Barns beskyttelse

Mange barn opplever overgrep også fra folk de kjenner og stoler på. Det truer deres evne til å overleve, utvikle seg og delta i samfunnet.

Å beskytte barn fra misbruk, overgrep, vanskjøtsel, utnyttelse og vold er grunnbjelken i alt Plan gjør. Vold mot barn svært utbredt, derfor står beskyttelse av barn sentralt i alt arbeidet vi gjør. Samtidig har vi egne programmer blant annet for å hindre barneekteskap, menneskehandel, fysisk og psykisk avstraffelse i skolen og kjønnslemlestelse. Vi jobber også med forebygging av vold, støtter voldsofre og gir barn mulighet til å si fra om vold. I tillegg jobber vi for å sikre at et sterkt lovverk som beskytter barn mot vold er på plass, og at lovverket håndheves av myndighetene.

Plan jobber med å øke bevisstheten om barns rett til beskyttelse, sammen med familier og lokalsamfunn. Gjennom våre programmer jobber vi med barns beskyttelse i bestemte situasjoner, som for eksempel handel med barn, fysisk avstraffelse i skolen, kvinnelig omskjæring og barneekteskap. På lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå arbeider vi for å påvirke politikk og sørge for at det er en tilstrekkelig juridisk rammeverk for å beskytte barn.

Plan var en aktiv partner i FNs store studie om vold mot barn (2006). Studien er viktig for å kartlegge vold mot barn på verdensbasis. Den gir en god forståelse av hvor utbredt det er med vold mot barn og ikke minst ser den på hvor negativt vold er for barns utvikling. Forskningen avdekker at på verdensbasis:

  • 40 millioner barn blir misbrukt hvert år
  • 150 millioner jenter og 73 millioner gutter opplever seksuell vold
  • 1,8 millioner barn er involvert i kommersiell seksuell utnyttelse og overgrep mot barn
  • 1,2 millioner barn er ofre for menneskehandel