Inntektene fra Plans alternative gaver brukes der behovet er størst, med unntak av de gavene som er øremerket.

Plan driver utviklingsarbeid i 51 land. Vi jobber for at barn i fattige land skal få de samme mulighetene som våre barn tar som en selvfølge. Bidragene kan brukes i utdanningsprosjekter, i kampen mot barneekteskap og til vaksiner, medisiner, rent vann eller andre prosjekter der Plan jobber.

Utdanning:

Plan arbeider for at alle barn skal få gå på skolen. Vi mener det er verdens viktigste investering! Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom, og gir barna en mulighet til å skape en bedre fremtid for seg selv og sine. Bidrag kan gå til skoler, latriner på skoler, rent vann til elevene og kvalitetsutdanning av lærere. I dag er det 121 millioner barn som ikke går på skole.

Skolemateriell:

Mange skoler mangler stoler, pulter, tavler, bøker, skrivesaker og annet materiell som er viktig for å kunne gjennomføre en god undervisning. Plan bidrar til at barn får nødvendig skolemateriell.

Vaksiner:

En vaksine kan være en livsviktig gave. I mange av de landene Plan arbeider dør så mange som ett av åtte barn før de fyller fem år. Mange dør av sykdommer som kunne vært forhindret ved vaksinering – sykdommer som tuberkulose, difteri, stivkrampe, polio, kikhoste og meslinger. Vaksinering er en viktig del av Plans mange helseprosjekter, og et viktig tiltak i kampen mot barnedødelighet.

Helse:

Plan arbeider for at alle barn skal ha tilgang til helsetjenester. Helsestasjoner, vaksiner og oppfølging av spedbarn og deres mødre er viktige tiltak i kampen mot barnedødelighet. I tillegg er latriner og tilgangen til rent vann viktig for barns hygiene og helse. Dårlige sanitære forhold forurenser mat- og vannforsyninger. Det øker også spredning av smitte, som igjen øker barnedødeligheten. Kunnskap om hygiene er også livsviktig, derfor driver Plan opplæring i hygiene.

Myggnettet er et annet av Plans virkemidler i kampen mot barnedødelighet. Myggnett er et enkelt, livreddende tiltak mot malaria – en sykdom som tar livet av altfor mange barn. Mer enn 200 millioner mennesker blir smittet hvert år, og de aller minste er mest utsatt.

Rent vann:

Plan bygger brønner og vannpumper. Vi arbeider også for tilgang til rent vann på skoler og i barnehager. Og vi informerer om viktigheten av rent vann. Infeksjoner og parasittsykdommer fra forurenset vann er en vanlig dødsårsak blant barn. Tilgangen til rent vann er helt avgjørende for barns helse, og i dag er det millioner av mennesker som lever uten. Plan arbeider for at alle barn skal få tilgang til rent vann, for at de skal få muligheten til å vokse opp.

Andre prosjekter:

Plan har også andre prosjekter, avhengig av behovene i det enkelte lokalsamfunn. Mange steder jobber vi for at barn skal få fødselsbevis, et avgjørende dokument for at barn skal kunne gå på skole og få helsetjenester. I tillegg er kampen mot barneekteskap noe vi trapper opp. Vi skal få slutt på praksisen innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål. 

Tusen takk!