Jenter i krise

Alle barn er sårbare i kriser, men jenter er særlig utsatt. Tenåringsjenter opplever økt risiko for fysisk og seksuell vold, barneekteskap og tapt skolegang.

I krig, terror, naturkatastrofer og pandemi opplever mange unge jenter grove rettighetsbrudd. Fattigdom, konflikt, flukt, isolasjon og dårlig helsevesen øker risiko for vold, seksuell vold og for at jenter giftes bort som barn. Flere kommer bort fra eller mister foreldrene sine, og jentene blir nødt til å slutte på skolen for å ta seg av huslige oppgaver.

Diskriminering av jenter og kvinner forsterkes i humanitære kriser, særlig i samfunn som allerede har liten grad av likestilling.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Konsekvenser for jenter i kriser

I krig og katastrofe svekkes strukturene og systemene som vanligvis beskytter barna. Barn i alle aldre, spesielt de som er skilt fra foreldrene sine, står i fare for å bli utnyttet og misbrukt. Tenåringsjenter er særlig utsatt for tvangsarbeid, barneekteskap og seksuell vold. For å overleve og ta vare på familiene sine, kan tenåringsjenter bli tvunget ut i prostitusjon eller bli ofre for menneskehandel. Det er ofte vanskelig for unge jenter å få tilgang på seksuell og reproduktive helsetjenester og rettigheter som beskytter dem mot tidlig eller utilsiktet graviditet og seksuelt overførbare sykdommer.

Koronakrisen har svekket arbeidet med jenters rettigheter og tiår med fremskritt er i ferd med å viskes ut. Kombinasjonen av å ikke gå på skole og familiers tap av inntekter og livsgrunnlag på grunn av strenge koronarestriksjoner øker risikoen for at jenter giftes bort.

Bevegelsesfriheten kan være sterkt begrenset i humanitære kriser, noe som hindrer unge i å gå på skole. Dette gjelder spesielt unge jenter. Tilgang til utdanning er helt avgjørende for jentenes umiddelbare beskyttelse og for å sikre fremtiden deres. I krig blir skoler ofte ødelagt eller utrygge. Går man på skole i områder med pågående væpnede konflikter, blir man ofte møtt med alvorlige fysiske og psykiske trusler på vei til, fra og på skolen.

Sanitærforholdene kan være så dårlige at de unge ikke har separate toaletter og ikke noe privatliv. Skolen kan bli angrepet, ødelagt eller den kan bli brukt til å huse soldater eller rekruttere barnesoldater.

I krise og konflikt er det ofte slik at jenters stemme ikke blir hørt. Til tross for at de ønsker å bidra til løsninger som påvirker deres liv og lokalsamfunn, så blir de sjeldent konsultert av humanitære aktører og ofte ekskludert fra beslutningsprosesser.

Som fireåring måtte Amal flykte for livet da bombene regnet over Syria. Nå er hun 11 år, og moren har begynt å planlegge bryllupet hennes. Selv drømmer hun om å få gå på skolen.
 

Slik arbeider Plan for å sikre jenter i krise

Over 111 millioner jenter lever i verdens minst utviklede land. Plan jobber for at jenter skal ha mulighet til å fullføre skolegangen sin uten å være redde for fysisk avstraffelse eller andre former for overgrep på, eller på vei til og fra skolen. Vi jobber med å øke bevisstheten om viktigheten av at jenter skal gå på skolen og hvilke farer tenåringsjenter er utsatt for og hvordan lokalsamfunnet kan beskytte jenter.

Plan jobber for å forhindre at koronakrisen vil få altfor store ringvirkninger for unge jenter i sårbare situasjoner. Vi jobber med smittetiltak som vaskestasjoner, kurs for lærere, foreldre og helsepersonell i smittekontroll, i tillegg til å dele ut informasjon om seksuell og reproduktiv helse. Vi jobber for at alle barn skal kunne komme tilbake til skolene når de åpner igjen. Det gjelder også gravide jenter eller unge mødre, som ofte opplever stigma og diskriminering.

Tilgang til trygg utdanning slik at jenter kan fortsette på skolen

Humanitære kriser hindrer ofte unge i å gå på skole, men det er nettopp i slike krisesituasjoner at utdanning er ekstra viktig. Det kan gi unge en form for normalitet, psykososial støtte og beskyttelse, noe som kan være med på å redde liv. Plan jobber for at barn i samfunn som er rammet av krise skal kunne gå på skole, være trygge og lære – uavhengig av hvem de er, hvor de bor eller hva som skjer rundt dem.

Vi gjør det lettere for jenter å melde fra om overgrep, kurser lærere i forebygging av vold og tilbyr psykososial støtte til både lærere og elever som har opplevd traumer. Vi oppfordrer myndighetene til å jobbe tett med skoler og lokalsamfunn for å sikre metoder for undervisning og læring utenom skolen som ikke krever mye teknologi. Særlig er det viktig å få jenter inn i disse programmene.

Vi sørger for at skolene har mulighet til å følge opp barn med psykososial støtte der det skulle være behov.

Lokalsamfunn som prioriterer utdanning i krisesituasjon, oppnår ofte også en langsiktig forbedring av tilgangen til utdanning og kvaliteten på den.

Luwum (17) gjør hverdagen til barn i Niger tryggere. Han har fått opplæring hos Plan International, og arbeider nå på dugnad med såkalte «child friendly spaces». Boko Haram har gjennomført voldelige angrep i området, derfor er mange barn engstelige. I Plans trygge lekeområder for barn, kan de senke skuldrene.

Tilgang til trygge områder for barn og unge

Child friendly spaces (CFS), Youth Friendly Spaces (YFS) og Female Friendly Spaces (FFS) er multifunksjonelle sentre drevet blant annet av Plan. I en krisesituasjon er familier ofte tvunget på flukt og de lever i midlertidige bosetninger eller leire. Mange barn og unge mangler et trygt sted å være og de er ofte derfor mer utsatt for vold og overgrep. Trygge områder for barn, familier, unge eller for kvinner kan ha mange funksjoner, og de brukes til alt fra barnepass, barnehage, helsestasjon, senter for yrkesrettede aktiviteter og undervisningsaktiviteter.

Beskyttelse mot og behandling av seksuell vold

Plan tilbyr psykososial støtte til tenåringsjenter som har vært utsatt for traumatiske hendelser og vi henviser til spesialister dersom jentene har behov for det. Dette kan være både psykologer og medisinske spesialister. Vi gir opplæring om kropp, seksualitet og beskyttelse, hjelper med å melde ifra om vold og overgrep, og følger opp overgrepssaker, dersom nødvendig. Vi jobber med å styrke selvtilliten hos tenåringsjenter sånn at de kan føle seg trygge, kjenne til og stå opp for rettighetene sine. Vi er opptatt av at jenter må lyttes til og tas med i bestemmelser. Det er viktig at jenter selv får kommunisere egne behov og forslag til løsninger.

Jeg vil bli Planfadder

Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet