HUSMORSKOLEN 2024

Selv om husmorskoler ikke finnes lenger, er det dessverre ikke uvanlig at jenter blir tatt ut av skolen for å hjelpe til hjemme. I krig og konflikt er de ofte de første som tas ut av skolen når kriser inntreffer, og de siste som får komme tilbake når situasjonen roer seg.

Alle barn og unge har rett til utdanning. Likevel går bare 2,4% av global humanitær bistand til utdanning.  Det er særlig jenter som må leve med konsekvensene. Når jenter tas ut av skolen øker risikoen for at de giftes bort i ung alder. Veien til et likestilt samfunn blir enda lenger, og ødelegger jentenes mulighet for selvstendighet og fremtidige valgmuligheter.
 

Image

Vi mener at Norge må øke fokuset på utdanning som en sentral del av responsen i kriserammede områder, og sette inn særskilte tiltak for å sørge for at jenter alltid skal ha tilgang til utdanning på lik linje med gutter. Utdanning i kriser er et viktig likestillingstiltak!

Oslo Byarkiv - Foto: Eriksen, Louis

Image
Hva er husmorskolen?

Husmorskoler var skoler og kurs for unge kvinner hvor de skulle lære å bli den "perfekte husmor”. Undervisningen bestod blant annet av matlaging, klesvask, hygiene og stell av barn. Det var aldri obligatorisk for jenter å starte på disse skolene, men det ble forventet. I dag er husmorskolen et utdatert begrep, og når vi ser tilbake virker det åpenbart at husmorskolen, tross gode intensjoner, bidro til å begrense synet på kvinner som en ressurs – også utenfor hjemmet. 

Vi tar i bruk ordet “husmorskole” for å belyse jenters situasjon i områder rammet av kriser.

Image

 Krisesituasjoner forverrer allerede utfordrende levekår som manglende tilgang på mat og sanitærprodukter, ødeleggelse av infrastruktur og negative holdninger knyttet til kjønn - som igjen skaper et hinder for jenters rett til utdanning.

“Dignity bags” gir jenter skolegang

Awil, en 19 år gammel student fra Sør-Sudan, forteller om problemene med å få råd til bind under menstruasjon, noe som fører til at hun og søstrene hennes må skulke skolen. I Sør-Sudan er det tabu å snakke om menstruasjon, og sanitærprodukter som bind er dyre og vanskelige å få tak i. Plan har deler ut "dignity bags" med nødvendigheter som bind, såpe og undertøy. Inntil stabiliteten er tilbake, vil jentene her være avhengige av slik hjelp for å kunne fortsette å gå på skolen.

Tørke forverrer frafall fra skolen blant jenter i Kenya

På grunn av dårlig økonomi, husarbeid og tidlige ekteskap er det mange jenter som dropper ut av skolen før 5. klasse. Tørken forverrer situasjonen, og det er jentene som bærer hovedansvaret for husholdningen. Mens mennene migrerer på jakt etter ressurser, blir jentene etterlatt og risikerer å bli utsatt for kjønnsbasert vold og barneekteskap. Familier som ikke har råd til å betale skolepenger for alle barna, prioriterer sønnenes utdanning fremfor døtrenes, noe som tvinger mange jenter ut av skolen mot deres vilje.

Fremskyndet utdanning gir håp til elever som har droppet ut av skolen i flyktningbosetninger

I Uganda, hvor konflikt har drevet mange på flukt, mangler tusenvis av barn tilgang til utdanning på grunn av overfylte klasserom, dårlig kvalitet på undervisningen og avbrutt læring. Programmer for fremskyndet utdanning (accelerated education), som Plan Internationals Girls' Education in Crisis-prosjekt, tar sikte på å reintegrere disse barna i utdanningssystemet ved å tilby en komprimert læreplan med vekt på lese- og skriveferdigheter, regneferdigheter og sosial læring.

"Jeg var redd for at de andre barna ville le av oss på grunn av alderen vår, men det gjør de ikke. Lærerne oppmuntrer oss alltid og sier at vi ikke må undervurdere oss. I stedet sier de at vi skal konsentrere oss og studere hardt."

- Scovia, en 17 år

Image
Not so fun facts

  • Jenter i kriserammede land får gjennomsnittlig bare 8.5 års utdanning i løpet av livet sitt.
  • At jenter tas ut av skolen når en krise inntreffer øker risikoen for at de blir giftet bort og gravide i ung alder. Graviditet og fødsel er den vanligste dødsårsaken for unge jenter mellom 13-19 år. 
  • En jente i Niger er 20 ganger så sannsynlig til å bli en tenåringsmor enn til å fullføre videregående skole.
  • Bare 1 av 3 jenter i kriserammede land har fullført videregående skole. 1 av 5 kan ikke lese en enkel setning.
  • 95 millioner mennesker i verden er rammet av naturkatastrofer.
  • 50 millioner barn er fordrevet, og hvert femte sekund drives et barn på flukt. Det er 12 i minuttet, 720 i timen og 17280 barn i døgnet. 

Hvorfor er utdanning i kriser så viktig?

En humanitær krise varer i gjennomsnitt i 9 år. Det man gjerne trodde var en midlertidig unntakstilstand blir fort den nye hverdagen, og skolen kan spille en viktig rolle i å begrense både kortvarige og langvarige effekter krisen kan få for barn og unges liv. Skolen er mer enn bare en institusjon for læring. Den kan fungere som en arena for helsetjenester, som en matsentral og tilby elever psykososial støtte. Å fortsette skolegangen gir forutsigbarhet og rutiner i hverdagen. Dette er ekstra viktig i en krisesituasjon. Skolen er en trygg og beskyttet arena for barn. Barn som ikke går på skolen er ekstra utsatte for seksuelle overgrep, menneskehandel, barnearbeid og tvangsrekruttering til væpnede grupper.

Image

Jenter har nesten 2,5 ganger høyere sannsynlighet for å falle ut av skolen i land med konflikt sammenlignet med jenter andre steder. Å sikre en god og stabil utdanning for alle jenter i og etter kriser, er derfor en god mulighet til å sette nye standarder for likestilling. Utdanning er også en mulighet til å formidle ny kunnskap og verdier for å skape et beskyttende miljø. Når man gjennom utdanning forteller jenter om deres kropp og rettigheter fra en tidlig alder, kan denne kunnskapen fostre forandring. Det sikrer også jenters sjanse på en verdig fremtid og et trygt livsgrunnlag.

Image
Hva bør gjøres?

Regjeringer og humanitære organisasjoner må prioritere å tildele ressurser og midler til å sikre tilgang til trygg og god utdanning for alle barn, spesielt jenter, i kriserammede områder. Dette innebærer blant annet å investere i infrastruktur, for eksempel skoler med tilstrekkelige fasiliteter og trygge læringsmiljøer, og å skape en trygg skolevei. For det andre bør man i større grad fokusere på å bryte ned de spesifikke barrierene jenter møter i krisesituasjoner, for eksempel gjennom tilgang på sanitærprodukter, beskyttelse mot kjønnsbasert vold og psykososial støtte. I tillegg bør innsatsen fokusere på å styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet gjennom utdanning og lære opp lærere og ledere i lokalsamfunnet til å håndtere fordommer og stereotypier tilknyttet kjønn.

Image

Hva gjør Plan?

I kriserammede områder har Plan International et sterkt fokus på å fremme likestilling mellom kjønnene og sikre tilgang til utdanning for alle barn. Plan International implementerer innovative utdanningsprogrammer som er skreddersydd for jenters behov, inkludert programmer for fremskyndet utdanning, trygge læringsarenaer og tiltak for å forebygge barneekteskap og kjønnsbasert vold. Disse programmene gir ikke bare tilgang til utdanning, men tar også tak i de underliggende faktorene som hindrer jenters deltakelse, for eksempel fattigdom og diskriminering.