I mange land blir barn og unge med funksjonsnedsettelser ekskludert fra utdanning og utsatt for vold og overgrep. Plan International Norge jobber for at barn med nedsatt funksjonsevne skal ha de samme muligheter og rettigheter som andre barn, bli inkludert i alt utviklingsarbeid og i all innsats i humanitære kriser. 

Det er 90-150 millioner barn med nedsatt funksjonsevne i verden, og de fleste bor i utviklingsland. Svært mange av dem opplever grove brudd på rettighetene sine. Globale studier estimerer at barn med nedsatt funksjonsevne har tre-fire ganger større sjanse for å bli utsatt for vold enn andre barn. 

Barn med funksjonsnedsettelser havner også sist i køen for helsetjenester og utdanning. Noen studier viser at opptil 90% av alle barn med funksjonsnedsettelser i enkelte land ikke går på skolen. 

Den grunnleggende årsaken til dette, er negative holdninger eller uvitenhet hos foreldre, familiemedlemmer, naboer, lærere, ansatte på helsestasjoner, tradisjonelle og religiøse ledere og andre personer barna kommer i kontakt med. Disse holdningene bygger ofte på manglende kunnskap og forståelse for mennesker som tilsynelatende er annerledes og de barrierene som mange barn og unge med funksjonsnedsettelser opplever i hverdagen.

Dette gjør Plan

Plan International Norge jobber for å sikre at barn og unge med funksjonsnedsettelser får tilgang til helsetjenester, utdanning og yrkesopplæring, og blir omfattet av et nasjonalt lovverk som beskytter dem mot overgrep og diskriminering.

For å oppnå dette, arbeider Plan langs to linjer; gjennom prosjektene våre og gjennom strategisk påvirkningsarbeid. 

Vi jobber på mange nivåer i prosjektene; med individer, med familier, med lokale ledere og skoler og helt opp til det nasjonale nivået. Mye av arbeidet går ut på å fjerne inngrodde fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser. Det er også viktig å øke forståelsen for at de både har like rettigheter som alle andre, men også behov som må håndteres og tilrettelegges for at rettighetene deres skal ivaretas i praksis. 

For å oppnå varig endring i lokalsamfunnene, er vi opptatt av å involvere og styrke grupper, nettverk og organisasjoner av personer med funksjonsnedsettelser - inkludert barn og unge - slik at de kan fremme sine egne interesser og skape bedre livsvilkår for seg selv. 

I forgrunnen: Jente på skolepult som følger intenst med. I bakgrunnen: andre elever.

Døveskole gir Binita en fremtid

Da hun ble døv, 13 år gammel, var Binita redd hun ikke skulle få utdanning. Nå går den foreldreløse jenta i niende klasse på en døveskole i Baglung i Nepal. Hun har bestemt seg for å bli dataingeniør og er best i klassen. 

Plan har gitt lærerne opplæring i tegnspråk, bidratt med læremidler for døve og bygd internat for elever som bor langt unna skolen. Vi har også støttet skolens lobbyarbeid overfor myndighetene, for at elevene skal få yrkesopplæirng og datavitenskap på timeplanen. Det har de nå fått gjennomslag for. 

Vi igangsetter og finansierer forskning og ulike studier på sentrale tema og problemstillinger som bidrar til ny kunnskap og større forståelse for sammensatte og komplekse årsakssammenhenger. 

Erfaringene fra prosjektene i lokalsamfunnene og diskusjonene med nasjonale myndigheter tar vi med oss til den internasjonale arenaen der den globale politikken utformes. Vi jobber for å sette inkludering av barn og unge med funksjonsnedsettelser på dagsorden ved å påvirke innad i Plan Internasjonal, gjennom norske og internasjonale nettverk og ved å bidra i diskusjonene rundt norsk utviklingspolitikk.

FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ligger til grunn for arbeidet vi gjør. FNs nye bærekraftsmål for perioden 2016–2030 har et spesielt fokus (Leaving no one behind) på ekskluderte og spesielt sårbare grupper, som personer med funksjonsnedsettelser.  

Inkludering generelt

Det er ikke bare barn og unge med funksjonsnedsettelser som opplever urettferdig behandling. Ekskludering og diskriminering kan også skyldes kjønn, alder, seksuell legning, etnisk tilhørighet, sosialklasse, kjønnsidentitet eller religion. Situasjonen er ekstra vanskelig for barn og unge som opplever diskriminering på flere områder samtidig, såkalt flerdimensjonal diskriminering.

Plan International mener at alle mennesker må få ta del i samfunnet på like betingelser og få oppfylt de samme rettighetene. Derfor jobber vi for at alle skal inkluderes og få tilgang til grunnleggende rettigheter og sosiale tjenester, uavhengig av hvem de er. Plan er ekstra oppmerksom på grupper som kan være spesielt marginaliserte og sårbare, som jenter, barn med funksjonsnedsettelser, etniske og religiøse minoriteter, flyktninger, urfolk, og daliter. 

Inkludering er et tema som går på tvers av alt vårt arbeid. Når vi bygger skoler, passer vi for eksempel på at de er tilgjengelige for barn med funksjonsnedsettelser.

Diskriminering skyldes ofte negative holdninger, og ofte bygger disse holdningene på manglende kunnskap og forståelse. Plan driver derfor holdningsskapende arbeid, både i lokalsamfunn, overfor lokale myndigheter og på nasjonalt, som oftest i nært samarbeid med lokale grupper og ildsjeler. Vi arbeider også internasjonalt med dette temaet. 

For Plan International som arbeidsplass er også inkludering viktig. I alle land der Plan jobber, er det et mål å promotere likestilling, diversitet og inkludering på arbeidsplassen. 

Vårt inkluderingsarbeid bygger på FNs barnekonvensjon og konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

Publikasjoner

  • Let me decide and thrive (Plan International) ser nærmere på hvordan jenter med funksjonsnedsettelser diskrimineres. Mange av dem er kjenner ikke sine rettigheter, og vet ikke hvordan de skal beskytte seg mot misbruk, graviditet og sykdom.