Deltakelse

Selv om barn har en lovfestet rett til deltakelse, blir barn flere steder i verden utelatt fra beslutninger som påvirker deres liv.

Barn og unge er viktige endringsagenter i alle samfunn. Plan jobber med at deres stemme skal høres, og at de i større grad skal inkluderes og lyttes til i beslutningsprosesser i saker som vedrører dem og deres samfunn.

Plans mål er at barn og unge skal myndiggjøres, og bli hørt i saker de blir berørt av. Barn og unge har et unikt perspektiv og ved at de medvirker i beslutninger vil utfallet bli bedre for alle. Barn og unge utgjør ofte en stor andel av befolkningen i land der Plan jobber. Å involvere disse i utviklingen av samfunnet gjør dem til dyktigere og mer selvstendige borgere; noe som fremmer sosial og økonomisk utvikling.

Plan hjelper millioner av barn og unge til å bli bevisst sine rettigheter og gi dem kunnskap om hva de, deres foreldre, familier, lokalsamfunn og regjeringer må gjøre for å oppfylle dem. Vi styrker barns selvtillit og gir dem trening i hvordan de kan ta en aktiv rolle for å oppnå positive forandringer i sine samfunn. Vi gjør det også mulig for barne- og ungdomsorganisasjoner å engasjere seg med beslutningstakere, overvåking av barns rettigheter og ansvarliggjøring av myndigheter og tjenesteleverandører. Eksempelvis jobber vi med barne- og ungdomsgrupper for barn mellom 12 og 18 år. Der tar barn opp det de selv synes er viktig, og diskuterer hva de kan gjøre med relevante problemstillinger. De lærer om sine rettigheter, og om hva de kan gjøre når disse brytes.

Vi jobber med familier og lokalsamfunn slik at de skal innse viktigheten av barns deltakelse. På den måten legger vi til rette for at barns stemme blir hørt, og for at de kan være aktive samfunnsborgere.

For å styrke barn og unges deltakelse i lokal og nasjonal styring, jobber Plan med alt fra skoleledelse til å delta i nasjonale budsjettrunder for å styrke de offentliges ansvar. Vi samarbeider med offentlige myndigheter og institusjoner slik at disse blir mer gjennomsiktige og mottakelige for unge menneskers perspektiv. Vi jobber også for at barn og unge mennesker har tilgang til barnevennlig offentlig informasjon slik at de enklere kan engasjere seg og delta som borgere i sine samfunn.

Plan jobber for at barn og unge skal ha en plass ved beslutningsbordet. Et godt eksempel på hvordan dette skjer i praksis er i Sierra Leone, der Plan samarbeider med regjeringen, lokale frivillige organisasjoner og 35 ungdomsgrupper for å inkludere ungdom med funksjonshemninger og tenåringsmødre i lokalt styresett.