Julekalender i samsvar med læreplanen

Plans julekalender er basert på kompetansemål i læreplanen, og tar sikte på å engasjere elevene gjennom film, historier fra virkeligheten, og interaktive oppgaver.

Julekalenderen skal gi elevene økt kunnskap og stimulere til refleksjon rundt bærekraftsmålene og temaene barn på flukt, likestilling og utdanning. I nye læreplaner løftes bærekraftig utvikling som ett av tre tverrfaglige temaer i fremtidens skole. 

Relevante fag: Temaene i julekalenderen er tverrfaglig, men egner seg godt i fag som norsk, samfunnsfag, demokrati i praksis, innsats for andre og KRLE. 

Læringsmål for julekalenderen: 

 • Elevene skal kunne forklare sammenhengen mellom bærekraft og temaene barn på flukt, likestilling og utdanning, og de skal kunne reflektere over utfordringer og løsninger knyttet til disse temaene. 
 • Elevene skal kjenne til bærekraftsmålene og relevante rettigheter fra FNs barnekonvensjon. 
 • Elevene skal kunne reflektere rundt egne og andres holdninger som påvirker samfunnet vårt og verden. 
 • Gjennom kunnskap, refleksjon og solidaritetsarbeid skal elevene kunne få et mer bevisst forhold til hvordan vi og resten av verden sammen må jobbe for å nå bærekraftsmålene. 

Særlig relevante kompetansemål

Julekalenderen berører særlig disse kompetansemålene:

Norsk

 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende

Samfunnsfag

 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

Demokrati i praksis

 • gjøre rede for menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier
 • gjøre rede for og drøfte begrepene likestilling og likeverd
 • bruke samfunnsinformasjon for å kunne skille mellom fakta og meninger, identifisere fordommer og forholde seg kritisk til kilder

KRLE

 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder