Inntektene fra Plans alternative gaver brukes der behovet er størst, med unntak av de gavene som er øremerket.

Plan driver utviklingsarbeid i mer enn 50 land. Vi jobber for at barn i fattige land skal få de samme mulighetene som våre barn tar som en selvfølge. Bidragene kan brukes til å gi barn skolegang, til arbeidet mot barneekteskap, til vaksiner, medisiner, rent vann eller andre prosjekter der Plan jobber.

Utdanning:

Plan arbeider for at alle barn skal få gå på skole. Vi mener det er verdens viktigste investering! Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom, og gir barna en mulighet til å skape en bedre fremtid for seg selv og sine. Bidrag kan gå til skoler, latriner, rent vann til elevene og til å forbedre utdanningen av lærere. I dag er det 121 millioner barn som ikke går på skole.

Skolemateriell:

Mange skoler mangler stoler, pulter, tavler, bøker, skrivesaker og annet materiell som er viktig for å kunne gjennomføre en god undervisning. Plan bidrar til at barn får nødvendig skolemateriell.

Vaksiner:

En vaksine kan være en livsviktig gave. I mange av de landene Plan arbeider dør så mange som ett av åtte barn før de fyller fem år. Mange dør av sykdommer som kunne vært forhindret ved vaksinering – sykdommer som tuberkulose, difteri, stivkrampe, polio, kikhoste og meslinger. Vaksinering er en viktig del av Plans mange prosjekter innen helse, og et viktig tiltak i kampen mot barnedødelighet.

Helse:

Plan arbeider for at alle barn skal ha tilgang til helsetjenester. Helsestasjoner, vaksiner og oppfølging av spedbarn og deres mødre er viktige tiltak i kampen mot barnedødelighet. I tillegg er latriner og tilgangen til rent vann viktig for barns hygiene og helse. Dårlige sanitære forhold fører til at mat og vann forurenses. Det øker også spredning av smitte, som igjen øker barnedødeligheten. Kunnskap om hygiene er også livsviktig, derfor driver Plan opplæring i hygiene.

Myggnettet er et annet av Plans virkemidler i kampen mot barnedødelighet. Myggnett er et enkelt, livreddende tiltak mot malaria – en sykdom som tar livet av altfor mange barn. Mer enn 200 millioner mennesker blir smittet hvert år, og de aller minste er mest utsatt.

Rent vann:

Plan bygger brønner og vannpumper. Vi arbeider også for øke tilgang til rent vann på skoler og i barnehager. I tillegg informerer vi om viktigheten av rent vann. Infeksjoner og parasittsykdommer fra forurenset vann er en vanlig dødsårsak blant barn. Tilgangen til rent vann er helt avgjørende for barns helse, og i dag er det millioner av mennesker som lever uten. Plan arbeider for at alle barn skal få tilgang til rent vann, for at de skal få muligheten til å vokse opp.

Andre prosjekter:

Plan har også andre prosjekter, avhengig av behovene i det enkelte lokalsamfunn. Mange steder jobber vi for at barn skal få fødselsbevis, et avgjørende dokument for at barn skal kunne gå på skole og få helsetjenester. I tillegg er kampen mot barneekteskap noe vi trapper opp. Vi skal få slutt på praksisen innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål. 

Tusen takk!