, internett, prosjektor, høyttaler og elevenes mobiltelefoner

Bruk denne Prezi-presentasjonen for en kort innføring i ungdomsledighet i verden, årsaker til ungdomsledighet, konsekvenser av ungdomsledighet samt tiltak for å redusere ungdomsledigheten i verden. 

Avslutt med Kahoot for å teste hva elevene har fått med seg. Prezi-presentasjon og Kahoot ligger vedlagt.
 

Oppgave 4: A working future

 • Tid: 45 minutter
 • Utstyr: PC, internett, prosjektor og høyttaler

Denne oppgaven kan enten utføres på skolen eller som hjemmelekse.

 • Se først filmen «A working future».
 • Del klassen inn i grupper. Hver gruppe skal ved bruk av internett finne et eksempel på lignende samarbeid som har fått arbeidsledige ungdom i jobb.  Det kan enten være samarbeid mellom næringslivet og utviklingsorganisasjoner, eller myndigheter og utviklingsorganisasjoner. Elevene velger hvilket land de finner eksempler fra. Det kan også være tilfeller i Norge.  
 • Presenter funnene for klassen.

Oppgave 5: Walk of life

 • Tid: 20-30 minutter
 • Utstyr: Et stort område ute eller inne. Spørsmål og personbeskrivelser (pdf)

Last ned spørsmål og fem ulike personbeskrivelser (pdf).

Gi elevene én personbeskrivelse hver. For et ekstra perspektiv, kan det være fint å gi gutter «jentepersonene» og motsatt.

Gå ut i skolegården eller til et rom med god plass til å bevege seg i.

Elevene stiller seg på en linje. Les opp spørsmålene ett etter ett. De elevene som utfra sin personbeskrivelse kan svare ja på spørsmålet, tar ett skritt framover. De andre blir stående. Målet med oppgaven er å illustrere hvordan ulike forutsetninger gir ulike resultater.

Når siste spørsmål er lest opp, vil elevene stå på ulike steder. La elevene som står lengst fremme snu seg slik at alle elevene ser hvor de andre står. Få elevene til å lese opp personbeskrivelsene sine og forklar at de som kom lengst er de som har størst sjanse for å få seg en jobb. 

La elevene drøfte illustrasjonen: 

 • Hvorfor er det slik at de som står lengst fremme har større muligheter til å få seg jobb enn de som står lenger bak? Hva er forskjell på de som har kommet lengst og de som står igjen på start? (Kjønn, utdannelse, foreldre, helsetilbud, ekteskap, graviditet osv)
 • Hva tror dere dette betyr for fremtiden både for de som kom langt og de som ikke kom like langt?
 • Hvilke forskjeller finnes i Norge? Hvilke ulike utgangspunkt har vi i Norge? (kjønn, foreldrenes utdanning, inntekt, etnisitet)
 • Hvordan kan vi endre på dette?  Verdenssamfunnet? Lokale myndigheter? Myndigheter i Norge? Enkeltpersoner i Norge?

Om du ønsker å se hvordan dette fungerer i praksis, se filmen Life of Privilege Explained in a $100 Race. 

Oppgave 6: Debatt

 • Tid: 45 minutter
 • Utstyr: PC

Start med å lese denne artikkelen Tusenvis av tekstilarbeidere får sparken etter protester.  

Diskuter hvem som har ansvar for høy ledighet blant unge, konsekvensene av dette, årsaker til arbeidsledighet og tiltak som kan gjennomføres. 

Del klassen i fem grupper, hver gruppe representerer en spesiell gruppe: 

 • Unge arbeidsledige fra Uganda
 • Myndighetene i Uganda
 • Foreldrene til den arbeidsledige
 • Norske myndigheter
 • Norske statsborgere

Hver gruppe får litt tid til å forberede seg til debatt. Elevene kan google på internett for å finne svar. Deretter kjører dere debatt i klassen om hvem som har «skylden» for høy arbeidsledighet og hvem som har ansvar ut ifra synspunktene til den rollen de har fått utdelt. Lærer eller en elev kan være ordstyrer. 

Oppgave 7: Think, Pair, Share

 • Tid: 45 minutter
 • Utstyr: PC, historien om  Nabiryo

Start med å lese historien om Nabiryo 

Skriv følgende spørsmål på tavlen:

 • Hva mener dere er de viktigste tiltakene for å få unge i arbeid i fattige land? 
 • Kommer dere på noen andre enn de som er nevnt i teksten? 
 • Hva kan myndighetene i fattige land gjøre? Myndighetene i Norge? Norske statsborgere?

Denne oppgaven har videre tre trinn. 

 1. Think – først skal elevene individuelt tenke over spørsmålene, og komme opp med ideer til tiltak
 2. Pair – etter et par minutter med individuell refleksjon, setter elevene seg sammen to og to og deler det de har kommet opp med. Sammen skal de så diskutere spørsmålene videre, og til slutt bli enige om det tiltaket de mener er viktigst
 3. Share – Til slutt presenterer parene sine tiltak for klassen

Diskuter gjerne de ulike forslagene som er kommet frem

Oppgave 8: I ringen

 • Tid: 10 minutter
 • Utstyr: Ingen ting

Dette er en enkel oppsummerings -og bevisstgjøringsoppgave. I tillegg forsterkes elevenes kunnskap ved å høre på hva andre sier.

Alle står i en stor ring i klasserommet, evt. kan oppgaven utføres i små grupper først om det passer elevgruppen bedre.

En elev om gangen trer inn i ringen for å si en setning om hva han eller hun har lært om unge uten arbeid, eller en refleksjon eleven har gjort seg rundt temaet. Deretter går elevene tilbake til plassen sin i ringen før neste elev gjør det samme. Slik fortsetter dere til alle har sagt noe.

Særskilt relevante kompetansemål: 

Ungdomsskolen:

Demokrati i praksis

 • Gjøre rede for menneskerettigheter.
 • Gjøre rede for og drøfte begrepene likestilling og likeverd.

KRLE

 • Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd, menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder.

Samfunnsfag

 • Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

 • Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtaler og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggjer vidare på bidrag frå andre.

Videregående skole:

Geografi

 • Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store forskjellene mellom fattige og rike, og drøfte tiltak for en jevnere fordeling.

Politikk og menneskerettigheter 

 • Diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet. 

Sosialkunnskap

 • Vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter  .

Politikk og demokrati 

 • Diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling, samt forholdet mellom dem. 
 • Gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere så årsakene bak bruddene. 

Internasjonale forhold

 • Gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda.

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter 

 • Diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov.

Samfunnsfag

 • Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep.

Religion og etikk

 • Føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål.
   

Vil du og din skole gjøre en forskjell?

Dere kan samle inn penger for å få unge ut av arbeidsledighet, eller dere kan engasjere dere på andre måter. 

Se hvilke muligheter dere har