Hvorfor samfunnsansvar?

Hva har næringslivet igjen for å ta samfunnsansvar og bidra til bærekraftig utvikling?

Næringslivets samfunnsansvar handler om hvilket ansvar bedrifter bør påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av bedriftenes virksomhet. 

Stadig flere bedrifter bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for sin strategi knyttet til samfunnsansvar. FNs bærekraftsmål ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Det er et kompass for den globale innsatsen for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene er komplekse og må løses i partnerskap mellom private bedrifter, det offentlige og sivilsamfunnet. 

Mange norske bedrifter er allerede er i ferd med å integrere bærekraftsmålene i sine forretningsstrategier og bidrar eksempelvis med økonomisk støtte, kompetanse, og innovasjon til å utgjøre en forskjell for samfunnet. Mye internasjonal forskning viser at samfunnsansvar er et viktig konkurransefortrinn: det er lønnsomt for bedrifter å være bærekraftige og vil være en forutsetning for å lykkes i fremtiden.

Fire gode grunner til å vise samfunnsansvar og bidra til bærekraftig utvikling: 

Styrket merkevare: Analyser viser at det er en sammenheng mellom omdømme og samfunnsansvar og at bærekraftige selskaper opplever å ha høy tillit i markedet. Derfor kan det være viktig å få samfunnsansvar inn i bedriftens strategi og integrere det i bedriftens daglige drift. Bedrifter som samarbeider med Plan får hjelp til å realisere sin bærekraftsstrategi. Sammen med bedrifter utvikler vi kommunikasjon som promoterer samarbeidet og styrker bedriftens merkevare.

Økt engasjement blant ansatte:  De siste årene har flere undersøkelse vist at høykvalifiserte ansatte tiltrekkes av bedrifter de anser som bærekraftige og at samfunnsansvar engasjerer og motiverer ansatte i sitt arbeid. Arbeidsplassen blir mer attraktiv og merkevarebyggingen/employer branding styrkes.

Økt lønnsomhet: I tråd med endringene i samfunnet, nye reguleringer og forbrukernes økende bevissthet, viser stadig flere studier at det også lønner seg økonomisk å drive en virksomhet bærekraftig. 

Forbrukere velger i stadig større grad bedrifter som viser samfunnsansvar. I følge UN Global Compact forventer fremtidens konsumenter at bedriftene tar samfunnsansvar utover egen drift, og at varer og tjenester produseres på en måte som respekterer menneskerettigheter, miljø og helse. Proaktivitet på dette feltet kan gi bedriften fordeler når det gjelder produktutvikling  og effektivisering i bedriften. 

Vær en bidragsyter i verden: : Hvis verden skal nå bærekraftsmålene og utrydde global fattigdom innen 2030, må vi samarbeide – vi trenger partnerskap mellom private bedrifter, det offentlige og organisasjoner for å lykkes. Ved å kombinere næringslivets kompetanse med Plans erfaring, skaper vi bærekraftig og økonomisk utvikling av lokalsamfunn og nye muligheter for næringslivet.

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post

Samfunnsansvar eller CSR?

Samfunnsansvar innebærer at bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.

På englelsk benyttes ofte begrepet Corporate Social Responsibility (CSR), som gir tre ulike forståelser av samfunnsansvar: CSR som filantropi, CSR som risikostyring og CSR som verdiskaping. 

Kilde: Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi - St.meld. nr.10 (2008-2009)